IGITABO C' IVYAKOZWE N'INTUMWA 15

1Maze haza abantu bamwe bavuye i Yudaya bigisha abavukanyi bati: "Ni mutahimburwa igihimba c'ubugabo, nk'uko umugenzo wa Mose uri, ntimuzoruha mukizwa. " 2Maze Pahulo na Barunaba bamaze kugira ibihari n'imburano itari mike n'abo bantu, abaho bahuza inama gutuma Pahulo na Barunaba n'abandi bamwe bo muri bo, ngo baje i Yerusalemu ku ntumwa n'abakuru ku bwo iyo miburano. 3Nuko abo, ishengero rimaze kubaherekeza, baca i Foyinike bo n'i Samariya, babamenyesha ingene abanyamahanga bahindukiriye Imana, batera mu bavukanyi bose akanyamuneza kenshi. 4Bashitse i Yerusalemu, ishengero n'intumwa n'abakuru barabakira, na bo babiganira ivyo Imana yakoranye na bo vyose. 5Maze hava hasi bamwe bo mu muce w'Abafarisayo bizeye, baravuga bati: "Abanyamahanga birakwiye ko bahimbuwe igikoba c'ubugabo, no kubabwiriza kwitondera ivyagezwe vya Mose. " 6Nuko intumwa n'abakuru bakoranira hamwe kuja inama y'iryo jambo. 7Habaye imburano myinshi, Petero ava hasi, arababwira ati: "Bagabo bavukanyi, murazi yuko kera Imana yantoranije muri mwebwe kugira ngo mu kanwa kanje habe ari ho abanyamahanga bumva ijambo ry'ubutumwa bwiza, bizere. 8Kandi Imana izi imitima, yarabashingiye intahe, hamwe yabaha Mpwemu Yera, nk'uko yamuduhaye natwe; 9ntiyashiraho itandukaniro hagati yacu na bo, yogesheje imitima yabo ukwizera. 10None rero ni iki gitumye mugerageza Imana, mwikoreza abigishwa imitwaro ba sogokuruza batashoboye kwikorera canke twebwe? 11Ariko twizeye yuko tuzokizwa n'ubuntu bw'Umwami Yesu nka bo. " 12Maze ishengero ryose riracereza, bumviriza Barunaba na Pahulo babiganira ibimenyetso n'ibitangaza vyose Imana yabahaye gukora mu banyamahanga. 13Barangije kuvuga, Yakobo aravuga ati: "Bagabo bavukanyi, ni munyumvirize. 14Simoni yabiganiye ingene Imana yatanguye kugendera abanyamahanga ngo ibarobanuremwo ubwoko bw'izina ryayo. 15Amajambo y'abavugishwa na yo ahuye n'ivyo, nk'uko handitswe, 16ngo Hanyuma y'ivyo nzogaruka, Nongere nubake urusago rwa Dawidi rwatemvye, Nongere nsanasane ahashize harwo, ndaruhagarike, 17Kugira ngo amasigarira y' abantu baronderane Uhoraho N'amahanga yose yitirirwa izina ryanje, 18Ni ko Uhoraho avuze, akora ivyo vyose, yabimenye uhereye ku kuremwa kw'isi. 19Nuko rero inama yanje ni uko tureka kugora abo mu banyamahanga bahindukirira Imana, 20ariko tubandikire ngo bareke ibihumanya vy'ibigirwamana, no gusambana, no kurya ibinizwe, bo n'amaraso. 21Kuko uhereye kera hose Mose afise mu bisagara vyose abigisha ivyiwe, bisomwa mu nsengero z'Abayuda uko isabato ishitse. " 22Maze intumwa n'abakuru, bo n'ishengero ryose, bashima gutoranya abagabo muri bo, ni Yuda ari we Barusaba, na Sila, abantu bakuru mu bavukanyi, no kubatumana muri Antiyokiya na Pahulo na Barunaba. 23Bandika ikete, bararibarungikana, ryanditswe ritya, ngo intumwa n'abavukanyi bakuru turabatasha mwebwe bavukanyi bo mu banyamahanga bari muri Antiyokiya, i Siriya n'i Kilikiya. 24Kuko twumvise yuko bamwe bavuye muri twebwe babahagarikishije imitima amajambo, bakayivyimvya, kandi tutabibageze; 25duhuje inama, dushimye gutoranya abo bantu no kubatumana kuri mwebwe n'abo dukunda Barunaba na Pahulo, 26abantu bahevye amagara yabo kubwo izina ry' Umwami wacu Yesu Kristo. 27Nuko abo dutumye ni Yuda na Sila, na bo ubwabo bazobabarira mu rurimi bimwe n'ibi. 28Kuko Mpwemu Yera bimubereye vyiza, natwe ni uko, kutabikoreza uwundi mutwaro urenze ibi bikwiye; 29mureke kurya ivyashikaniwe ibigirwamana, amaraso, n'ibinizwe, mureke no gusambana; ivyo ni mwavyirinda, muzomera neza. Nuko muganuke. 30Nuko abo basezewe bamanuka muri Antiyokiya; bamaze gukoraniriza hamwe ishengero, babashikiriza kino cete. 31Bamaze kugisoma banezererwa iyo mpanuro. 32Na Yuda na Sila, kuko na bo bari abavugishwa n'Imana, bahanura abavukanyi mu majambo menshi, barabaremesha. 33Bahamaze imisi, abavukanyi babasezera amahoro, ngo basubire ku babatumye. [ 34Mugabo Sila bimubera vyiza kugumayo. ] 35Kandi Pahulo na Barunaba baguma muri Antiyokiya bigisha abantu, bababwira ijambo ry' Umwami Yesu, bafatanije n'abandi benshi. 36Hashize imisi, Pahulo abwira Barunaba ati: "Ingo dusubire ha handi tugendere mu bavukanyi mu gisagara cose aho twamamaje ijambo ry'Umwami Yesu, tumenye uko bameze. " 37Barunaba agomba ko bajana na Yohana na we, ari we Mariko. 38Ariko Pahulo ntivyamubera vyiza kujana uwabataye i Pamfiliya, ntajane na bo muri ico gikorwa. 39Havyuka imitongano ibatera gutandukana, Barunaba ajana Mariko, avudukayo ari mu bwato, afata i Kupuro; 40Pahulo na we atoranya Sila, avayo, mu bavukanyi bamaze kumuragiza ubuntu bw'Umwami Yesu. 41Aca i Siriya n'i Kilikiya, aremesha amashengero.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\