PETERO RYA MBERE 5

1Ndahanura abashingantahe b'ishengero bo muri mwebwe ndabahanura, kuko nanje ndi umushingantahe mugenzi wanyu, kandi ndi icabona c'imibabaro Kristo yababajwe, kandi mfatanije namwe ubwiza buzohishurwa. 2Muragire ubusho bw'Imana bwo muri mwebwe, mutaburagira nk'abagoberewe, ariko mubikunze, nk'uko Imana igomba. Ntimuburagirishwe no kurondera inyungu mbi, ariko muburagire muvyitangiye. 3Kandi ntimuragire nk'abatwaza amanyama amasho mwagabanganirijwe, ariko mube ivyitegererezo vy'ubusho. 4Nuko Umwungere mukuru ni yerekanwa, muzokwambikwa mu mitwe igitsibo c'ubwiza kitazoshira. 5Namwe abakiri bato, mugamburukire abakurambere. Mwese mukenyere ukwicisha bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana irwanya abibona, ariko abicisha bugufi ikabaha ubuntu. 6Nuko mwicishe bugufi muri musi y'ukuboko kw'Imana kw'ubushobozi, kugira ngo izobashire hejuru mu gihe gikwiye. 7Muyikorere amaganya yanyu yose, kuko ibababara. 8Mwirinde ibiboreza, mwame mugavye. Umurezi wanyu, ari we wa mugarariji, agendagenda nk'intambwe yivuga, arondera uwo arotsa. 9Mumurwanye mufise ukwizera gushikamye, muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyu ishitswa ku bavukanyi banyu bari mw'isi. 10Kandi Imana igira ubuntu bwose, yabahamagariye ubwiza bwayo budashira muri muri Kristo, ni mwaheza kubabazwa akanya gato, izobahingura rwose ubwayo, izobaremesha, ibahe inkomezi. 11Ububasha bube ubwayo ibihe bitazoshira. Amina. 12Ndabandikiye ikete c'amajambo make, canditswe na Siluwano, umuvukanyi w'umwizigirwa uko niyumvira; ndabahanura nshinga intahe yuko ubwo ari bwo buntu bw' Imana bw'ukuri. Mubuhagararemwo mushikamye. 13Ishengero ry'i Babuloni ry'abatoranijwe nkamwe rirabatasha, bo na Mariko, umwana wanje. 14Muramukanishe kugumbirana kw'urukundo. Amahoro abe muri mwebwe mwese muri muri Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\