KORINTO RYA KABIRI 13

1Ubu bugira bube ubwa gatatu nza i wanyu. Ijambo ryose rizoringanizwa bivuye mu kanwa k'ivyabona bibiri canke bitatu. 2Nabivuze nkiri kumwe namwe ubugira kabiri kera, na none ntari iyo ni ko ndabivuga bitaraba, ndabarira abacumuye kera n'abandi bose, yuko ni nagaruka ntazogira akagongwe; 3kuko murondera ikimenyetso co kwerekana yuko Kristo ari we amvugisha, umwe atari umunyantege nke kuri mwebwe, ariko agira ubushobozi hagati yanyu. 4Kuko intege nke zateye ko abambwa, ariko none ariho ku bwo ubushobozi bw'Imana. Natwe turi abanyantege nke muri we, ariko tuzobanaho na we, kubwo ubushobozi bw'Imana tubereyeho mwebwe. 5Ba ari mwebwe mwisuzuma, mumenye yuko muhagaze mu kwizera; ba ari mwebwe mwiraba. Mbega ntimwiyizi, ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwebwe? --kiretse ko mwoba muri abahinyuwe! 6Ariko nizigiye yuko muzomenya ko tweho tutari abahinyuwe. 7Kandi turasaba Imana ngo ntimugire ikibi mukora, si ukugira ngo tuboneke ko turi abemewe, ariko ni ukugira ngo mukore iciza, natwe tuboneke nk'abahinyuwe. 8Kuko tudashobora kurwanya ukuri, ariko duherereye mu ruhande rw'ukuri. 9Turanezerwa iyo tugize intege nke, namwe mukagira inkomezi; kandi ico dusaba ngiki, ni uko mutunganywa rwose. 10Ni co gitumye ndabandikira ivyo tutari kumwe, kugira ngo ni twaba kumwe sinzohambare, nk'uko nahawe ububasha n'Umwami wacu bwo kwubaka, ariko si ubwo gusambura. 11Ibisigaye bavukanyi, muganuke; mutungane rwose, mwemere guhanurwa, muhuze imitima, mubane amahoro. Ni ho Imana nyene urukundo n'amahoro izobana namwe. 12Muramukanishe kugumbirana kwera. 13Abera bose barabaganutsa. 14Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, n'urukundo rw' Imana, n'ubumwe buva kuri Mpwemu Yera, bibane namwe mwese.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\