PETERO RYA KABIRI 3

1Abo nkunda, none iki ni co cete ca kabiri ndabandikiye, muri ivyo vyose ndakangura ivyiyumviro vyanyu bitagira agasembwa, ndabibutsa; 2kugira ngo mwibuke amajambo yavuzwe kera n'abavugishwa n'Imana bera, mwibuke n'icagezwe c'Umwami ni we Mukiza, cavuzwe n'abatumwa babatumweko. 3Irya mbere mukwiye kumenya ni uko mu misi y'iherezo hazoza abacokoranyi bacokorana, bakurikira ukwifuza kwabo, 4babaza bati: "Isezerano ryo kuza kwiwe riri hehe se?" Kuko uhereye aho ba sogokuruza basinziririye, vyose bihora uko vyamye, uhereye ku kuremwa kw'isi. 5Kuko biyobagiza ibigirankana yuko kera hari amajuru, n'isi yakuwe mu mazi n'ijambo ry'Imana, rikayirema mu mazi. 6Ivyo vyatumye isi ya kera amazi ayirengera, iratikira. 7Ariko amajuru y'ubu, bo n'isi, iryo jambo ryabizigamye ribirorereza umuriro gushitsa ku musi w'imanza, wo gutikira kw'abatubaha Imana. 8Ariko abo nkunda, iri rimwe mweho ntimuryiyobagize, yuko ku Mwami Imana umusi umwe umeze nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi imeze nk'umusi umwe. 9Umwami Imana ntitebeje isezerano ryayo, uko bamwe biyumvira ko iritevya. Ariko yihanganira mwebwe, ntigomba ko hagira abahona, ariko igomba ko bose bihana. 10Ariko umusi w' Umwami wacu uzoza nk'igisuma, aho amajuru azovaho, hakaba n'ukwasana guhambaye, ivyo itanguriro vyose bigashongeshwa n'ikibengebenge gikaze, isi n'ibikorwa biri muri yo bigatongoka. 11None, ko ivyo vyose bizoshonga bityo, mukwiye kumera mute mu ngeso zera no mu kwubaha Imana, 12no mu kurereka ukuza kw'umusi w'Imana muwuhahamiye, uzotuma amajuru ashongeshwa no gusha, kandi ivyo itanguriro vyose bikayagishwa n'ikibengebenge gikaze? 13Ariko nk'uko yasezeranye, tureretse ijuru rishasha n'isi nshasha, ivyo ukugororoka kuzobamwo. 14Ni co gituma, abo nkunda, kuko mureretse ivyo, mukwiye kugira umwete wo kuzosangwa mu mahoro, mutagira ikirabagu, mutariko umugayo imbere yiwe. 15Mwiyumvire yuko kwihangana kw'Umwami wacu ari agakiza; nk'uko umuvukanyi akundwa Pahulo yabandikiye, uko ubwenge yahawe bungana. 16Yagenjeje atyo mu vyete vyiwe vyose, aho yavuze ivyo; muri vyo harimwo bimwebimwe bigoye itahura, ivyo abantu ataco bazi badakomeye bakavyihindurira ukwabo, nk'uko bagira ivyanditswe bindi, bakihamagarira guhona. 17None mweho, abo nkunda, kuko musanzwe muzi ivyo, mwirinde ngo ntimutwarwe n'ubuzimire bw'abatirinda, mugata ugukomera kwanyu. 18Ariko mukurire mu buntu bwa Yesu Kristo Umwami wacu n'Umukiza, no mu kumumenya. Icubahiro kibe iciwe ubu no gushitsa umusi utagira iherezo. Amina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\