YOHANA 14

1Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, nanje munyizere. 2I muhira kwa Data hari inzu nyinshi, iyo ziba zitariho, mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. 3Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana i wanje, ngo aho ndi namwe mube ari ho muba. 4Kandi iyo nja murazi inzira ijayo. 5Toma aramubwira ati: "Mugenzi, ntituzi iyo uja, dushobora dute kumenya inzira?" 6Yesu aramubwira ati: "Ni jewe nzira, ukuri n'ubugingo; nta wushika kuri Data ntamujanye. 7Iyo muba mwaramenye, na Data muba mumuzi. Uhereye ubu muramuzi, kandi mwamubonye. 8Filipo aramubwira ati: "Mugenzi, twereke So, bizoba bihaye." 9Yesu aramubaza ati: "Mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo, nturakaruha umenya ga Filipo? Uwubonye jewe aba abonye Data; none uvuga ute ngo Twereke So?" 10Ntiwizeye ko jewe ndi muri Data, na Data ari muri jewe? Amajambo ndababwira si ayo nigeneye, ariko Data aba muri jewe ni we akora ibikorwa vyiwe. 11Ni munyizere ko ndi muri Data, na Data ari muri jewe, bibuze, mupfe kwizera ku bwo ibikorwa ubwavyo. 12Ni ukuri, ni ukuri ndababwire; uwunyizera, ibikorwa jewe nkora na we azobikora, kandi azokora ibibiruta, kuko jewe ngiye kwa Data. 13Kandi ico muzosaba cose mw'izina ryanje nzogikora, kugira ngo Data ashimagizwe mu Mwana. 14Ni mwagira ico musaba mw'izina ryanje, nzogikora." 15Ni mwankunda, muzokwitondera ivyagezwe vyanje, 16nanje nzosaba Data, na we azobaha uwundi Mwitsa, ngo azobane namwe ibihe bidashira, 17ni we Mpwemu w'ukuri, uwo abo isi badashobora kwakira, kuko batamubona, kandi batamuzi; mweho muramuzi, kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. 18Sinzobasiga nk'impfuvyi, nzoza kuri mwebwe. 19Hasigaye igihe gito, abo isi ntibabe bakimbona, ariko mweho muzombona; kuko ndiho, namwe muzobaho. 20Uwo musi muzomenya ko ndi muri Data, namwe muri muri jewe, nanje ndi muri mwebwe. 21Uwuri n'ivyagezwe vyanje akavyitondera, uwo ni we ankunda, kandi uwunkunda azokundwa na Data, nanje nzomukunda, kandi nzomwihishurira. 22Yuda (atari Isikaryota), aramubaza ati: "Mugenzi, bibaye bite, ko ugira wihishurire twebwe, ntiwihishurire abo isi?" 23Yesu aramwishura ati: "Ni hagira uwunkunda, azokwitondera ijambo ryanje, kandi Data azomukunda, maze tuzoza kuri we, tubane na we. 24Uwutankunda ntiyitondera amajambo yanje, kandi ijambo mwumva si iryanje, ariko ni irya Data yantumye." 25Ivyo ndabibabariye nkiri kumwe namwe, 26ariko Umwitsa, ari we Mpwemu Yera, uwo Data azorungika mw'izina ryanje, ni we azobigisha vyose, kandi azobibutsa ivyo nababariye vyose. 27Amahoro ndayabasigaranye, amahoro yanje ndayabagabiye. Jeho sindayabagabira nk'uko abo isi bagaba. Imitima yanyu ntihagarare, kandi ntitinye. 28Mwumvise ko nababwiye nti: "Ndagiye, ariko nzobagarukako. Iyo muba munkunda, muba munezerejwe ni uko ngiye kwa Data, kuko Data ari we anduta. 29Nuko none ndabibabwiye bitaraba, ngo aho bizobera muzokwizere. 30Sinkivugana namwe vyinshi, kuko umwami w'isi ari mu kuza, yamara muri jewe nta kintu ahafise; 31ariko ni ukugira ngo abo isi bamenye ko nkunda Data, kandi uko Data yangeze ko ari ko nkora. Ve hasi, tuve hano tugende."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\