TESALONIKE RYA MBERE 2

1Bavukanyi, ubwanyu murazi yuko ugushika muri mwebwe kwacu kutabaye uko ubusa; 2ariko tumaze kubabarizwa i Filipi no kuhatetererezwa, nk'uko muzi, dushira amanga mu Mana yacu kubwira mwebwe ubutumwa bwiza bw'Imana turi mu ntambara nyinshi. 3Kuko uguhanura kwacu kutava mu buzimire, canke mu buhumane, kandi atari uko ubugunge; 4ariko nk'uko Imana yatwemeye ko turi abo kuzezwa ubutumwa, ni ko tuvuga. Ntituvuga nk'abagomba kunezereza abantu, ariko nk'abagomba kunezereza Imana isuzuma imitima yacu. 5Kuko ata na rimwe twigeze kuvuga ijambo ducishije iruhande, murabizi, canke ijambo ryo guhisha ukunohoka, Imana ni yo cabona c'ivyo. 6Kandi ntitwarondera icubahiro co ku bantu, ari kuri mwebwe canke ku bandi; naho tuba twarashoboye kubaremera, kuko turi intumwa za Kristo. 7Ariko twaritonda hagati muri mwebwe, nk'uko umuvyeyi abungabunga abana biwe. 8Ni ko twabagirira igishika, ni co catumye duhimbarwa no kubaha, si ubutumwa bwiza bw'Imana gusa, ariko n'ubwacu bugingo na bwo, kuko mwabaye abo dukunda rwose. 9Bavukanyi, muribuka ubutame bwacu n'ubucumukure; twababwira ubutumwa bwiza bw'Imana. Twakora umurango n'ijoro, kugira ngo ntihagire uwo muri mwebwe turemera. 10Mwebwe muri ivyabona hamwe n'Imana vy'ingene twamerera mwebwe abizera, turi abera, tugororoka, tutariko umugayo. 11Nk'uko muzi ingene twari tumeze ku muntu wese muri mwebwe, nk'uko se amera ku bana biwe, tubahanura, tubaremesha, dushinga intahe, 12kugira ngo mugende nk'uko bibereye ab' Imana, ibahamagarira kuja mu bwami bwayo no mu bwiza bwayo. 13Natwe igituma dushima Imana ubudasiba, ni uko hamwe mwakira ijambo ry'ubutumwa mwatwumvanye, ni ryo ry'Imana, mutaryemeye nk'ijambo ry'abantu, ariko nk'ijambo ry'Imana, nk'uko riri koko, rikorera muri mwebwe abizera. 14Namwe bavukanyi, mwiganye amashengero y'Imana y'i Yudaya, ari muri Kristo Yesu, kuko ivyo mwababajwe n'ubwoko bwanyu ari bimwe n'ivyo abo bababajwe n'Abayuda, 15bishe Umwami Yesu n'abavugishwa n'Imana, kandi natwe baratwirukanye, ntibanezereje Imana, barwanya abantu bose; 16batubuza kubarira abanyamahanga ngo bakire; na ntaryo buzuza ingero y'ivyaha vyabo. Ariko ishavu rirabashikiye kubamara rwose. 17Ariko twebwe, bavukanyi, hamwe twatandukanywa namwe igihe gito ubwo amaso, ariko si mu mutima, twarushirije kugira umwete wo kubonana namwe imbonankubone, tubafitiye inkumbu nyinshi; 18kuko twagomba kuza i wanyu, mbere jewe Pahulo kubigomba si rimwe ni kabiri kose, Satani akatubuza. 19None ivyizigiro vyacu n'iki, canke umunezero, canke igitsibo co mu mutwe twirata? Mbega si mwebwe, imbere y'Umwami wacu Yesu aho azozira? 20Kuko ari mwebwe cubahiro cacu n'umunezero wacu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\