ABAHEBURAYO 5

1Umuherezi wese mukuru, kuko yarobanuwe mu bantu, ashirirwaho gukorera Imana kubwo abantu, kugira ngo ashikane amashikanwa, atange ikimazi, vyompi vy'ivyaha; 2kandi ashobora kwihanganira inyoberwa n'abazimiye, kuko na we nyene hari aho agira intege nke. 3Ni co gituma akwiye no kwitangira ibimazi vy'ivyaha vyiwe, nk'uko abitangira abandi bantu. 4Nta muntu yiha ico cubahiro, kiretse ahamagawe n'Imana, nk'uko Aroni yahamagawe. 5Ni ko biri, na Kristo si we yihaye ico cubahiro co kuba umuherezi mukuru, ariko yagihawe n'iyamubariye iti: "Uri Ubura bwanje, Uwu musi ndakuvyaye." 6Nk'uko yavuze ahandi iti: "Uri umuherezi ibihe bidashira, Mu buryo bwa Melekisedeki." 7Kristo mu misi yabaye mu mubiri, amaze kwinginga no gusenga cane iyashoboye kumukiza urupfu, atakamba cane arira, kandi amaze kwumvirwa kubwo kuyubaha kwiwe, 8naho yari Umwana, yigishwa kwumvira Imana n'ivyo yababajwe, 9kandi amaze guhingurwa rwose, abera abamwumvira bose inyanduruko y'agakiza kadashira, 10Imana imaze kumwita umuherezi mukuru mu buryo bwa Melekisedeki. 11Tumufiseko vyinshi vyo kuvuga, kandi bigoye isobanura, kuko mwabaye ibitumva. 12Naho mwari mugeze kuba abigisha, kuko mumaze igihe kirekire mwiga, mukwiye kwongera kwigishwa namwe nyene ivya mbere vy'itanguriro ry'ivyavuzwe n'Imana. Kandi mwahindutse abakwiye gutungwa n'amata, si ukugaburirwa ivyo kurya bigumye. 13Nuko uwutunzwe n'amata aba ataramenya ijambo ry'ukugororoka, kuko aba ari uruhinja. 14Ariko, ivyo kurya bigumye ni ivyo abakuze, bafise ubwenge, maze kubwo kwama babukoresha, bumenyera gutandukanya ikibi n'iciza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\