KORINTO RYA KABIRI 2

1Ariko nagabiye mu mutima kutazogaruka i wanyu nzanye umubabaro. 2Ni nabatera umubabaro, uwuzonezereza ni nde? Si uwo nteye umubabaro nyene? 3Kandi nandikiye ivyo, kugira ngo aho nzozira sinterwe umubabaro n'abari bakwiye kunezereza; kuko ndabizigira mwese yuko umunezero wanje ari wo wanyu mwese. 4Nabandikiye mfise intuntu nyinshi, umutima wamvuyemwo, ndira amarira menshi; ntikwari ukugira ngo muterwe umubabaro mwebwe, ariko kwari ukugira ngo mumenye urukundo ndushiriza kubagirira. 5Ariko namba hari umuntu ateye umubabaro, si jewe awuteye, ariko ni mwebwe awuteye mwese--singomba kubababaza cane, ariko bamwe ni agace. 6Ico gihano abenshi bamuhanye, kiramaze k'uwumeze atyo. 7None ni co gituma mukwiye canecane kumuharira, no kumwirura, ngo uwumeze atyo ntarengerwe n'umubabaro usagutse. 8Nuko ndabinginga mumukomezeko urukundo. 9Kuko icanteye kubandikira ari iki: kwari ukugira ngo ndabageze, menye uko muri, ko munyumvira muri vyose. 10Ariko uwo muribuharire wese, nanje ndamuharira; kuko nanje ico mpariye, namba hari ico mparira, ndagihariye ku bwanyu, mu maso ya Kristo, 11kugira ngo Satani ntaronke ico adutsindisha, kuko tutayobewe imigabo yiwe. 12Ariko aho naja i Tirowa, njanywe n'ubutumwa bwiza bwa Kristo, ngasanga nugururiwe urugi mu Mwami wacu; 13nabuze uko nduhuka mu mutima wanje, kuko ntasanzeyo Tito umuvukanyi wanje. Nuko narabasezeye, nja i Makedoniya. 14Ariko Imana ishimwe, yama itujana nk'abafashwe mpiri muri Kristo, idutera kwerekana ubumote bwo kumumenyekanisha ahantu hose. 15Kuko turi ubumote bwiza bwa Kristo ku Mana, hagati y'abariko barakira n'abariko barahona. 16Kuri abo turi agacuku k'urupfu kazana urupfu, kuri ba bandi turi ubumote bw'ubugingo buzana ubugingo. kandi ivyo ni nde abishobora? 17Kuko tutari nka bamwe benshi, bacururisha ijambo ry'Imana, ariko tuvuga nk'abatagira ubugunge, bavuga ibiva ku Mana, ni ko tuvuga muri Kristo, imbere y'Imana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\