PETERO RYA KABIRI 1

1Simoni Petero, umukozi wa Yesu Kristo kandi intumwa yiwe, ndabandikiye mwebwe abahawe ukwizera kw'akaburarugero kungana n'ukwacu, muguheshejwe n'ukugororoka kwa Yesu Kristo, ni we Mana yacu n'Umukiza. 2Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe, mubiheshwa no kumenya Imana neza na Yesu Umwami wacu. 3Kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye ivyo ubugingo no kwubaha Imana vyose, tubiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. 4Ivyo vyatumye aduha ivyo yasezeranye vy'akaburarugero, bihambaye cane, kugira ngo bibatere gusangira n'Imana akameremere kayo, mumaze gutoroka muva mw'iborero ryazanywe mw'isi no kwifuza." 5Mbere kubwo iyo nyanduruko nyene, ubwanyu ni mugire umwete rwose; ukwizera kwanyu mukwongereko ingeso nziza; ingeso nziza muzongereko ubwenge; 6ubwenge mubwongereko ukwirinda; ukwirinda mukwongereko ukwihangana; ukwihangana mukwongereko ukwubaha Imana; 7ukwubaha Imana mukwongereko ugukunda abavukanyi; ugukunda abavukanyi mukwongereko urukundo. 8Kuko namba mugira ivyo, bikagwira, bituma mutaba abanyabute canke abatunguka ku vyo kumenya neza Umwami wacu Yesu Kristo. 9Kuko uwutagira ivyo ni mpumyi, abona ibiri hafi gusa, yibagiye umwuhagiro w'ivyaha vyiwe vya kera. 10Ni co gituma, bavukanyi, mukwiye kurushiriza kugira umwete wo gukomeza ihamagarwa ugutoranywa kwanyu. Ni mwakora ivyo, ntimuzotsitara na gatoya. 11Kuko ni vyaba bityo, muzohabwa rwose kwinjira mu bwami budashira bwa Yesu Kristo, ni we Mwami n'Umukiza wacu. 12Ni co gituma imisi yose ntazohengeshanya kubibutsa ivyo, naho mubizi mukaba mushikamye mu kuri kuri muri mwebwe. 13Ndiyumvira yuko nkwiye kubakangura ndabibutsa, nkiri muri uyu mubiri. 14Kuko nzi yuko igihe co kwamburwa umubiri wanje kiza kuza gitebutse, nk'uko Umwami wacu Yesu Kristo yamenyesheje. 15Ariko nzogira umwete, kugira ngo ni namara gupfa muzoshobore kwama mwibuka ivyo. 16Kuko tutakurikiye imigani yaremwe n'akenge, hamwe twabamenyesha ubushobozi bw' Umwami wacu Yesu Kristo no kuzoza kwiwe; ariko n'uko twiboneye n'amaso yacu icubahiro ciwe gihambaye. 17Kuko yahawe n'Imana Data wa twese ishimwe n'ubwiza, aho ijwi rivuzwe n'ubwiza bukomeye cane ryamushikako, rikavuga riti: "Nguwu Umwana wanje nkunda akampimbara." 18Iryo jwi twaryumvise rivuye mw'ijuru, aho twari kumwe na we kuri wa musozi wera. 19Ariko turafise ijambo ryavugishijwe, ryarakomejwe kurushiriza. Mugira neza ko murishirako umutima, ni nk'itara ryakira ahacuze umwiza, rigakesha ijoro, rikageza aho ikinyenyeri co mu gaturuturu kizokwakira mu mitima yanyu. 20Irya mbere mukwiye kumenya, ni uko ata jambo ry'abavugishwa n'Imana ryo mu vyanditswe rishobora gusobanurwa nk'uko umuntu avyigombera, 21kuko ata jambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba kw'umuntu, ariko abantu bavuga ivyava ku Mana, barongowe na Mpwemu Yera.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\