ABANYEFESO 5

1Nuko mwigane Imana, nk' abana ikunda. 2Kandi mugendere mu rukundo, nk'uko Kristo na we yabakunze, akatwigura, akatubera ishikanwa n'ikimazi bihabwa Imana, umubabwe umota neza. 3Ariko ubusambanyi n'ibihumanya vyose canke ukwifuza ntimukabishire no mu kanwa, mube nk'uko bibereye abera. 4Ibiteye isoni canke amajambo y'ubupfu canke ibitwenza bibi ntibikumvikane muri mwebwe kuko ivyo bitabereye; ikibereye ni ugushima Imana. 5Kuko ibi mubizi neza, yuko ata mushakanyi, canke igihumane, canke uwifuza (ni we asenga ibigirwamana), azogira ico aragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. 6Ntihakagire umuntu abahendesha amajambo y'ubusa; kuko ivyo ari vyo bizanira ishavu ry'Imana abantu b'intabarirwa. 7Nuko ntimugafatanye na bo; 8kuko kera mwari umwiza, none mukaba muri umuco mu Mwami wacu. Mugende nk'abana b'umuco, 9kuko imbuto y'umuco iboneka mu ngeso nziza zose no mu kugororoka no mu kuri. 10Mumenye neza ibihimbara Umwami wacu. 11Kandi ntimugafatanye n'ibikorwa vy'imburakimazi vy'umwiza, ariko canecane mubiserure, 12kuko ibikorwa na bo mu mpisho biteye isoni no kubivuga. 13Ariko vyose, iyo bishizwe ahabona, bigaragazwa n'umuco, kuko ikigaragazwa cose kiri mu muco. 14Ni co gituma bivugwa, ngo ikangure, wewe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. 15Nuko mwirinde cane uburyo mugenda, ntimugende nk'imburabwenge, ariko mugende nk' abanyabwenge. 16Akaryo muronse, mugakoresha neza, kuko imisi ari mibi. 17Nuko ntimube ibipfu, ariko mutahure ivyo Umwami wacu agomba ivyo ari vyo. 18Kandi ntimukaborerwe umuvinyu, urimwo ubuhumbu; ariko mwuzure Mpwemu. 19Mubwirane zaburi, indirimbo n'amatazirano y'ivya Mpwemu, muririmba, mucurarangira Umwami wacu mu mitima yanyu. 20Imana, Data wa twese, muyishimire vyose imisi yose, mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. 21Mugamburukanire, kuko mwubashe Kristo. 22Bagore, mugamburukire abagabo banyu, nk'uko mugamburukira Umwami wacu. 23Kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, nk'uko Kristo na we ari umutwe w'ishengero, akaba Umukiza waryo, ari wo mubiri wiwe. 24Ariko nk'uko ishengero rigamburukira Kristo, kube ari ko abagore bagamburukira abagabo babo muri vyose. 25Bagabo, mukunde abagore banyu, nk'uko Kristo na we yakunze ishengero, akaryigura, 26ngo aryeze, aryogesheje amazi n'ijambo, 27maze ngo arirengukane imbere yiwe, ari ishengero rifise ubwiza, ridafise amarabaga canke agatotsi canke ikintu cose gisa gityo, ariko ngo ribe iryera ridafise agasembwa. 28Ni ko abagabo na bo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Uwukunda umugore wiwe, aba yikunda, 29kuko ata muntu yigeze kwanka umubiri wiwe, ariko arawugaburira, akawubungabunga, nk'uko Kristo na we agirira ishengero. 30Kuko turi ingingo z'umubiri wiwe. 31Ni co gituma umuntu azosiga se na nyina, akabana n'umugore wiwe ubutakivana, bompi bakaba umubiri umwe. 32Iryo banga rirahambaye, ariko ryerekeye kuri Kristo n'ishengero. 33Ariko namwe nyene, umuntu wese akunde umugore wiwe nk'uko yikunda; umugore na we ni yubahe umugabo wiwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\