TESALONIKE RYA MBERE 4

1Nuko bavukanyi, ibisigaye, turabinginga tubahanura mu Mwami Yesu, nk'uko mwize kuri twebwe ingene mukwiye kugenda no kunezereza Imana (kandi ni ko mugenda), murushirize cane kugenza mutyo. 2Murazi ivyagezwe twahawe n'Umwami Yesu kubabarira ivyo ari vyo. 3Ico Imana igomba, ni ukwezwa kwanyu, ko mwirinda ubushakanyi; 4kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza uwiwe mubiri mu kwezwa no mu kuwubaha, 5atari mu buryo bwo kwangaza umutima mu vyifuzo, nk'uko abanyamahanga batazi Imana bagira; 6ngo umuntu wese ntarenge ibikwiye, kandi ntagunge umuvukanyi wundi kuri ivyo, kuko Umwami wacu ari umuhozi kuri ivyo vyose, nk'uko twababuriye tuvyemeza. 7Kuko Imana itaduhamagariye guhumana, ariko yaduhamagariye kwezwa. 8Ni co gituma uwuvyanka ataba yanse umuntu ariko aba yanse Imana, kandi ari yo ibaha Mpwemu wayo Yera. 9Ariko ivyo gukunda bavukanyi ntimurinda kuvyandikirwa, kuko ubwanyu mwigishijwe n' Imana gukundana; 10kandi ni ko nyene mugiriranira n'abavukanyi bose b'i Makedoniya hose. Ariko bavukanyi turabahanura ngo murushirize kugira rwinshi. 11Kandi mushishikare kwiyorosha, no gukora ivyanyu, no gukoresha amaboko yanyu, nk'uko twababariye, 12kugira ngo mugendane ingeso nziza ku bo hanze, kandi mutagira ico mukenye. 13Ariko bavukanyi, ntitugomba ko muyoberwa ivyo abasinzira itiro ry'urupfu, ngo ntimubabare nka ba bandi badafise ivyizigiro. 14Uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, tube ari ko twizera yuko abasinziririye muri Yesu, Imana izobazanana na we. 15Iki ni co tubabwira, ni ijambo ry'Umwami twashikirijwe, yuko twebwe abazoba bakiriho, dusigaye gushitsa ku kuza kw'Umwami wacu, tutazokwitangira na gatoya imbere y' abasinziriye. 16Kuko Umwami wacu ubwiwe azoza, amanutse avuye mw'ijuru, aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru, n'inzumbeti y'Imana. Maze abapfiriye muri Kristo ni bo bazobanza kuzuka; 17maze natwe abazoba bakiriho, dusigaye, tuzoca duteruranwa na bo mu bicu, dusanganirire Umwami mu kirere. Ni ho tuzokwama tubana n'Umwami. 18Nuko mwiruranishe ayo majambo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\