GALATIYA 4

1Ariko ndavuga yuko samuragwa, iyo akiri umwana, ata co atandukanako n'umushumba, naho ari we nyene ibintu vyose. 2Ariko aganzwa n'abamuzigama n'ababwiriza kugeza mu gihe cashinzwe na se. 3Natwe ni uko; tukiri abana twari tujakariye ivya mbere vyo mw'isi. 4Maze igihe gikwiye gishitse, Imana ituma Umwana wayo, yavyawe n'umugore, kandi yavutse aganzwa n'ivyagezwe, 5ngo acungure abaganzwa n'ivyagezwe, biduheshe gucika abana bayo. 6Kandi kuko mu bana bayo, Imana yatumye Mpwemu w'Umwana wayo mu mitima yacu, atakamba ati: "Abba, Data." 7Ni co gituma utakiri umushumba, ariko uri umwana wayo; kandi ko uri umwana wayo, uri umuragwa, ubihawe n'Imana. 8Ariko ico gihe, kuko mutari muzi Imana, mwari mujakariye imana zitari zo uhereye mu kameremere kazo. 9Ariko none, ko mwamenye Imana, canecane ko mwamenywe na yo, ni igiki catumye musubira inyuma mugahindukirira ivya mbere vya goyigoyi, bitagira ikimazi, mukagomba kubijakarira ukundi gusha? 10Muziririza imisi, amezi, ibihe n'imyaka. 11Munteye akoba, yuko kumbure ivyo nabakoreye natamijwe n'ubusa. 12Ndabinginze, bavukanyi, mumere nkanje, kuko nanje meze nkamwe. Nta nabi mwangiriye, 13ariko murazi yuko amagara make y'umubiri ari yo yatumye ndababarira ubutumwa bwiza ubwa mbere. 14Kandi ivyabagerageza kubwo umubiri wanje ntimwabitituye, ntimwaciriye inyeri, ariko mwanyakiriye nk'umumarayika w'Imana, canke nka Kristo Yesu. 15None kwa kwishima kwanyu kuri hehe? Ndi icabona canyu yuko iyo biba vyarashobotse, muba mwaremeye kwinogora amaso, mukayampa. 16Mbega mpinduwe umwansi wanyu no kubabwira ukuri? 17Ba bandi babagirira ishaka mu buryo butari bwiza; ariko ico bagomba ni ukubazigira hanze, kugira ngo namwe mubagirire ishaka. 18Mugabo, ni vyiza kugirira ivyiza ishaka ibihe vyose, atari igihe turi kumwe gusa, 19bana banje bato, abo nongera kwibaruka mu marira, gushitsa aho ishusho ya Kristo izoremerwa muri mwebwe. 20Kandi nagomba gushikirana namwe aka kanya, no kworosha ijwi, kuko ivyanyu binzazaniye. 21Mwebwe abagomba kuganzwa n'ivyagezwe, ni mumbarire. Mbega ntimwumva ivyagezwe? 22Kuko vyanditswe yuko Aburahamu yarafise abahungu babiri, umwe ari uwo ku ncoreke, uwundi ari uwo ku mugore bwite. 23Uwo ku ncoreke yavyawe mu buryo bw'umubiri; uwo ku mugore bwite yavyawe kubwo isezerano. 24Ivyo ni nk'umugani. Kuko abo bagore ari nk'amasezerano abiri, rimwe ryavuye ku musozi Sinayi, rivyara abo kuguma mu buja, iryo ni Hagari. 25Nuko Hagari ni umusozi Sinayi wo muri Arabiya, usobanurwa ngo Yerusalemu wa none, kuko usangiye ubuja n'abana bawo. 26Ariko Yerusalemu wo hejuru ni wo mugore bwite, ni wo mama wa twese. 27Kuko handitswe, ngo Nezerwa, yewe mugore w'ingumba utavyara, Turika, usemerere, wewe utaramukwa, Kuko abana b'intabwa ari benshi, baruta abo uwufise umugabo. 28Namwe bavukanyi, muri abana b'isezerano, nk'uko Isaka yari ari. 29Ariko nk'uko ico gihe uwavyawe mu buryo bw'umubiri yahama uwavyawe mu buryo bwa Mpwemu, na none ni ko biri. 30Ivyanditswe bivuga biti: "Irukana incoreke n'umwana wayo, kuko umwana w'incoreke atazoraganwa n'umwana w'umugore bwite." 31Nuko bavukanyi, ntituri abana b'incoreke, turi aba wa mugore bwite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\