TIMOTEYO RYA KABIRI 1

1Pahulo, intumwa ya Kristo Yesu, nk'uko Imana yagomvye, intumwa yo kuvuga isezerano ry'ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu, 2ndakwandikiye Timoteyo, umwana wanje nkunda. Ubuntu, imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu Umwami wacu bikubeko. 3Imana nkorera nkurikiye ba sogokuruza, mfise umutima utanduye, utarimwo ijwi rinyagiriza ikibi, ndayishimira yuko nkwibuka ubudasiba, uko nsenze, ijoro n'umurango. 4Nibuka amosozi yawe, ngakumbura kukubona, ngo nuzure umunezero; 5kuko nibutse ukwizera kutari ukwo uburyarya kuri muri wewe, kwabanje kuba muri nyogokuru Lowisi no muri nyoko Ewunike. Ndazi kandi ntakekeranya yuko kukurimwo nawe. 6Ni co gituma ndakwibutsa kuvyura ya ngabire Imana yaguhaye ngo yake, yagushizwemwo no kurambikwako ibiganza vyanje. 7Kuko Imana itaduhaye umutima w'isoni n'ubwoba; ariko yaduhaye uwo ubushobozi, urukundo n'ukwirinda. " 8Nuko ntugire isoni zo gushingira intahe Umwami wacu, canke jewe imbohe yiwe. Ariko ufatanye nanje kwihanganira imibabaro kubwo ubutumwa bwiza, nk'uko ubushobozi bw'Imana bugushoboza, 9yadukijije, ikaduhamagarisha umuhamagaro wera, udatewe n'ibikorwa vyacu, ariko utewe n'uko yabigabiye ubwayo, kandi utewe n'ubuntu bwayo, twaherewe muri Kristo Yesu ibihe vyose bitaraba. 10Ariko none, bwaseruwe n'ukuboneka kw'Umukiza wacu Kristo Yesu, yahinduye urupfu ubusa, ubugingo no kutagipfa akabiserurisha ubutumwa bwiza. 11Nashiriweho kuba umuvuzi, intumwa n'umwigisha w'ubwo butumwa. 12Ni co gituma kandi mbabazwa ntya, yamara ntibintera isoni, kuko nzi uwo nizeye, kandi nzi ntakekeranya yuko ashobora kuzigama ikibitsanyo namubikije gushitsa kuri wa musi. 13Shishikara mu karorero k'amajambo mazima wanyumvanye, ugashigikize ukwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. 14Ivyiza wabikijwe, ubizigamishe Mpwemu Yera atubemwo. 15Urazi yuko abo muri Asiya bose banteye ibitugu, muri abo harimwo Fugelo na Herumogene. 16Umwami agirire ikigongwe abo kwa Onesiforo, kuko yanduhura kenshi; kandi ntiyatewe n'isoni n'umunyororo wanje, 17ariko, ashitse i Roma, agira umwete wo kundondera, arambona. 18Umwami amuhe kuzoronka imbabazi ziva ku Mwami kuri wa musi. Kandi ivyo yankoreye muri Efeso uko bingana, nta wukurusha kubimenya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\