TESALONIKE RYA MBERE 5

1Ariko bavukanyi, ivyo ibihe n'imisi ntimurinda kuvyandikirwa. 2Kuko ubwanyu muzi neza yuko umusi w'Umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza mw'ijoro. 3Aho bazoba bavuga bati: "Hari amahoro, nta nkomanzi; ni ho uguhona kuzobazako giturumbuka, nk'uko ibise biza ku mugore akuriwe, kandi ntibazokwikiza na gatoya." 4Ariko mweho, bavukanyi, ntimuri mu mwiza, ngo uwo musi ubashikeko giturumbuka; 5kuko mwese muri abana b'umuco n'abana b'umurango. Ntituri abo ijoro canke abo umwiza. 6Nuko rero ntidusinzire nka ba bandi, ariko twame tugavye, twirinde ibiboreza. 7Kuko abasinzira basinzira mw'ijoro, n'ababorerwa baborerwa mw'ijoro. 8Ariko tweho, ko turi abo umurango, twirinde ibiboreza, twambaye icuma gikingira igikiriza c'ukwizera n'urukundo, kandi twambaye nk'inkofero ukwizigira agakiza. 9Kuko Imana itadushiriyeho kuturakira, ariko yadushiriyeho guheshwa agakiza n'Umwami wacu Yesu Kristo, 10ni we yadupfiriye kugira ngo tubaneho na we, ari iyo turi maso canke dusinziriye itiro ry'urupfu. 11Nuko muhanurane, mukomezanye, nk'uko mubikora nyene. 12Ariko bavukanyi, turabinginga, mumenye abakora muri mwebwe bagatama, babaganza mu Mwami wacu, bakabahanura, 13mububahe rwose mu rukundo kubwo igikorwa cabo. Mubane amahoro. 14Kandi turabahanura, bavukanyi, muhanure abasaragurika batagomba gukora, muremeshe abarandutse imitima, muramire abanyantege nke, mwihanganire bose. 15Mwirinde, ntihagire umuntu yihora uwundi ikibi yamugiriye, ariko mwame mukurikira iciza mu vyo mugiriranira no mu vyo mugirira abandi bose. 16Munezerwe imisi yose; 17musenge ubudasiba; 18mwame mukenguruka muri vyose, kuko ico ari co Imana ibagombako muri Kristo Yesu. 19Ntimukazimye Mpwemu; 20ntimugakengere ivyo abavugishwa n'Imana; 21musuzume vyose, mugumye ivyiza, 22mwirinde icitwa ikibi cose. 23Kandi Imana Nyenamahoro ibe ari yo ibeza rwose. Kandi impwemu yanyu, ubugingo n'umubiri wose hamwe bizigamwe, ngo bizosangwe bitagira umugayo, aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. 24Iyibahamagara ni iyo kwizigirwa; no kubikora izobikora. 25Bavukanyi, mudusengere. 26Muramukishe abavukanyi kugumbirana kwera. 27Ndabarahiye Umwami wacu, iki cete ntikizobure gusomerwa mu bavukanyi bose. 28Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\