YAKOBO 5

1Ehe rero, yemwe batunzi, ni murire muboroge kuko mugira mufutane. 2Ubutunzi bwanyu buraboze, impuzu zanyu ziriwe n'inyenzi; 3izahabu n'ifeza vyanyu binyengeterewe n'ingese; ingese zavyo zizoba icabona co kubagiriza, zizonyengetera imibiri yanyu nk'umuriro. Mwarundanije mu misi y'umuhero. 4Ehe ingero z' abashwabuzi babashwaburiye imirima, izo mwabagunze, zirataka. Amaborogo y'ababashwaburiye yinjiye mu matwi y'Uhoraho Nyeningabo. 5Mwidibamiye mw'isi, mwihaye ibibahimbara: mwaguwe mpishi mu mitima ku musi wo gukekagurwa. 6Mwatsindishije intungane, muramwica, ntiyabarwanya. " 7Nuko bavukanyi, mwihangane mushitse aho umwami Yesu azozira. Ehe umurimyi arorera imirima myiza, ayirindira yihanganye, gushitsa aho izoronkera imvura y' agatasi n'iyo urushana. 8Nuko namwe mwihangane, mureme mu mitima, kuko ukuza kw' Umwami kuri hafi. 9Ntimwidodomberanire, bavukanyi, kugira ngo ntimucirweko iteka. Ehe umucamanza ahagaze ku rugi. 10Abavugishijwe mw'izina ry'Umwami Imana bababere ikigereranyo bavukanyi, co kubabazwa no kwihangana. 11Ehe abihanganye tubita abahirwe. Mwarumvise ukwihangana kwa Yobu, mwabonye ivyo Umwami Imana yaherutse kumugirira, ingene yuzuye imbabazi no kugira ikigongwe. 12Ariko bavukanyi, ikiruta vyose, ntimukarahire. Ntimurahire ijuru, isi canke iyindi ndahiro yose; ariko ijambo ryanyu ribe Ego, ego; Oya, oya; kugira ngo ntimucirirweko urubanza rubatsinda. " 13Muri mwebwe ni haba hariho uwubabaye, ni asenge; namba hariho uwuroraniwe n'umutima, ni aririmbe ishimwe; 14muri mwebwe namba hariho uwurwaye, ni atumeko abashingantahe b'ishengero, baze kumusengera, bamusige amavuta ya elayo mw'izina ry'Umwami wacu. 15Kandi ugusenga gufatanije n'ukwizera kuzokiza umurwayi, Umwami azomuvyura; kandi asanzwe yarakoze ivyaha azobiharirwa. 16Mwaturanire ivyaha vyanyu, musengeranire, kugira ngo mukire indwara. Ugusaba kw'umugororotsi kugira ikimazi kuri vyinshi mu gikorwa cakwo. 17Eliya yari umuntu ameze nkatwe, asaba yinginga ngo imvura ntigwe, imvura imara imyaka itatu n'amezi atandatu itagwa mu gihugu; 18yongera gusaba, ijuru rirekura imvura, isi imeza imirima yayo. 19Bavukanyi, ni hagira umuntu muri mwebwe azimira, akava ku vy'ukuri, uwundi akamuzimurura, 20mumenye yuko uwuzimuruye umunyavyaha, akamukura mu nzira yiwe yazimiriyemwo, aba amukirije ubugingo urupfu, kandi aba apfutse ivyaha vyinshi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\