ABAHEBURAYO 12

1Nuko natwe, ko dukikijwe n'igipfungu c'ivyabona kingana gityo, twiyambure ibituremera vyose, n'icaha gikunda kutwizingirako vuba, dusiganirwe ivyo twashizwe imbere twihanganye, 2dutumbereye Yesu wenyene, ni we nyanduruko yo kwizera kandi ni we yagusozereye. Uwo, kubwo umunezero yashizwe imbere, yihanganiye umusaraba, arihangana ntiyagira isoni zawo, avyagira i buryo bw'intebe y'Imana. 3Nuko mushire imitima kuri uwo yihanganiye ibihari bihambaye bityo abanyavyaha bamuharirije, ntimudohoke, ntimwihebure mu mitima yanyu. 4Ntimuragera ku kuvishwa amaraso murwanya icaha, 5kandi mwibagiye rya jambo ribahubura ribahanura nk'abana, ngo Mwana wanje, ntugaye igikangiro c'Uhoraho, Kandi ntiwihebure ni yaguhana. 6Kuko uwo Uhoraho akunda ari we ahana, Kandi akubita uwo yemera wese ko ari umwana wiwe. 7Ico mukwiye kwihanganira ni ugutozwa indero nziza. Imana ibagirira nk'abana bayo. Ni umwana ki, adakangirwa na se? 8Ariko namba mudakangirwa nk'ico abandi bose bakorerwa, muri ibivyarwa, ntimuri ubura bwayo. 9Kandi twari dufise ba data b'imibiri, baradukangira, natwe tukabubaha. None ntituzorushiriza cane kugororokera Se w'impwemu tugahoraho? 10Kuko ba bandi badukangira imisi mike nk'uko bagomba, ariko we adukangirira ikigira ikimazi, kugira ngo dusangire na we ukwera kwiwe. 11Nta gikangiro kiboneka ko giteye umunezero ako kanya, atari umubabaro, ariko hanyuma abamenyerejwe na co kibamira imbuto zizana amahoro zo kugororoka. 12Nuko mugorore amaboko acitse urudendevu, n'amavi aregarega. 13Kandi muharurire ibirenge vyanyu inzira zigororotse, kugira ngo igihinyiza ntigikondoke, ariko gikire. 14Mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose, n'ukwezwa, kuko utejejwe atazoraba Umwami. 15Mwizigame, ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana, kandi ntihagire umuzi wo kurura umera, ukabahagarika imitima, abenshi bakandura. 16Ntihabeho umushirasoni, canke igihumane nka Esawu, yagurishije ivyo kuba samuragwa kwiwe ingaburo imwe. 17Kuko muzi yuko hanyuma, hamwe yagomba kuragwa umugisha, atemerewe, kuko atabonye uburyo bwo kwihana, naho yawurondera cane arira. 18Ntimwegereye umusozi wokorwako, waka umuriro, kandi ntimwegereye umwiza w'umuzimagiza, uwo umuzitanya, igihuhuta, 19inzumbeti ivuga n'ijwi ry'amajambo; abaryumvise binginga kutabwirwa irindi jambo. 20Kuko batashoboye kwemera ivyagezwe, ngo Naho coba igitungwa gikoze kuri uwo musozi bacicishe amabuye. 21Kandi ivyabonetse vyari ibiteye ubwoba, vyatumye Mose avuga ati: "Mfise ubwoba cane, ndahinda agashitsi." 22Ariko mwegereye umusozi Siyoni, n'umurwa w'Imana nzima, Yerusalemu ho mw'ijuru, n'ikoraniro rikuru ry'isinzi ry'abamarayika, 23n'ishengero ry'abana b'imfura banditswe mw'ijuru, mwegereye n'Imana umucamanza wa bose n'impwemu z'abagororotsi batunganijwe rwose. 24Mwegereye na Yesu, umuhuza ahesha isezerano rishasha, mwegereye n'amaraso acucagirwa, avuga ivyiza kurusha aya Abeli. 25Mwirinde ntimwanke kwumva Iyiriko iravuga. Ba bandi ko batakize, hamwe banka uwababuririye mw'isi, tweho tuzorushiriza cane kudakira, namba dutera ibitugu Iyituburira iri mw'ijuru. 26Ijwi ryayo ryanyiganyigije isi ico gihe; ariko noneho irasezeranye ati: "Hasigaye rimwe, ngatigitisha, si isi gusa, ariko n'ijuru na ryo." 27Iryo jambo, ngo Hasigaye rimwe, ryerekana gukurwaho kw'ibinyiganyizwa, kuko ari ivyaremwe, kugira ngo ibitoshobora kunyiganyizwa bigumeho. 28Ni co gituma, kuko twakira ubwami budashobora kunyiganyizwa, dukwiye gukenguruka, kugira ngo tubone ingene dukorera Imana tuyihimbaye, tuyubaha tuyitinya; 29kuko Imana yacu ari umuriro utongora.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\