YAKOBO 4

1Muri mwebwe intambara ziva hehe, n'imitongano iva hehe? Mbega ntibiva mu bibahimbara birwanira mu ngingo zanyu? 2Murifuza, ariko ntimuhabwa. Murica, mugira ishari, ariko ntimushobora kuronka; murarwana muratabara. Ntimuhabwa kuko mudasaba. 3Murasaba ntimuhabwe, kuko musaba nabi, kugira ngo muvyononere mu bibahimbara. 4Yemwe basambanyi, ntimuzi yuko gucudika n'isi ari ukwankana n'Imana? Nuko umuntu wese agomba kuba incuti y'isi aba yigize umwansi w'Imana. 5Canke mwiyumvira yuko ivyanditswe bivugira ubusa, ngo Uwo Mpwemu yatugerereyemwo atwiyegereza afuha? 6Ariko itanga ubuntu burushirije. Ni co gituma ivuga iti: "Imana irwanya abibona, ariko abicisha bugufi ibaha ubuntu." " 7Nuko mugamburukire Imana, ariko murwanye wa mugarariji, na we azobahunga. 8Mwiyegereze Imana, na yo izobegera. Yemwe banyavyaha, ni mukarabe; yemwe abo imitima ibiri, ni mwiyeze imitima. 9Mubabare, muboroge, murire; ibitwengo vyanyu bihinduke amaborogo, umunezero uhinduke umubabaro. 10Mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, na yo izobashira hejuru. 11Bavukanyi, ntimuvuganane nabi. Uwuvuga nabi umuvukanyi, canke uwuhinyurira umuvukanyi ku mutima, aba avuze nabi ivyagezwe, ni vyo aba ahinyuye. Ariko iyo uhinyura ivyagezwe, ntuba uvyitondera, uba ubaye umucamanza wavyo. 12Uwushinga ivyagezwe, ari we mucamanza, ni Imwe gusa; ni yo ishobora kurokora no guhonya. Ariko wewe uri iki, uhinyura mugenzawe? " 13Umve rero, yemwe abavuga ngo uwu musi canke ejo tuzoja mu gisagara c'i naka, tuzomarayo umwaka, tudandaze, turonke inyungu; 14ariko mutazi ibizoba ejo. Ubuzima bwanyu ni nk'iki? muri umwuka uboneka umwanya muto, ugahava uyongayonga. 15Ariko mwari mukwiye kuvuga muti: "Umwami wacu ni yabikunda, tuzoramba, kandi tuzokora dutya canke dutya." 16Yamara none mwirata ukwihayagiza kwanyu; ukwirata kwose bene ukwo ni kubi. 17Nuko uwuzi gukora neza ntabikore, bimubera icaha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\