IGITABO C' IVYAKOZWE N'INTUMWA 19

1Maze Apolo akiri i Korinto, Pahulo aca mu bihugu vyo haruguru, ashika muri Efeso, asangayo abigishwa bamwe. 2Arababaza ati: "Mbega mwarahawe Mpwemu Yera igihe mwizera? " Baramwishura bati: "Ntitwaribwanavyumve yuko Mpwemu Yera yatanzwe. " 3Arababaza ati: "None mwabatijwe umubatizo ki? " Bati: "Umubatizo wa Yohana. " 4Pahulo ati: "Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abarira abantu ko bakwiye kwizera uwuzoza hanyuma yiwe, ni Yesu. " 5Bavyumvise babatizwa mw'izina ry'Umwami Yesu. 6Pahulo amaze kubarambikako ibiganza, Mpwemu Yera abazako, bavuga izindi ndimi, bavugishwa n'Imana. 7Abo bose bari abagabo nk'icumi na babiri. 8Hanyuma Pahulo yinjira mu rusengero rw'Abayuda, amara amezi atatu avuga ashize amanga; akiranira ivyo ubwami bw'Imana abibemeza. 9Ariko bamwe bikomantaje imitima, b'intumva, batukira Inzira ya Yesu imbere y'abantu, ava muri bo, arobanura abigishwa, uko bukeye aharirira mu nzu yo kwigishirizamwo ya Turano. 10Bimara imyaka ibiri bimeze bityo. Nuko ababa muri Asiya bose Abayuda n'Abagiriki bumva ijambo ry' Umwami wacu. 11Kandi Imana ikoresha amaboko ya Pahulo ibitangaza vy' agaheta. 12Vyatuma bashira abarwaye ibitambara n'ivyambazo bivuye ku mubiri wiwe, bagakira indwara zabo, ibisigo bikabavamwo. 13Ariko inyererezi zimwe zo mu Bayuda zirukana ibisigo zigerera kuvugira izina ry'Umwami Yesu hejuru y'abafashwe n'ibisigo ziti: "Tubarahiye Yesu, uwo Pahulo avuga. " 14Kandi hariho abahungu indwi b' Umuyuda yitwa Sikewa, umwe mu baherezi bakuru, bagenza batyo. 15Igisigo kirabishura kiti: "Yesu ndamuzi, na Pahulo ndamuzi, ariko mweho muri ba nde? " 16Umuntu arimwo igisigo abagurukirako bompi, arabanesha, arabirukana, bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse. 17Ivyo bimenyekana mu Bayuda no mu Bagiriki bose baba muri Efeso, bose baterwa n'ubwoba, izina ry'Umwami Yesu rishirwa hejuru. 18Kandi benshi mu bari barizeye baraza, batura ivyo bakoze, barabiserura. 19Benshi no mu bakora ivyo ubupfumu bakoranya ibitabo vyabo vy'ubupfumu, babituririra mu maso ya bose. Baharura igiciro cavyo, basanga gishitse ku ntete z'ifeza ibihumbi mirongo itanu. 20Uko ni ko ijambo ry'Umwami Yesu ryagwiriye cane, rigira ububasha. 21Ivyo bishize Pahulo yiyumvira mu mutima wiwe guca i Makedoniya no muri Akaya aja i Yerusalemu ati: "Ni namara gushikayo, nkwiye kuja kuraba n'i Roma na ho. " 22Atuma abagenda bamukorera babiri, Timoteyo na Erasito, ngo baje i Makedoniya; ariko we, atebera muri Asiya imisi. 23Nko muri ico gihe havyuka imivurungano itari mike ku bwo Inzira ya Yesu. 24Hari umuntu yitwa Demetiriyo, umucuzi w'ifeza, yacura utuzu tw'ibigirwamana twa Arutemi mw'ifeza, akaronkesha abacuzi biwe inyungu nyinshi. 25Nuko abakoraniriza hamwe n'abandi bakora ibikorwa bene ivyo, arababwira ati: "Yemwe bagabo, murazi yuko ubutunzi bwacu buva muri iki gikorwa. 26Murabona kandi murumva yuko atari muri Efeso honyene, ariko nko muri Asiya hose, umwe Pahulo yoheje abantu benshi akabahindura ati: 'Imana zakozwe n'intoke si zo mana.' 27Si uko igikorwa cacu kiri mw'irinde kigiye gukengerwa gusa, ariko kandi n'ingoro y'umusezero w'imanakazi ihambaye Arutemi yotiturwa, mbere yonakurwako icubahiro cayo gikomeye, ari yo abo muri Asiya bose n'isi yose basenga. " 28Bavyumvise karaziriringa, barasemerera bati: "Arutemi y'Abanyefeso irahambaye. " 29Maze igisagara cose kiravurungana, bashwabadukira icarimwe baja ku kibuga c'ibirori, batwara Abanyamakedoniya, Gayo na Arisitariko bagendana na Pahulo amaguru adakora hasi. 30Maze Pahulo agomvye kuja muri iryo koraniro ry'abantu, abigishwa baramutesha. 31Kandi bamwe mu bakuru bo muri Asiya, kuko bari abagenzi, bamutumako bamwinginga ngo ntiyirohe mu kibuga c'ibirori. 32Nuko barayogora, bamwe ukwabo abandi ukwabo, kuko iryo shengero ryavurunganye, abenshi batari bazi icatumye bakorana. 33Maze basokorora Alekisandero mu bantu, Abayuda bamwigiza imbere. Maze Alekisandero arabamama, agira yiregure ku bantu. 34Ariko bamumenye ko ari Umuyuda, bose basemererera icarimwe, bamara nk'amasaha abiri bati: "Arutemi y'Abanyefeso irahambaye. " 35Umwanditsi (ari we mukuru w'igisagara) amaze guhoza ishengero, arababarira ati: "Bagabo b'Abanyefeso, mbega hariho umuntu atazi yuko igisagara c'Abanyefeso ari co kizigama ingoro y'imisezero y'imanakazi ihambaye Arutemi, ari co gishushanyo cakorotse kiva mw'ijuru? " 36None ko ata woshobora guhakana ivyo, mukwiye guhora, no kutagira ico mukora mutitonze. 37Kuko muzanye aba bagabo, bativye ivyo mu ngoro z'imana kandi batatyoje ku manakazi yacu. 38Nuko Demetiriyo n'abacuzi bari kumwe na we, namba bafise uwo barega, imisi y'imanza iriho, kandi hariho n'ivyegera vya Kayisari, ni baregane. 39Ariko ni mwaba mufise ibindi murondera, bizomarirwa mw'ikoraniro risanzwe. 40Mbere turi mw'irinde, kumbure ibibaye uwu musi vyotuma turegwa ubugarariji, kuko ata nyanduruko; kandi ntituzoshobora gusobanura icakoranije iri shengero rivurunganye. 41Avuze ivyo, acura ikoraniro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\