ABANYEFESO 4

1Ni co gitumye ndabinginga, jewe imbohe y'Umwami wacu, ngo mugende uko bibereye ihamagarwa mwahamagawe, 2mwiyoroheje rwose, mufise ubugwaneza, mwihangana, mubabariranira muri mu rukundo. 3Mushishikaye kuzigamisha ubumwe buva kuri Mpwemu umugozi w'amahoro. 4Hariho umubiri umwe, na Mpwemu umwe, nk'uko kandi mwahamagariwe icizigiro kimwe c'ihamagarwa ryanyu. 5Hariho Umwami umwe, ukwizera kumwe no kubatizwa kumwe. 6Hariho n'Imana imwe, ni yo Data wa twese, asumba bose, akoresha bose, ari muri bose. 7Ariko umuntu wese muri twebwe yahawe ubuntu, nk'uko tugererwa ingabire ya Kristo. 8Ni co gituma ivuga iti: "Yaraduze, aja iyo hejuru, ajanye iminyago, Agabira abantu ingabire." 9Ariko iryo jambo ngo Yaraduze, ni ukuvuga iki? Mbega ntiryerekana yuko yabanje kumanuka i kuzimu? 10Uwo yamanutse ni we yaduze, aja hejuru y'amajuru yose, kugira ngo anengesere vyose. 11Kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abavugishwa na we, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abungere n'abigisha, 12kugira ngo abera babone gutungana, baheze bakore igikorwa co kugabura ivyo Imana, bubake umubiri wa Kristo; 13kugeza aho twese tuzoshikira ku kugiriranira ubumwe buva ku kwizera n'ukumenya Umwana w'Imana, kandi kugeza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze, no ku rugezo rw'ubwinshi bw'ukunengesera kwa Kristo; 14kugira ngo dushire ubwana, ntituzungazungishwe n'imipfunda, ngo tujanwe irya n'ino n'imiyaga yose y'inyigisho n'ububeshi bw'abantu, n'ubugunge bwabo, n'uburyo bwinshi bwo kutuzimiza. 15Ariko tube imvugakuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri vyose, ari we mutwe, ni wo Kristo. 16Umubiri wiwe wose, uteranijwe neza, ufatanijwe n'ibifashisho vy'ingingo zawo zose, nk'uko igice cose gikora ibango cagerewe, kuri we ni ho uronka gukura kwawo, ukubakwa mu rukundo. 17Ni co gituma mvuga ibi, nkabishingira intahe mu Mwami wacu, ngo ntimube mukigenda nk'uko abanyavyaha bagenda, bagendera mu bitagira ikimazi vyo mu bwenge bwabo. 18Ivyiyumviro vyabo biri mu mwiza, batandukanijwe n'ubugingo buva ku Mana kubwo ukutamenya kuri muri bo, n'ukudadarara kw'imitima yabo. 19Kandi babaye ibitimbe, bishira mu ngeso z'isoni nke, gukora ibihumanya vy'uburyo bwose bifatanije n'ukwifuza. 20Ariko mweho ntimwize Kristo mutyo, 21namba mwaramwumvise, mukigishirizwa muri we nk'uko ukuri kwo muri Yesu kuri, 22kubabwira ku vyo ingeso zanyu za kera ngo mwiyambure wa muntu wa kera, abozwa n'ukwifuza kw'uruhendo; 23mugahinduka bashasha mu mpwemu y'ubwenge bwanyu, 24mukambara wa muntu mushasha, yaremwe mw'ishusho y'Imana mu kugororoka no mu kwera kw'ukuri. 25Maze mwiyambuye ibinyoma, umuntu wese avugane ivyo ukuri n'umubanyi wiwe, kuko turi ingingo z'abandi. 26Ni mwaraka ntibibakoreshe icaha. Izuba ntirirenge mukiratse, 27kandi ntimuhe wa mugarariji icicaro. 28Uwiba ntakongere kwiba, ariko apfume acumukura, akoreshe ayiwe maboko ivyiza, kugira ngo aronke ivyo gufasha uwukenye. 29Ntihazogire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu, ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza uwukwiye kuribwirwa, kugira ngo riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana. 30Kandi ntimukababaze Mpwemu w'Imana, yabashiriweko kuba ikimenyetso, gushitsa ku musi wo gucungurwa. 31Umururazi wose ukujingitwa, ishavu, gutongana n'ugutukana bibavemwo, hamwe n'inzigo yose. 32Mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharirane, nk'uko Imana na yo yabahariye muri Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\