IGITABO C' IVYAKOZWE N'INTUMWA 23

1Pahulo ahanga amaso abacamanza, arababwira ati: "Bagabo bavukanyi, namanye umutima utarimwo ijwi rinyagiriza ikibi na kimwe imbere y'Imana gushitsa kuri uwo musi. " 2Ananiya umuherezi mukuru abarira abamuhagaze i ruhande kumukubita ku munwa. 3Maze Pahulo aramubwira ati: "Imana izogukubita, wa rusika rukuyengejeko ingwa, mbega wewe ko wicaritswe no kuncira urubanza nk'uko ivyagezwe biri, ugatako ukavuga ko bankubita ukanyuranya n'ivyagezwe? " 4Abari bahagazeho bati: "Mbega uratuka umuherezi mukuru w'Imana? " 5Pahulo ati: "Sinari ndamuzi, bavukanyi, ko ari umuherezi mukuru; kuko handitswe ngo Ntukavuge nabi umukuru wo mu bwoko bwanyu. " 6Maze Pahulo amenye yuko umuce umwe ari uwo Abasadukayo, uwundi ari uwo Abafarisayo, ashira ijwi hejuru mu bashingantahe ati: "Bagabo bavukanyi, ndi Umufarisayo, ndi umwana w'Abafarisayo; ivyo ivyizigiro vy'ibizoba n'ukuzuka kw'abapfuye ni vyo bimpagaritse muri izi manza. " 7Avuze atyo, havyuka ibihari mu Bafarisayo n'Abasadukayo, abanyarubanza birema ibice. 8Kuko Abasadukayo bahakana yuko ata kuzuka kuriho, canke umumarayika n'impwemu; ariko Abafarisayo bavyemera vyose. 9Habaho urwamo rwinshi; bamwe mu bahinga b'ivyanditswe bo mu muce w'Abafarisayo bava hasi baraharira bati: "Nta kibi twabonye kuri uwo muntu. Kumbure impwemu canke umumarayika yoba yavuganye na we. " 10Habaho ibihari vyinshi, umukuru w'intwazangabo z'abasoda atinye ko bogabangana Pahulo, abarira ingabo ngo zimanuke zimubashikure, zimujane mu gisagara gikikijwe n'uruhome rw'amabuye. 11Ijoro ry'uwo musi, Umwami Yesu amuhagarara hejuru ati: "Humura; nk'uko wanshingiye intahe i Yerusalemu, ni ko ukwiye kuzonshingira intahe i Roma. " 12Iryo joro rikeye, Abayuda barakorana, barahira bisiba yuko batazorya ntibanywe batarica Pahulo. 13Abahize batyo barenga mirongo ine. 14Baja ku baherezi bakuru n'abakuru bati: "Twarahiye twisivye bikomeye yuko ata co tuzotamira tutarica Pahulo. " 15Nuko rero mwebwe n'abashingantahe, ni mubwire umukuru w'intwazangabo z'abasoda amubamanukanire, nk'abarondera kurushiriza gutahura ivyiwe neza. Natwe, atarabashikira, twiteguye kumwica. " 16Umwishwa wa Pahulo yumva uwo mutego, araza ashika mu gisagara gikikijwe n'uruhome rw'amabuye, abibarira Pahulo. 17Pahulo ahamagara umwe mu ntwazangabo z'abasoda ijana ati: "Jana uwu muhungu ku mukuru w'intwazangabo z'abasoda; afise ijambo amubarira. " 18Na we aramujana amushira uwo mukuru w'abagabisha ati: "Ya mbohe Pahulo yampamagaye aranyinginga, ngo nkuzanire uwu muhungu, afise ico akubarira. " 19Uwo mukuru amufata ukuboko, aramukebukanya aramubaza biherereye ati: "Ico ufise kumbarira ni igiki? " 20Aramwishura ati: "Abayuda bahuje inama yo kukwinginga ngo ejo uzomanukane Pahulo mw'ikoraniro ry'abashingantahe, nk'uwugomba kubaza ivyiwe ngo urushirize kubimenya neza. " 21None rero ntuje kubumvira, kuko abantu babo barenga mirongo ine bamuryamiye, barahiye bisivye ko batazorya ntibanywe bataramwica; kandi none bariteguye, barorereye ico uribubemerere. 22Uwo mukuru arungika uwo muhungu, amaze kumwihanikiriza ati: "Ntugire umuntu ubarira yuko umenyesheje ivyo. " 23Ahamagara babiri bo mu ntwazangabo z'abasoda ijana, arababarira ati: "Ni mwitegure abasoda amajana abiri bo kuja i Kayisariya, n'abagendera ku mafarasi mirongo irindwi, n'abo amacumu amajana abiri, bahenge mw'ijoro isaha zitatu bagende. " 24Kandi bazane n'amafarasi kugira ngo bayashireko Pahulo, bamushikane kwa Feliki icegera ca Kayisari akiri muzima. 25Yandika ikete nka bene iri 26ati: "Jewe Kilawudiyo Lusiya ndakuganutsa wewe Feliki umwubahwa, icegera ca Kayisari. 27None uwo mugabo Abayuda bari bamaze kumuta mu maboko bagira bamwice, nanje menye ko ari Umuroma nzanana n'ingabo ndamubakiza. 28Kandi nshatse kumenya ico bamurega, ndamumanukana mw'ikoraniro ry'abashingantahe ryabo. 29Mbona yuko bamurega amajambo y'ivyagezwe vyabo, ariko ko ata co yarezwe gikwiye kumwicisha canke kumubohesha. 30Maze mbariwe yuko bahigiye uwo mugabo, nca ndamukurungikira, mbarira abarezi ko bamuregera imbere yawe. Ndakwikebanuye. " 31Nuko abasoda bakira Pahulo uko babariwe, bahenga mw'ijoro bamujana muri Antipatiri. 32Bumaze guca basigayo abagendera ku mafarasi, ngo abe ari bo bajana na we, na bo basubira iyo bavuye ku gisagara gikikijwe n'uruhome rw'amabuye. 33Abo bashitse i Kayisariya bashira icegera ca Kayisari ca cete, bamushikiriza na Pahulo. 34Amaze kugisoma abaza intara y'i wabo iyo ari yo; amenye ko ari uwo i Kilikiya, 35aravuga ati: "Nzokwumva ivyawe abarezi bawe ni bamara kuza. " Agera ko bamurindira mu gisagara ca Herode gikikijwe n'uruhome rw'amabuye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\