TESALONIKE RYA KABIRI 3

1Ibisigaye bavukanyi mudusengere, ijambo ry'Umwami wacu ryamamare rishimagizwe, nk'uko biri no muri mwebwe, 2kandi dukire abantu babi badadika; kuko ukwizera kudafiswe na bose. 3Ariko, Umwami n'uwo kwizigirwa, ni we azobashinga neza abarinde wa Mubi. 4Kandi twizigiye Umwami ku vyanyu, yuko ivyo tugeze mubikora kandi muzokwama mubikora. 5Umwami arongore imitima yanyu, ayerekeze ku rukundo rw'Imana no ku kwihangana kwa Kristo. 6Ariko bavukanyi, turabagera mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kuzibukira umuvukanyi wese w'umunebwe, canke adakurikira ivyo mwashikirijwe natwe. 7Ubwanyu murazi ingene mukwiye kutwigana, kuko tutari abanebwe muri mwebwe, 8ntitwarya ivyo kurya vy' umuntu n'umwe ku busa, ariko twagira ubutame n'ubucumukure, dukora ku murango no mw'ijoro, kugira ngo ntitugire umuntu muri mwebwe tugora. 9Si uko tutavyemerewe, ariko ni ukugira ngo tubabere icitegererezo ngo mutwigane. 10Kuko tukiri kumwe namwe twabageze iki, ngo umuntu wese ni yanka gukora ntakarye. 11Kuko twumvise yuko hariho bamwe bo muri mwebwe bagenda basaragurika, bama bineganegera bakita mu bitabakwiye. 12Ariko abameze bartyo turabagera tubahanura kubwo Umwami Yesu Kristo, gukora ibikorwa batekereje, babone kurya ivyo bironkeye ubwabo. 13Ariko mweho bavukanyi, ntimurambirwe no gukora iciza. 14Ni hagira umuntu atumvira ijambo ryacu ryo muri iri kete, mumwitegereze, ntimufatanye na we, kugira ngo amaramare. 15Ariko ntimumwiyumvire ko ari umwansi wanyu, ariko mumuhanure nka umwana wa So. 16Kandi Umwami Nyenamahoro ubwiwe, yame abaha amahoro ibihe vyose uburyo bwose. Umwami abane namwe mwese. 17Uku ni kwo gutasha kwanje jewe Pahulo, kwanditswe n'ukwanje kuboko, ni co kimenyetso mu kete ryanje ryose: ni ko nandika. 18Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe mwese


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\