YAKOBO 3

1Bavukanyi, muri mwebwe ntihakabe benshi barondera kuba abigisha. Murazi ko tuzocirwa urubanza ruruta izo abandi. 2Kuko twese dutsitara muri vyinshi. Umuntu wese adatsitara mu vyo avuga, aba ari umuntu atunganye rwose, ashobora no kuganza umubiri wiwe wose. 3Iyo twambitse iminyororo mu minwa y'ifarasi, kugira ngo zidukurikire, duhindukiza n'imibiri yazo zose. 4Kandi raba, n'amato naho yoba maninimanini ate, agakubebwa n'umuyaga uhuhuta cane, ingafe naho ari ntonto cane ni zo ziyerekeza aho abayatumbereza bagomba. 5N'ururimi ni ko ruri. Ni urugingo rutoya, rukirarira ibikomeye. Raba ishamba, naho ryoba rinini rite, ridomekwa n'akariro gake. 6Ururimi ni umuriro, ni ikibi kingana n'isi. Ururimi rwashizwe mu ngingo zacu, ruhumanya umubiri wose, rudomeka ukubaho kwacu kwose, na rwo ruba rwadometswe na Gehinomu. 7Kuko amoko yose y'ibikoko n'ibiguruka n'ivyikwega n'ivyo mu kiyaga bigundwa n'abantu, kandi barabigunze; 8ariko, ururimi nta muntu yoshobora kurugunda. Ni ububi bucambagirana, rwuzuye ubumara bwica. 9Urwo ni rwo dushimisha Umwami Data wa twese, kandi ni rwo tuvumisha abantu, baremwe mw'ishusho y'Imana. 10Mu kanwa kamwe havamwo umuhezagiro n'umuvumo. Bavukanyi, ivyo ntibikwiye kumera bityo. 11Mbega iriba ryodudubiza amazi aryoshe n'ayo umururazi mu mbizi imwe? 12Bavukanyi, Mbega umusukoni woshobora kwama elayo, canke umuzabibu wokwama insukoni? Ni ko amazi y'umunyu adashobora kuvamwo ayaryoshe. 13Ni nde muri mwebwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga? Ni yerekanishe ibikorwa vyiwe ingeso nziza mu bugwaneza bufatanije n'ubwenge. 14Ariko namba mugira ishari ry'inkazi mu mitima yanyu, mugakunda kwirema ibice, ntimwirate, mubesha, mucumura ku kuri. 15Ubwo bwenge si bwo bwururuka buvuye mw'ijuru, ariko ubwo isi, ubwo abantu n'ubwo abadayimoni. 16Kuko aho ishari riri, bo no kwirema ibice, ari ho umuvurungano uri, n'igikorwa kibi cose. 17Ariko ubwenge buva mw'ijuru, irya mbere buratunganye, kandi n'ubwo amahoro, burengenga, bukunda kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, ntibukekeranya, ntibugira uburyarya. 18Kandi imbuto zo kugororoka zibibwa mu mahoro n'ababanguranya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\