YOHANA 10

1Ni ukuri ni ukuri ndababwire, uwudaca mw'irembo ry'urugo rw'intama, ariko akuririra ahandi, uwo aba ari igisuma n'umwambuzi. 2Ariko uwuca mw'irembo ni we mwungere w'intama. 3Umurarizi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi ryiwe; ahamagara intama ziwe mu mazina yazo, akaziturutsa. 4Kandi iyo amaze guturutsa iziwe zose, azija imbere, zikamukurikira kuko zizi ijwi ryiwe. 5Ariko uwo zitazi ntizomukurikira na mba, zomuhunga, kuko zitazi amajwi y'abandi. 6Yesu abacira uwo mugani, ariko bo ntibatahura ivyo ababwira ivyo ari vyo. 7Nuko Yesu yongera kubabwira ati: "Ni ukuri ni ukuri ndababwire, ni jewe rembo ry'intama." 8Abanyitangiye imbere bose bari ibisuma n'abambuzi, ariko intama ntizabumviye. 9Ni jewe rembo, kandi uwushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa; agataha, agaturuka, akaronka ubwatsi butotahaye. 10Igisuma ntikizanwa n'ikindi, atari ukwiba, ukwica n'ugutikiza; nayo jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo, kandi ngo ziburonke busagutse. 11Ni jewe mwungere mwiza; umwungere mwiza yigura intama ziwe. 12Ariko umucangero, atari umwungere bwite, n'intama ntizibe iziwe, iyo abonye ibingira rije, ata intama, agahunga, ibingira rikazisahura, rikazishwiragiza. 13Arahunga, kuko ari umucangero, atababaye intama. 14Ni jewe mwungere mwiza, ndazi izanje, n'izanje ziranzi, 15nk'uko Data anzi, nanje nkamumenya; kandi ndigura intama zanje. 16Kandi mfise n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, na zo nyene birankwiye kuzija imbere, zizokwumva ijwi ryanje, hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe. 17Igituma Data ankunda, ni uko ndekura ubugingo bwanje, ngo mpeze nsubire kubwakira. 18Nta n'umwe abunyaka, kuko ndaburekura kubwanje; mfise ububasha bwo kuburekura, mfise n'ububasha bwo gusubira kubwakira. Ico ni co cagezwe nahawe na Data." 19Abayuda bongera kumupfa kubwo ayo majambo, 20benshi muri bo bati: "Arimwo dayimoni, kandi yasaze; mumwumviririza iki?" 21Abandi bati: "Erega ayo majambo si nk' ayo uwuhagazweko na dayimoni; mbega dayimoni arashobora guhumura amaso y'impumyi?" 22Maze haza imisi mikuru yo kwibuka uguhumanurwa kw'urusengero i Yerusalemu, hari mu rushana. 23Yesu agendagenda mu rusengero mw'ibaraza rya Salomo. 24Abayuda baramukikiza, baramubaza bati: "Mbega uzotujuragiza kugeza ryari?" Asangwa uri Kristo bidufoborere. 25Yesu arabishura ati: "Narababwiye, ariko ntimwizera. Ibikorwa nkora mw'izina rya Data, ni vyo binshingira intahe. 26Ariko ntimwizera, kuko mutari abo mu ntama zanje. 27Ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje, nanje ndabazi, na bo barankurikira, 28kandi nanje ndabaha ubugingo budashira, nta ho bazokwigera bapfa rubi gushitsa ibihe bidashira, kandi nta wushobora kubanshikura mu kuboko kwanje. 29Data yabampaye ni we aruta bose; nta wushobora kubashikura mu kuboko kwa Data. 30Jewe na Data turi umwe." 31Buno Abayuda bongera gutora amabuye, ngo bayamutere. 32Yesu arababwira ati: "Naberetse ibikorwa vyiza vyinshi bivuye kuri Data, ikibatuma kuntera amabuye muri ivyo bikorwa ni ikihe?" 33Abayuda baramwishura bati: "Ntituguterera amabuye ku bwo igikorwa ciza, ariko ni kuko watyojeje Imana; kuko wewe uri umuntu ukigira Imana." 34Yesu arabishura ati: "Mbega ntihanditswe mu vyagezwe vyanyu, ko navuze nko muri imana?" 35None ko yabise imana, bamwe ijambo ry'Imana ryashitseko (kandi ivyanditswe ntibishobora guhinduka), 36mwebwe mubwira mute uwo Data yejeje, akamutuma mw'isi, ko atyojeje Imana, kuko navuze nti: "Ndi Umwana w' Imana? 37Asangwa ntakora ibikorwa vya Data, ntimunyemere; 38ariko ni nabikora, naho jewe mutanyemera, mupfe kwemera ibikorwa, kugira ngo mumenye, mutahure, yuko Data ari muri jewe, nanje nkaba muri Data. 39Nuko bongera kurondera ingene bomufata, abava mu maboko. 40Avayo, yongera kuja hakurya ya Yorodani, ha hantu Yohana yabatiriza ubwa mbere, agumayo. 41Benshi baza kuri we; baravuga bati: "Yohana nta kimenyetso yakoze, ariko ivyo Yohana yavuze vyose kuri uwo vyari ivyo ukuri." 42Kandi benshi bamwizererayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\