KORINTO RYA KABIRI 6

1Kandi ko dukorana na yo, turabinginga, ntimuherwe ubuntu bw'Imana ngo bubapfeko. 2Kuko yavuze ati: "Mu gihe co kwemererwamwo ndakwumvise, No ku musi wo gukirizwako ndagutabaye. Ehe ubu ni igihe co kwemererwamwo, ehe ubu ni umusi wo gukirizwako." 3Kandi ntitugira ico tuzana gitsitaza mu kintu na kimwe, kugira ngo kugabura ivyo Imana kwacu ntikugawe. 4Ariko twishimagiza muri vyose nk' abakozi b'Imana, twihangana cane mu marushwa, mu mibabaro, mu vyago, 5mu bimoko, mu mabohero, mu migumuko, mu butame, mu kurara maso, mu kwirirwa ubusa, 6mu kugira umutima utanduye, mu kugira ubwenge, mu kutarambirwa, mu kuba inda nziza, muri Mpwemu Yera, mu rukundo rutari uruheyiheyi, 7mw'ijambo ry'ukuri, mu bushobozi bw'Imana, dufise ibirwanisho vy'ukugororoka vyo mu kuryo n'ivyo mu kubamfu; 8mu cubahiro no mu gakengerwe, mu mugayo no mw'ishimwe. Twiyumvirwa nk'abanyabinyoma, ariko turi abanyakuri. 9Twiyumvirwa nk'abatamenyekana, ariko turi ba rurangiranwa. Tuboneka nk'abagira bapfe, ariko Raba, turi bazima. Tuboneka nk'abahanwa, ariko ntitwicwa. 10Tuboneka nk'abababara, ariko tunezerwa imisi yose. Tuboneka nk'aboro, ariko dutungisha benshi. Tuboneka nk'abatagira ico batunze, yamara dutunze vyose. 11Akanwa kacu karabasesekariye, yemwe Bakorinto, umutima wacu uragutse. 12Ntimwagiwe muri twebwe, yamara mwagiwe mu mitima yanyu. 13Nuko ndababwira nk'abana banje, namwe ni mwaguke, mwishure nk'uko mwagiriwe. 14Ntimwifatanye n'abatizera, kandi ata co musangiye. Ukugororoka n'ukugabitanya bifatana bite? Canke umuco n'umwiza bifatanya bite? 15Kandi Kristo ahuriye hehe na Beliyari? Canke uwizera n'uwutizera basangiye iki? 16Kandi urusengero rw'Imana ruhuza rute n'ibigirwamana? Kuko twebwe turi urusengero rw'Imana nzima; nk'uko Imana yavuze iti: "Nzobagereramwo, nzobagenderamwo, Mbe Imana yabo, na bo babe abantu banje." 17Nuko muve hagati ya ba bandi, Mubitandukanyeko, ni ko Uhoraho avuze, Kandi ntimugakore ku kintu gihumanya na kimwe; Nanje nzobakira. 18Kandi nzobabera So, Namwe muzombera abahungu n'abakobwa, Ni ko Uhoraho ashobora vyose avuze.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\