IGITABO C' IVYAKOZWE N'INTUMWA 20

1Umugumuko umaze gushira, Pahulo atumako abigishwa, arabahanura, arabasezera, avayo ngo aje i Makedoniya. 2Amaze guca muri ivyo bihugu, abahanura mu majambo menshi, aja i Bugiriki. 3Amarayo amezi atatu; maze Abayuda bamugiriye inama yo kumutega agira atambukire mu bwato aja i Siriya, yiyumvira gusubira inyuma aciye i Makedoniya. 4Abajana na we bagashikana no muri Asiya ni: Sopatero umwana wa Puro w'i Beroya, abo i Tesalonike ni: Arisitariko, Sekondo, Gayo w'i Derube na Timoteyo, abo muri Asiya ni: Tukiko na Tirofimo. 5Abo bari babaye baragenda imbere, baturorerera i Tirowa. 6Natwe tuvuduka i Filipi turi mu bwato hanyuma y'imisi y'imitsima itambiwe, tubasanga i Tirowa ku musi ugira gatanu, tumarayo imisi indwi. 7Ku wa mbere w'imisi indwi, dukoranira kumanyagura imitsima, Pahulo ayaga na bo, agira ngo buce agenda, atevya mu majambo ashitsa mu gicugu. 8Maze hari amatara menshi mu cumba co mu nzu yo hejuru aho twari dukoraniye. 9Kandi mw'idirisha hari hicaye umusore yitwa Eyutuko, aremerwa n'itiro ryinshi; maze Pahulo arushirije gutevya mu majambo, itiro riramuremera, arakoroka avuye mw'igorofa ya gatatu, bamuyora ahwereye. 10Pahulo arururuka, amwubama hejuru, aramugumbira ati: "Mureke gukoma induru, kuko ubugingo bwiwe bukiri muri we. " " 11Asubira kwurira, amanyagura umutsima, ararya, ayaga na bo igihe kirekire, ashitsa no mu bucagucagu, maze aragenda. 12Bazana uwo muhungu ari muzima, imitima yabo iraruhuka. 13Ariko tweho twabaye turagenda imbere dutambukira mu bwato, turajabuka dufata muri Aso, aho twari dutumbereye guhitana Pahulo; kuko yari yabishinze atyo, kugira ngo we ace i musozi. 14Adusanze muri Aso turamujana, turajabuka dufata i Mitulene. 15Tuvuyeyo, bukeye bw'aho dushika imbere y'i Kiyo, ku musi ugira gatatu dufata i Samo, bukeye dufata i Mileto. 16Kuko Pahulo yari yiyumviriye guca i ruhande ya Efeso, kugira ngo ntatebe muri Asiya; kuko yihuta, ngo ni vyashoboka umusi wa Pentekote uzoshike ari i Yerusalemu. 17Ari i Mileto atuma muri Efeso, atumako abakuru b'ishengero. 18Na bo bashitse aho ari, arababwira ati: " "Ubwanyu murazi ingene nabana namwe na ntaryo, uhereye umusi natanguriye gushika muri Asiya, 19nkorera Umwami wacu n'umutima wicishije bugufi, kandi ndira, nterwa n'ibingerageza ku bwo inama z'Abayuda. 20Kandi murazi yuko ata jambo ribereye nacishije i ruhande kubabwira canke kubigishiriza imbere y'abantu mu nzu no mu yindi. 21Nashinze intahe mu Bayuda no mu Bagiriki y'ukwihana mu maso y'Imana, n'ukwizera Umwami wacu Yesu Kristo. 22None raba, ngiye i Yerusalemu mboshwe mu mutima, ntazi ibizombako nshitseyo; 23atari uko Mpwemu Yera anshingira intahe mu gisagara cose yuko iminyororo n'ivyago bintegeyeyo. 24Ariko simbabaye ubugingo bwanje nk'aho ari ubwo igiciro, kugira ngo ndangize urugendo rwanje, n'igikorwa nahawe n'Umwami Yesu, co gushingira intahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. 25Kandi none raba, ndazi yuko mutazosubira kubona mu maso hanje, abo naciyemwo mwese ndababwira ivyo ubwami bw'Imana. 26Ni co gituma ndabashingira intahe uwu musi ncuna, yuko amaraso ya bose atazonkora, 27kuko ntacishije i ruhande ndababwira ivyo Imana yashatse vyose. 28Mwirinde ubwanyu, muzigame n'ubusho bwose Mpwemu Yera yabashizemwo, ngo mube abo kubuzezwa, kugira ngo muragire ishengero ry'Imana, iryo yaguze amaraso yayo. 29Ndazi yuko ni namara kuhava, amabingira y'inkazi azobinjiramwo atababaye umukuku. 30Kandi no muri mwebwe ubwanyu hazokwadukamwo abantu bavuga ibigoramye kugira ngo bakwegere abigishwa inyuma yabo. 31Nuko mwame mugavye, mwibuke yuko namaze imyaka itatu ntasiba guhanura umuntu wese ndira, ku murango no mw'ijoro. 32Kandi ubu ndabaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo, rishobora kububaka no kubahera ibiragwa hamwe n'abejejwe bose. 33Nta co nifuje, ari ifeza ari izahabu ari imyambaro y'umuntu n'umwe. 34Ubwanyu murazi ko aya maboko yanje yankenurana ivyo nkenye n'abo turi kumwe. 35Nabahaye akarorero muri vyose, yuko mu butame nk'ubwo, ari ko mukwiye gufasha abadakomeye, no kwibuka amajambo y'Umwami Yesu, ingene ubwiwe yavuze ati: 'Gutanga kuzana umugisha, kuruta guhabwa.' 36Amaze kuvuga atyo, arapfukama, asengera hamwe na bo bose. 37Bose bararira cane, bagwa Pahulo mu nda, baramugumbira; 38canecane bababajwe n'ijambo yababwiye ngo ntibazosubira kumubona mu maso. Maze baramuherekeza, bamugeza ku bwato.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\