ABAHEBURAYO 6

1Nuko rero turengane ivya mbere vya Kristo, twigire imbere, dushike ku vyo gutunganywa rwose, ntidusubire gushiraho itanguriro ryo kwihana ibikorwa vy'impfagusa, no kwizera Imana, 2no kwigisha ivyo kubatizwa, ivyo kurambikwako ibiganza, ivyo kuzuka kw'abapfuye, ivyo gutsindwa n'urubanza kw'ibihe bidashira. 3Imana ni yabikunda turagenza dutyo. 4Kuko abamaze kwakirwa n'umuco, bagatamira ingabire iva mw'ijuru, bagasangira Mpwemu Yera, 5bagatamira ijambo ryiza ry'Imana, n'ububasha bwo mu gihe kizoza, 6maze bakagwa bakabivamwo, ntibishoboka gusubira kubahindura bashasha ngo bihane. Kuko bongera kwibambira Umwana w'Imana, bakamuteterereza ahibonekeza. 7Indimo zinyoye imvura yaziguyeko kenshi, iyo zimezemwo ibirimwa bikwiye abazirimiwe, zironka umugisha w'Imana. 8Ariko iyo zimezemwo imikere n'ibitovu, ziba zisivye, ziba zisigaje gatoya zikavumwa, iherezo ryazo ni uguturirwa. 9Ariko, abo nkunda, naho tuvuze dutyo, turazi ivyanyu tudakekeranya yuko birusha ivyo kuba vyiza, kandi bizanana n'agakiza. 10Imana ntigabitanya ngo yibagire ibikorwa vyanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwatunga abera, na none mukibatunze. 11Kandi turagomba cane yuko umuntu wese wo muri mwebwe yerekana uwo mwete nyene w'ivyizigiro vyuzuye gushitsa kw'iherezo; 12kugira ngo ntimube ibinebwe, ariko mwigane abaheshwa n'ukwizera n'ukwihangana kuragwa ivyasezeranywe. 13Hamwe Imana yasezeranira Aburahamu isezerano, kuko ata we yogira indahiro ayiruta, yarirahiye 14iti: "Eka no kuguha umugisha nzowuguha, kandi no kukugwiza nzokugwiza." 15Ni ko vyamubereye amaze kwihangana, ahabwa ivyasezeranywe. 16Kuko abantu bagira indahiro uwubaruta, no mu mpari zabo zose indahiro irengeje ikaba ari yo iziheraheza. 17Ni co catumye Imana, kuko igomba kurushiriza kwereka abaragwa b'ivyasezeranywe ingene imigabo yayo idahinduka, ishira hagati indahiro kuba umuhuza; 18kugira ngo bibiri bidahinduka, ivyo Imana itabasha kubesheramwo, biduheshe kurema cane, twebwe ahashitse mu buhungiro, ni bwo kugumya cane ivyizigiro vyashizwe imbere yacu. 19Ivyo vyizigiro tubifise nk'ikizirika umutima kigumye, gikomeye, cinjira hirya y'igitambara gikingiriye ahera cane, 20aho Yesu yatwinjiriye, atwitangiye imbere, amaze guhinduka umuherezi mukuru w'ibihe bidashira mu buryo bwa Melekisedeki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\