ABANYEFESO 6

1Bana, mwumvire abavyeyi banyu mu Mwami wacu. Kuko ivyo ari vyo bigororotse. 2Wubahe so na nyoko; ico ni co cagezwe ca mbere kirimwo isezerano, 3kugira ngo uronke amahoro, urambire kw'isi. 4Namwe ba se, ntimukaratse abana banyu, ariko mubarere, mubahana mubahanura, uko Umwami wacu agomba. 5Bashumba, mwumvire ba shobuja bo ku mubiri, nk'uko mwumvira Kristo, mububashe muhinda agashitsi, mutagira ubupfunya mu mitima yanyu. 6Ntimubakorere bakibahagarikiye, nk' abanezereza abantu, ariko mubakorere nk'abashumba ba Kristo, mukora ivyo Imana igomba bivuye ku mutima. 7Mubakorere n'umutima ubikunze, nk'abakorera Shobuja mukuru, ntimube nk'abakorera abantu. 8Kuko muzi yuko umuntu wese iyo akoze iciza, azocishurwa na Shebuja mukuru, n'iyo yoba umushumba canke uwidegemvya. 9Namwe ba shebuja, mubagirire mutyo nyene, mwirinde kubakangisha, kuko muzi yuko Shobuja musangiye ari mw'ijuru, kandi ntarobanura abantu ku butoni. 10Ibisigaye, muremesherezwe mu Mwami wacu, no mu bushobozi bwiwe bwinshi. 11Mwambare ibirwanisho vyose vy'Imana, kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugarariji. 12Kuko abo tunigana atari abo inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza, n'impwemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. 13Kubwo ivyo mwakire ibirwanisho vyose vy'Imana, kugira ngo mushobore kudatsindwa ku musi mubi, kandi ni mwaheza vyose mugahagarara mushikamye. 14Nuko rero mushikame, mukenyeje ukuri, mwambaye ukugororoka nk'inkinzo y'icuma ikingira igikiriza. 15Mwambaye ibirato ari ivyo mwete w'ubutumwa bwiza bw'amahoro. 16Kandi hamwe n'ivyo vyose mwakire inkinzo y'ukwizera, ni yo muzoshoboza kuzimisha imyampi ya wa Mubi yose yaka umuriro. 17Mwakire inkofero y'agakiza, bo n'inkota ya Mpwemu, ni yo jambo ry'Imana. 18Musengere muri Mpwemu ibihe vyose, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ivyo mubibere maso, mukobeje rwose, musengera abera bose. 19Kandi nanje nyene munsengere, kugira ngo mpabwe insiguro uko mvuze kwose, namamaze nshirutse amazinda ibanga ry'ubutumwa bwiza, 20kuko ndi intumwa yabwo iboheshejwe umunyororo, nsigure ivyabwo nshize amazinda, nk'uko bimbereye kuvuga. 21Kandi Tukiko, umuvukanyi nkunda, umukozi w'umwizigirwa mu vy'Umwami wacu, azobiganira vyose, kugira ngo mumenye ivyanje, uko meze. 22Ni we ndabatumyeko kubwo ivyo nyene, ngo mumenye ivyacu, kandi ngo aremeshe imitima yanyu. 23Amahoro abe mu bavukanyi, n'urukundo rufatanije n'ukwizera, biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. 24Ubuntu bw'Imana bubane n'abakunda Umwami wacu Yesu Kristo bose ata bupfunya. "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\