ABAHEBURAYO 3

1Nuko rero, bavukanyi bera, abasangiye ihamagarwa riva mw'ijuru, ni mwitegereze Yesu, intumwa n'umuherezi mukuru w'ivyo twizeye tukavyatura, 2agamburukira iyamutoranije, nk'uko Mose yayoboka mu rugo rwayo hose. 3Kuko uwo yiyumviriwe ko akwiye guhabwa icubahiro kiruta ica Mose, nk'uko ishimwe ry'uwubatse urugo riruta iryo urugo. 4Kuko urugo rwose rugira uwurwubaka, ariko Imana ni yo yubatse ibintu vyose. 5Kandi Mose yayoboka mu rugo rwayo hose nk'umushumba, kugira ngo abe icabona co gushingira intahe ibizovugwa hanyuma. 7Nuko, nk'uko Mpwemu Yera avuga ati: "Uwu musi aho mwumvira Ijwi ryayo, 8Ntimukomantaze imitima yanyu, nk'uko mwayikomantaje mu gihe co kuratsa, Kuri wa musi wo kugerageza mu bugaragwa, 9Aho ba sogokuruza banyu bangeragereje bancaca, Bakabona ibikorwa vyanje imyaka mirongo ine. 10Ni co catumye ngirira umwikomo abo ico gihe, Nkavuga ko bama bazimira mu mitima yabo, Kandi ntibamenya inzira zanje; 11Nk'uko narahiranye ishavu ryanje Nti: "Ntibazoshika mu buruhukiro bwanje." 12Bavukanyi, ni mwirinde, ntihagire uwo muri mwebwe agira umutima mubi utizera, umutera kureka Imana nzima. 13Ariko muhanurane uko bukeye bicitwa uwu musi, ntihagire uwo muri mwebwe akomantazwa umutima n'uruhendo rw'icaha. 14Kuko twacitse abasangiye Kristo, namba dukomeje rwose ivyizigiro vyacu twatanguranye gushitsa kw'iherezo; 15bikivugwa, ngo uwu musi aho mwumvira ijwi ryayo, Ntimukomantaze imitima yanyu, nk'uko mwayikomantaje mu gihe co kuratsa. 16Ni ba nde bamaze kwumva bakayiratsa? Mbega si abavuye i Misiri bose, barongowe na Mose? 17Kandi ni ba nde yagiriye umwikomo imyaka mirongo ine? Si abacumuye, imivyimba yabo igahindikirana mu bugaragwa? 18Ni ba nde yarahiye ko batazoshika mu buruhukiro bwayo? Si abatayumviye? 19Kandi tubona ko batashoboye kubushikamwo, kuko batizeye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\