PETERO RYA MBERE 4

1Nuko kuko Kristo yababarijwe mu mubiri, mwitwaze nk'ibirwanisho bene uwo mutima, kuko uwubabarijwe mu mubiri aba amaze kureka icaha, 2kugira ngo amare imisi isigaye akiri mu mubiri atagikorera ivyifuzo vy'abantu, ariko akora ivyo Imana igomba. 3Kuko igihe cashize gihagije gukora ivyo abanyamahanga bakunda gukora, no kugendera mu ngeso z'isoni nke, izo kwifuza, kunohorwa n'umuvinyu, kudandahirwa, kurundana aho bateretse n'ibizira vyo gusenga ibigirwamana. 4Birabatangaza yuko mudafatanya na bo kwirukira mu birenze urugero vy'ubuhumbu, bakabadendereza; 5mugabo ni bo bazobazwa ivyo n'uwiteguye kuzoca imanza z'abakiriho n'abapfuye. 6Kuko icatumye abapfuye na bo babariwe ubutumwa bwiza kwari ukugira ngo bacirirwe imanza mu mubiri mu buryo bw'abantu, ariko babeho mu mpwemu mu buryo bw' Imana. 7Ariko umuhero wa vyose uri hafi. Nuko ni mwitonde rero, mwirinde, kugira ngo mubone uko mushishikara gusenga. 8Ikiruta vyose, mukovye mu gukundana, kuko urukundo rupfuka ivyaha vyinshi. 9Muhane indaro mutidodomba. 10Nk'uko umuntu wese yagabiwe ingabire muzifashishe abandi, nk'uko bibereye ababwiriza beza b'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. 11Umuntu iyo avuze, avuge nk'uwubivugishijwe n' Imana; umuntu iyo agaburira abandi, agabure nk'uwufise ubushobozi Imana itanga; kugira ngo Imana iterwe icubahiro muri vyose, kubwa Yesu Kristo, afise icubahiro n'ububasha ibihe bitazoshira. Amina. 12Abo nkunda, umuriro uri hagati yanyu wo kubagerageza ntukabatangaze, nk'aho mubonye akatabonetse. 13Ariko munezerezwe n'uko mufatanije n'imibabaro ya Kristo, kugira ngo no mu gihe co guhishurwa kw'ubwiza bwiwe muzonezerwe muhimbarwe. 14Iyo mututswe muhowe izina rya Kristo, muba muhiriwe; kuko Mpwemu w'ubwiza, ari we Mpwemu w'Imana, aba kuri mwebwe. 15Ntihakagire umuntu wo muri mwebwe ahorwa kuba umwicanyi, igisuma, inkozi y'ikibi canke kwita mu vyo atagezwemwo. 16Ariko ni hagira uwuhorwa kuba Umukristo, ntamaramare, ariko aheshe Imana icubahiro kubwo iryo zina. 17Kuko igihe gishitse c'uko urubanza rutangurira mu b'inzu y'Imana, none ko rutanguriye kuri twebwe, iherezo ry' abatumvira ubutumwa bwiza bw' Imana rizomera rite? 18Kandi ko umugororotsi akizwa agarukiye ku manga, uwutubaha Imana n'umunyavyaha bazoboneka hehe? 19Nuko rero abababazwa nk'uko Imana igomba ni babitse ubugingo bwabo uwo Muremyi wo kwizigirwa, bakore ivyiza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\