KOLOSAYI 3

1None rero asangwa mwarazuranywe na Kristo, murondere ibiri hejuru, iyo Kristo ari, avyagiye i buryo bw'Imana. 2Mushire imitima ku vyo mw'ijuru, ntimuyishire ku biri mw'isi. 3Kuko mwapfuye, kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe hamwe na Kristo mu Mana. 4Kristo, ni we bugingo bwacu, ni yerekanwa, namwe muzoca mwerekanwa muri kumwe mu bwiza bwiwe. 5Nuko mwice ingingo zanyu ziri mw'isi, ubushakanyi, ibihumanya, ukwifuza kw'umubiri, ukwifuza kubi kwose, no kwifuza ivyo abandi, ni kwo gusenga ibigirwamana; 6ivyo ni vyo bizanira ishavu ry'Imana abantu b'intabarirwa. 7Namwe mwabigenderamwo kera, hamwe mwaba muri vyo. 8Ariko noneho mwiyambure n'ibi vyose: ishavu, kujingitwa, urwanko rw'ubusa, gucokorana, kandi ntihakagire amajambo ateye isoni ava mu kanwa kanyu. 9Ntimukabeshane, kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa vyiwe, 10mukambara umuntu musha, ahindurwa musha ngo agire ubwenge, amere nk'ishusho y'Iyamuremye. 11Aho ntihaba Umugiriki canke Umuyuda, uwahimbuwe igikoba c'ubugabo canke uwutahimbuwe igikoba c'ubugabo, uwuvuga indimi zidatahurika canke umunyarufuri, umugurano canke uwidegemvya; ariko Kristo ni vyose, kandi ari muri bose. 12Nuko rero, nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa na yo, mwambare umutima w'ikigongwe, ineza, ukwicisha bugufi, ugutekereza n'ukwihangana, 13mwihanganirana, muharirana, iyo umuntu agize ico apfa n'uwundi. Nk'uko Umwami wacu yabahariye, namwe mube ari ko muharirana. 14Ikigeretse kuri ivyo vyose mwambare urukundo, ni rwo mugozi uzana gutungana. 15Kandi amahoro ya Kristo aganze mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe. Kandi mube abama bakenguruka. 16Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, ririmwo ubwenge bwose. Mwigishanye, muhanurane, muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivya Mpwemu, muririmbire Imana mu mitima yanyu mubiheshwa n'ubuntu bwayo. 17Kandi ivyo muzokora vyose, mu majambo no mu bikorwa, muhore mubikora vyose mw'izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubwo uwo. 18Bagore, mugamburukire abagabo banyu, nk'uko bibereye abari mu Mwami wacu. 19Bagabo, mukunde abagore banyu, ntimubabere umururazi. 20Bana, mwumvire abavyeyi banyu muri vyose, kuko ivyo ari vyo bishimwa mu Mwami wacu. 21Ba se, ntimukaratse abana banyu, ngo ntibacike ivutu. 22Bagurano, mwumvire ba shobuja bo ku mubiri muri vyose, atari iyo babahagarikiye gusa, nk'abanezereza abantu, ariko mubakorere mushize ubwira mu mitima yanyu, mwubaha Shobuja mukuru. 23Ivyo mukora vyose, mubikore bivuye mu mutima, nk'abakorera Shobuja mukuru, ntimube nk'abakorera abantu, 24muzi yuko muzohabwa impera na Shobuja mukuru, ni yo wa mugabane. Shobuja uwo Kristo ni we mukorera. 25Kuko uwugabitanya azokwihorwa nk'uko yagabitanije. Kandi nta kurobanura ku butoni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\