KORINTO RYA KABIRI 10

1Jewe Pahulo ubwanje ndabinginga kubwo ubugwaneza n'ineza vya Kristo, jewe umuntu aciye bugufi muri mwebwe imbere yanyu, ariko iyo tutari kumwe ndabubahuka; 2nuko ndabinginga kugira ngo ni twaba kumwe sinzorinde kububahuka, nk'uko niteguye kuzokwubahuka nshize ubwoba, bamwe batwiyumvira ko tugenda dukurikira ivyo akameremere kacu. 3Naho turi n'umubiri ntiturwana mu buryo bw'umubiri, 4kuko ibirwanisho vy'intambara yacu atari ivyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura akarimbi, 5dushingura impari n'igishizwe hejuru cose, kihashiriwe kurwanya ukumenya Imana, dufata mpiri ivyiyumvirwa mu mitima vyose, ngo tubigomorere Kristo. 6Kandi twiteguye guhana ubutumva bwose, aho mwebwe muzogirira ukwumva gushitse. 7Mbega muraba ibibonwa n'amaso? Namba hari umuntu yizigiye ko ari uwa Kristo, yibwire n'ibi, yuko uko ari uwa Kristo, natwe ari ko turi. 8Kuko ububasha bwacu Umwami wacu yaduhaye kugira ngo tububake, ntitubasambure, naho norushiriza kubwirata, sinzomaramazwa; 9sinzokwiyumvirwe nk'uwubateza ubwoba amakete yanje. 10Kuko bavuga bati: "Amakete yiwe arahambaye, arasogota, ariko iyo ari ino, arakengeretse, kandi amajambo yiwe nta co amaze." 11Uvuga ibisa bityo ni yibwire n'ibi, yuko uko tumeze ku majambo yo mu makete atari ho turi, ari ko tumeze no ku vyo dukora ari ho turi. 12Kuko tutubahuka kwishira mu gitigiri ca bamwe bishimagiza, canke kwigereranya na bo; ariko abo, ko birehesha ubwabo kandi bigereranya ubwabo, nta bwenge bagira. 13Tweho ntituzokwirata ibirenze urugero, ariko tuzokwiyumvira urugero rwacu ko ruhwanye n'urugezo rw'aho Imana yatugereye, ngo dushike no kuri mwebwe. 14Ntiturenga akarimbi kacu, nk'abatabashitseko, kuko twarabashitseko koko, tuzanye ubutumwa bwiza bwa Kristo. 15Ntitwirata ibirenze urugero, ntitwirata ivyo abandi bakoze. Ariko twizigiye yuko ukwizera kwanyu ni kwakura, tuzoshirwa hejuru kubwanyu, ku vyo twagerewe, ngo twagukirwe, 16tuvuge ubutumwa bwiza mu bihugu biri hirya yanyu, kugira ngo ntitwirate ivyo dusanze biteguye, ahagerewe uwundi. 17Ariko uwirata yirate Uhoraho. 18Kuko uwishimagiza atari we yemerwa, ariko hemerwa uwo Umwami wacu ashimagiza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\