YOHANA RYA MBERE 5

1Uwemera wese yuko Yesu ari Kristo, ni we yavyawe n'Imana. Kandi umuntu wese akunda uwo Muvyeyi, akunda n'uwavyawe na we. 2Iki ni co kitumenyesha yuko dukunda abana b' Imana, ni twakunda Imana tugakora ivyagezwe vyayo. 3Kuko ugukunda Imana ari uku, ni uko twitondera ivyagezwe vyayo; kandi ivyagezwe vyayo ntibigora. 4Kuko icavyawe n'Imana cose kinesha isi; iyi ni yo ntsinzi yacu yatsinze isi, ni ukwizera kwacu. 5Ni nde atsinda isi, atari uwizera yuko Yesu ari Umwana w'Imana? 6Ni we Yesu Kristo yaje agaca mu mazi no mu maraso; si mu mazi yonyene, ariko ni mu mazi no mu maraso. 7Kandi Mpwemu ni we abishingira intahe, kuko Mpwemu ari ukuri. 8Kuko ibishingantahe ari bitatu, Mpwemu, amazi n'amaraso; kandi ivyo bitatu bihuriza hamwe. 9Ko twemera intahe ishinzwe n'abantu, intahe y'Imana yo ni agaheta; kuko intahe y'Imana ari iyi, ari uko yashingiye intahe ivyo Umwana wayo. 10Uwizera Umwana w' Imana ni we afise iyo ntahe muri we; uwutizera Imana aba ayigize umubeshi, kuko atemeye intahe Imana yashingiye Umwana wayo. 11Kandi iyo ntahe ni iyi: ni uko Imana yaduhaye ubugingo budashira, kandi ubwo bugingo ko buri mu Mwana wayo. 12Uwufise Umwana wayo ni we afise ubwo bugingo; uwudafise Umwana w' Imana ntafise ubwo bugingo. 13Ivyo ndabibandikiye, mwebwe mwizeye izina ry'Umwana w' Imana, kugira ngo mumenye yuko mufise ubugingo budashira. 14Kandi ubu ni bwo bushizi bw'ubwoba dufise kuri yo, ni uko iyo dusavye ikintu cose gihwanye n'ivyo igomba, itwumva. 15Kandi ko tuzi yuko yumva ico dusavye cose, bitumenyesha yuko duhawe ivyo tuyisavye. 16Umuntu ni yabona umuvukanyi wundi akora icaha kitari ico kumwicisha, asenge, azohesha ubugingo abakoze ivyaha bitari ivyo kubicisha. Hari icaha co kwicisha; ico si co mvuze ko asengera. 17Kugabitanya kwose ni icaha, kandi hari icaha kitari ico kwicisha. 18Turazi yuko umuntu wese avyawe n'Imana adakora ivyaha, ariko umwe yavyarwa n'Imana aramuzigama, kandi wa Mubi ntamukorako. 19Turazi yuko turi abo Imana, kandi isi yose iri muri wa Mubi. 20Kandi tuzi yuko Umwana w'Imana yaje, akaduha ubwenge ngo tumenye Iyo ukuri, kandi turi mu Y'ukuri, turi mu Mwana wayo Yesu Kristo. Iyo ni yo Mana nyakuri, n'ubugingo budashira. 21Bana bato, mwirinde ibigirwamana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\