TESALONIKE RYA MBERE 3

1Nuko tutagishoboye kwihangana, dushima gusigara twenyene muri Atenayi, 2dutuma Timoteyo, muvukanyi, umukozi w'Imana agabura ubutumwa bwiza bwa Kristo, ngo abakomeze abaremeshe ku vyo ukwizera kwanyu, 3kugira ngo ntihagire uwo muri mwebwe anyiganyizwa n'ayo marushwa; kuko ubwanyu muzi yuko ari ico twashiriweho nyene. 4Kandi hamwe twari kumwe namwe, twababuriye yuko tutazobura kubabazwa; kandi ni ko vyabaye, murabizi. 5Nanje ni co catumye ntuma iyo, bitakinkundiye kwihangana, kugira ngo menye ukwizera kwanyu, nikenga ko wa musukanyi yoba yarabasutse, natwe tukaba twaratamijwe n'ubusa. 6Ariko none Timoteyo arashitse, avuye i wanyu, atuzaniye inkuru nziza y'ukwizera kwanyu n'urukundo rwanyu, kandi yuko mutwibuka neza imisi yose, mudukumbura mugomba kubonana natwe, nk'uko natwe tubakumbura. 7Ni co catumye bavukanyi, turemeshwa kubwanyu n'ukwizera kwanyu, mu mubabaro wacu wose no mu marushwa. 8Kuko none turiho, asangwa muhagaze mu Mwami. 9Ni ishimwe ki twoshobora kwishura Imana kubwanyu, kubwo umunezero wose tubanezererwa imbere y'Imana yacu? 10Dusenga cane ijoro n'umurango kugira ngo twibonanire namwe imbonankubone, tunonosore ivyasigaye ku kwizera kwanyu. 11None Imana yacu ubwayo, ni yo Data wa twese, n'Umwami wacu Yesu, agorore inzira yacu yo kuza iyo. 12Namwe Umwami wacu abagwirize, abongerereze urukundo mukundana, no gukunda abandi bose, nk'uko natwe tumeze kuri mwebwe; 13kugira ngo aremeshe imitima yanyu, ntigire umugayo, ibe iyera imbere y'Imana yacu ni yo Data wa twese, izosangwe ityo aho Umwami wacu Yesu azozananira n'abera biwe bose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\