GALATIYA 5

1Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegemvyo. Nuko muhagarare mushikamye, ntimukongere kuzingirwa n'ugutwazwa ituntu n'ubuja. 2Umve, jewe Pahulo ndababwira yuko ni mwahimburwa igikoba c'ubugabo, Kristo ata co azobamarira. 3Kandi ndabarira umuntu wese ahimburwa igikoba c'ubugabo, ndabishingiye intahe, yuko ari n'umwenda wo kwitondera ivyagezwe vyose. 4Yemwe abagomba guhindurwa intungane n'ivyagezwe, erega muhinduye ubusa gufatana kwanyu na Kristo, muratemvye muretse ubuntu bw'Imana. 5Kuko twebwe, mu buryo bwa Mpwemu, twiteze ivyizigiro vy'ukugororoka, kubwo ukwizera. 6Kuko muri Kristo Yesu, ari uguhimbura igikoba c'ubugabo, ari ukudahimburwa igikoba c'ubugabo, bitagira ikimazi; ikigira ikimazi ni ukwizera gukoreshwa n'urukundo. 7Ko mwagenda neza; ni nde yabateye gutezura ngo ntimwumvire ukuri? 8Iyo nyosha ntiyavuye kuri uwo abahamagara. 9Umwambiro muke ututumbisha irobe ryose. 10Ndabizigiye ku bwo Umwami wacu yuko mutazogira uwundi mutima; ariko uwubahagarika imitima, uwo ari we wese, urubanza ruzomusubirako. 11Ariko jewe, bavukanyi, namba nkibarira abantu guhimburwa igikoba c'ubugabo, ni igiki gituma ngihamwa? Igitsitaza c'umusaraba kiba carahindutse ubusa. 12Icompa ababavurunga bakikona rwose. 13Bavukanyi, mwahamagariwe umwidegemvyo; mugabo rero, uwo mwidegemvyo ntimuwugire urwitwazo rw'akameremere kanyu, ariko urukundo rubatere gukorerana. 14Kuko ivyagezwe vyose bihurira muri iri jambo, ngo mukunde ababanyi banyu nk'uko mwikunda. 15Ariko ni mwashikurana, mugatabagurana, mwirinde ntimuhezanye. 16Ndavuga nti: "Mugendeshwe na Mpwemu, ni ho mutazoshitsa ivyo akameremere kanyu kifuza." 17Kuko akameremere kifuza ivyo Mpwemu yanka, kandi Mpwemu yifuza ivyo akameremere kanka. Kuko ivyo bihiganwa, ngo ntimukore ivyo mugomba. 18Ariko namba murongorwa na Mpwemu, ntimuganzwa n'ivyagezwe. 19Kandi ibikorwa vy'akameremere kacu biramenyekana, n'ibi: ubusambanyi, ibihumanya, ivyo isoni nke, 20gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, ishavu, ikeba, kwitandukanya, ibice, 21igono, kuborerwa, kudandahirwa, n'ibindi bene ivyo. Ivyo ndabibaburiye, nk'uko nabibaburiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw' Imana. 22Ariko ivyo Mpwemu yama ni: urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, 23ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. 24Kandi aba Kristo Yesu babambanye akameremere kabo n'ivyo gahahamiye n'ivyo kifuza. 25Namba tubeshwaho na Mpwemu, tuyoborwe na Mpwemu. 26Ntitwifate uko tutari, ngo twandurutsanye, tugiriranire ishari


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\