GALATIYA 3

1Yemwe Bagalatiya b'ibijuju, ni nde yabaroze, kandi ari mwebwe mweretswe Yesu Kristo abambwe, mu maso yanyu? 2Iki conyene ni co ngomba ko mumbwira; mbega Mpwemu mwamuronkeshejwe n'ibikorwa vy'ivyagezwe, canke n'ukwumva gufatanije n'ukwizera? 3Mbega mwakabaye muri ibijuju mutyo? Mwatanguye mu vya Mpwemu, mbega none musozereye mu vyo umubiri? 4Mbega ayo yose mwayaboneye ubusa? Namba yari ayo ubusa koko! 5Iyibaha Mpwemu, igakorera ibitangaza muri mwebwe, mbega ibikoreshwa ni uko mukora ibikorwa vy'ivyagezwe, canke ni uko mwumvise mukizera? 6Ni nk'uko Aburahamu yizeye Imana, akabiharurwako nk'ukugororoka. 7Mumenye rero yuko abishimiye ukwizera ari bo bana ba Aburahamu. 8Kandi ivyanditswe vyabimenye bitaraba yuko Imana izotsindanishiriza abanyamahanga ku bwo ukwizera, bibarira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba bati: "Muri wewe ni ho amahanga yose azoherwa umugisha." 9Nuko abishimira ukwizera bahabwa umugisha hamwe na Aburahamu yizera. 10Abishimira ibikorwa vy'ivyagezwe bose bari n'umuvumo; kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese adashishikarira ivyanditswe vyose mu gitabo c'ivyagezwe, ngo avyitondere. 11Biraseruka yuko ata muntu atsindanishirizwa n'ivyagezwe imbere y'Imana, kuko handitswe ngo Umugororotsi azobeshwaho n'ukwizera. 12Ariko ivyagezwe ntibiva ku kwizera, yamara ngo Uwuzovyitondera ni vyo bizomubeshaho. 13Kristo yaducunguye umuvumo w'ivyagezwe, yacitse ikivume kubwacu; kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese amanitswe ku giti: " 14kugira ngo umugisha wa Aburahamu ushike ku banyamahanga, bawuheshejwe na Yesu Kristo, kugira ngo ukwizera kuturonkeshe Mpwemu twasezeraniwe. 15Bavukanyi, ibi ndabivuga nk'imvugo y'abantu. Isezerano, naho ryoba iryo umuntu gusa, iyo rishinzwe nta muntu arikuraho canke aryongerako. 16Nuko Aburahamu ni we yasezeraniwe amasezerano, bo n'uruvyaro rwiwe. Ntiyavuze iti: ""Imvyaro;"" nk'uwuvuga benshi; yamara yavuze nk'uwuvuga umwe iti: ""Ni uruvyaro rwawe; ni rwo Kristo."" 17Ariko ico mvuze; isezerano ryabanje gushingwa n'Imana, ivyagezwe vyaje hashize imyaka amajana ane na mirongo itatu, ntivyorikuraho ngo bihindure ubusa iryo sezerano. 18Kuko iyo umwandu uzanwa n'ivyagezwe, woba utazanywe n'isezerano, ariko Imana yawuhaye Aburahamu, iwumusezeraniye. " 19Nuko ivyagezwe ni ivyo iki? Vyageretsweko kubwo ibicumuro, ngo bigumeho kugeza aho uruvyaro rwasezeranywe ivyo isezerano ruzozira. Kandi vyahawe abamarayika kubigera, na bo babiha umushikirwa w'amajambo. 20Ariko umuhuza ntahuza umuntu umwe, yamara Imana ni imwe. 21Mbega ivyagezwe birwanya amasezerano y'Imana? Eka na mba! Iyo haba hariho ivyagezwe vyashinzwe bishobora kubeshaho abantu, ni ukuri ukugororoka kuba kwarazanywe n'ivyagezwe. 22Ariko ivyanditswe bivuga yuko vyose vyugaranywe ngo biganzwe n'icaha, kugira ngo abizera bahabwe ivyasezeranywe biheshwa no kwizera Yesu Kristo. 23Ariko ukwizera kutaraza, twarindwa n'ivyagezwe, twugaranywe turindiriye ukwizera kwagira guhishirwe. 24Uko ni ko ivyagezwe vyatubereye umurezi aturera akadushikiriza Kristo, ngo dutsindanishirizwe n'ukwizera. 25Ariko ukwizera ko kwaje, ntitukirerwa n'umurezi. 26Mwese muri abana b'Imana kubwo kwizera Kristo Yesu. 27Kuko mwese ababatirijwe kuba aba Kristo mwambaye Kristo. 28Ntihashobora kuba Umuyuda canke Umugiriki, ntihashobora kuba umuja canke uwidegemvya, ntihashobora kuba umugabo canke umugore; kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. 29Ko muri aba Kristo, muri uruvyaro rwa Aburahamu, muri basamuragwa nk'uko vyasezeranywe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\