GALATIYA 6

1Bavukanyi, umuntu n'iyo yobonekako icaha, mwebwe abo impwemu mutunganye uwumeze atyo, mumuhanurishe umutima w'ubugwaneza. Kandi wiyubare ubwawe, nawe nyene ntiwoshwe nabi. 2Mwakirane imitwaro, mushikane mutyo ivyagezwe na Kristo. 3Umuntu ni yiyumvira ko ari agakomeye, kandi ata co amaze, aribesha. 4Ariko umuntu wese asuzume igikorwa ciwe, ni ho azobona ico yirata ku mutumba wiwe bwite, atari kubwo uwundi. 5Kuko umuntu wese azokwiyikorerera uwiwe mutwaro. 6Ariko uwigishwa ijambo ry'Imana ahe umwigisha mu vyiza vyose. 7Ntimuzimire, Imana yo nticokorwa; kuko ico umuntu abiba cose ari co azokwimbura. 8Uwubiba mu buryo bw'umubiri azokwimbura ukubora mu mubiri; ariko uwubiba muri Mpwemu azokwimbura muri Mpwemu ubugingo budashira. 9Twame dukora ivyiza, ntiducobogore, kuko igihe ni cashika tuzokwimbura, ni tutarambirwa. 10Nuko rero, iyo turonse uburyo, tugirire bose neza, canecane abo inzu y'abizera. 11Murabe ingene ndabandikishirije ukuboko kwanje inyuguti nininini. 12Abagomba bose kwiha igikundiro ku vyo umubiri ni bo babagobera guhimburwa igikoba c'ubugabo; nta yindi nyanduruko, ni ukugira ngo ntibahamwe bahorwa umusaraba wa Kristo. 13Kuko abahimbuwe igikoba c'ubugabo na bo nyene batitondera ivyagezwe, ariko bashaka ko muhimburwa igikoba c'ubugabo, ngo birate imibiri yanyu. 14Ariko jeho sinkirate ikindi, atari umusaraba w'Umwami wacu Yesu Kristo, watumye isi imbera ikibambwe, nanje isi nkayibera ikibambwe. 15Kuko guhimburwa igikoba c'ubugabo ata kimazi, no kudahimburwa igikoba c'ubugabo nta kimazi, ikigira ikimazi ni icaremwe gishasha. 16Abazogendera kuri urwo rugezo, amahoro abe muri bo n'ikigongwe, no mu Bisirayeli b' Imana. 17Uhereye ubu ntihakagire umuntu angora, kuko mfise ku mubiri inkovu za Yesu. 18Bavukanyi, ubuntu bw' Umwami wacu Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu. Amina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\