YAKOBO 2

1Bavukanyi, kwizera Umwami wacu Yesu Kristo w'ubwiza ntikubemwo kurobanura abantu ku cubahiro. 2Mw'ishengero ryanyu ni hinjiramwo umuntu yambaye impeta y'izahabu n'impuzu zishajije, hakinjira n'umworo yambaye impuzu mbi y'ubuhoma, 3namwe mukitegereza uwambaye impuzu zishajije, mukamubarira muti: "Ni wicare hano heza;" kandi mukabarira nya mworo muti: "Weho hagarara hariya, canke icara hambavu y'ibirenge vyanje;" 4none se ntimuba mwisobanuye, mukaba abacamanza biyumvira ibibi? 5Ni mwumve, bavukanyi nkunda. Mbega Imana ntiyatoranirije aboro b'ivyo isi ngo babe abatunzi mu kwizera, no kuragwa ubwami yasezeraniye abayikunda? 6Ariko mweho mwatetereje umworo. None abatunzi si bo babatwaza amanyama, bakaba ari bo babakwega babajana mu manza? 7Si bo batyoza izina ryiza mwitirirwa? 8Mugabo namba mushitsa icagezwe c'i bwami nk'uko canditswe, ngo Mukunde ababanyi banyu nk'uko mwikunda, muba mugize neza. 9Ariko iyo murobanuye abantu ku cubahiro, muba mukoze icaha, mutsinzwe n'ivyagezwe ko mubaye abanyabicumuro. 10Kuko umuntu wese azokwitondera ivyagezwe vyose, agatsitara kuri kimwe, azoba acumuye kuri vyose. 11Uwavuze ati: "Ntugasambane," ni we yavuze ati: "Ntukice." "Nuko rero niyo utasambana ariko ukica, uzoba ucumuye ku vyagezwe. 12Muvuge kandi mukore nk'abagira bacirwe urubanza n'ivyagezwe bizana umwidegemvyo. 13Kuko urubanza rutagirira akagongwe uwutagize akagongwe. Ariko mu rubanza ikigongwe kiratsinda. 14Vyomara iki ga bavukanyi, namba umuntu avuga yuko afise ukwizera, ata bikorwa akora? Mbega ukwo kwizera kwoshobora kumukiza? 15Ni haba hariho uwo muvukana ari we wese yoba yambaye ubusa, agenda aburanirwa ku vyo kurya, 16maze umwe muri mwebwe akamubwira ati: ""Genda amahoro, ususuruke, uhage""; ariko ntimumuhe ivyo umubiri ukena, vyomara iki? 17Ni ko bimeze, n'ukwizera kutari n'ibikorwa, kuri kwonyene, kuba gupfuye. 18Nk'umuntu yovuga ati: ""Weho ufise ukwizera, jeho mfise ibikorwa: nyereka ukwizera kwawe kutagira ibikorwa, nanje ndakwereka ukwizera kwanje guserurwa n'ibikorwa vyanje."" " 19Wemera yuko Imana ari imwe. Ugize neza; abadayimoni na bo nyene baravyemera, bagahinda agashitsi. 20Ariko wa muntu w'imburakimazi we, mbega ugomba kumenya ingene ukwizera kutagira ibikorwa ari uko ubusa? 21Aburahamu sogokuruza, mbega ntiyahinduwe umwere n'ibikorwa, hamwe yari atanze umwana wiwe Isaka ko ishikanwa amutanze ku gicaniro? 22Ntubona yuko ukwizera kwafatanije n'ibikorwa vyiwe, kandi ko ukwizera kwahinguwe rwose n'ibikorwa? 23Kandi icanditswe kirashika, kivuga ngo Aburahamu yizeye Imana, ibimuharurako nk'ukugororoka; kandi yitwa umukunzi w' Imana. 24Murabona yuko ibikorwa ari vyo bihindura umuntu intungane, atari ukwizera kwonyene. 25Kandi na Rahabu maraya ni ko vyabaye. Mbega ntiyahinduwe umwere n'ibikorwa kuko yahaye za ntumwa indaro, akazirangira iyindi nzira? 26Nk'uko umubiri utarimwo impwemu uba upfuye, ni ko ukwizera kutagira ibikorwa kumera, kuba gupfuye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\