KORINTO RYA KABIRI 11

1Icompa mukanyihanganira ku bupfu buciyemwo, kandi n'ubwo muranyihanganira. 2Ndabafitiye ishari ryo kubwo Imana, kuko nabahaye umugabo umwe, ni we Kristo, ngo ndabamushingire mumeze nk'inkumi itunganye. 3Ariko ndiyubara yuko, nk'uko ya nzoka yahendesheje Eva ukwiyorobeka kwayo, kumbure ivyiyumviro vyanyu vyokwoshwa, mugaca mureka ukugororoka n'ukwera mu vya Kristo. 4Kuko iyo hagize uwuza i wanyu akababarira Yesu wundi, tutababariye, canke iyo mwakiriye iyindi mpwemu mutakiriye, canke ubundi butumwa mutemeye, we muramwihanganira neza! 5Kuko nibwira yuko izo ntumwa zihambaye cane ata co zindusha na gatoya. 6Naho ndi igihwiji mu majambo, sindi igihwiji mu bwenge, kandi ivyo twarabiberetse muri vyose no mu maso ya bose. 7Canke mbega naracumuye kuko nicishije bugufi ngo mushirwe hejuru, ndababwiye ubutumwa bwiza bw'Imana ku busa? 8Nasahuye ayandi mashengero ndayaka ingero, kugira ngo nkorere mwebwe, 9kandi aho nari kumwe namwe ngakena, sinagize uwo ngora; kuko abavukanyi bavuye i Makedoniya Bamaze ubukene. Muri vyose nirinda kubagora, kandi nzoshishikara kuvyirinda. 10Uko ukuri kwa Kristo kuri muri jewe, nta wuzombuza kwirata ntyo mu ntara zo muri Akaya. 11Ni ku ki? Ni uko ntabakunda? Bizi Imana. 12Ariko ivyo nkora nzoshishikara kubikora, kugira ngo mbuze inyanduruko abagomba inyanduruko yo kuboneka nkatwe mu vyo birata. 13Abameze batyo n'intumwa z'ibinyoma, n'abakozi bagunga, bigira intumwa za Kristo. 14Kandi ivyo ntibitangaza, kuko na Satani yigira umumarayika w'umuco. 15Nuko si ikigoye ko abakozi biwe na bo bigira nk'abakozi b'ukugororoka; iherezo ryabo rizohwana n'ibikorwa vyabo. 16Kandi nongere kubivuga. Ntihagire uwunyiyumvira ko ndi igipfu. Ariko ni mwaramuka munyiyumviriye mutyo, munyemere nk'igipfu, kugira ngo nanje nirate gatoya. 17Ivyo mvuga sindabivuga nk'ijambo ry'Umwami wacu, ariko ndabivuga nk'uwuvugishwa n'ubupfu, nizigiye yuko mfise inyanduruko yo kwirata. 18Ko benshi birata ivyo umubiri, reka nanje nyene ndavyirate. 19Mwihanganira ibipfu munezerewe, kuko mwibereye abanyabwenge. 20Murihangana, iyo umuntu abagize abaja, iyo abariye, iyo abafashe, iyo yishize hejuru, iyo abakubise urushi. 21Ndabivuganye isoni; bisa n'aho tweho twabagizemwo intege nke. Ariko ikintu cose gitera umuntu gushiruka umwete (ndabivugishijwe n'ubupfu) nanje kirabintera. 22Mbega abo ni Abaheburayo? Nanje ndi we. Ni Abisirayeli? Nanje ndi we. Ni uruvyaro rwa Aburahamu? Nanje ndi rwo. 23Ni abakozi ba Kristo? (Mvuga nk'umusazi) ndabarusha. Ndabarusha mu butame, ndabarusha gushirwa mu mabohero, ndabarusha mu gukubitwa kurenze urugero; kenshi nari mw'irinde ry'urupfu. 24Abayuda ibihe bitanu bankubise ibimoko mirongo itatu n'icenda. 25Ibihe bitatu nakubiswe ingage; igihe kimwe natewe amabuye; ibihe bitatu ubwato bwaramenekanye, naraye mu kiyaga nirirwaho; 26nari mu ngendo kenshi, mw'irinde ry'inzuzi, mw'irinde ry'abambuzi, mw'irinde ry'ubwoko bwacu, mw'irinde ry'abanyamahanga, mw'irinde ryo mu bisagara, mw'irinde ryo mu bugaragwa, mw'irinde ryo mu kiyaga, mw'irinde ryo mu bigira bavukanyi; 27mu butame no mu bucumukure, ndara maso kenshi, ngira inzara n'inyota, mara ubusa kenshi, nicwa n'imbeho, nambara ubusa. 28Kandi ntarinze kuvuga ibindi, hari ikinzako uko bukeye, n'umwitwaririko w'amashengero yose. 29Ni nde adakomera, nanje simbe uwudakomeye? Ni nde agira ikimugwisha, nanje isoni ntizinyice? 30Namba nkwiye kwirata, nirata ivyo intege nke zanje. 31Imana y'Umwami Yesu, ni yo Se, ishimwa ibihe bidashira, irazi ko ntabesha. 32I Damasiko icegera c'umwami Areta carindishije igisagara c'Abanyadamasiko ngo bamfate. 33Bancisha mu kadirisha k'uruhome rw'amabuye, ndi mu gisangaza, ndahunga ndamuva mu maboko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\