YOHANA 5

1Hanyuma y'ivyo haba imisi mikuru y'Abayuda; Yesu aduga i Yerusalemu. 2Kandi i Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama, hari ikidengeri, mu Giheburayo citwa Betesida, cariko amabaraza atanu. 3Muri yo hari haryamye abantu benshi barwaye, n'impumyi, n'abacumbagira, n'abanyunyutse. [Bari barorereye ko amazi azikuruka. 4Kuko rimwerimwe umumarayika yamanuka aja muri kino kidengeri, akazikurura amazi. Maze uwitangiye gutambukiramwo, amazi azikurutse, ni we yakira indwara yamufashe iyo ari yo yose. ] 5Hariho umuntu yarafise indwara ayimaranye imyaka mirongo itatu n'umunani. 6Yesu amubonye aryamyeho, kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati: "Wumva ugomba gukira?" 7Uno arwaye aramwishura ati: "Mugenzi, nta muntu mfise wo kunyinikira mu kidengeri iyo amazi azikurutse; kuko ngira ngo ndaza uwundi akantanga gushungurukiramwo." 8Yesu aramubwira ati: "Va hasi, ikorere ikirago cawe, ugende." 9Buno nyene uwo muntu arakira, yikorera ikirago ciwe, aragenda. Ariko uwo musi hari kw'isabato. 10Nuko Abayuda babwira uwakijijwe bati: "Erega ni kw'isabato, ntivyemerwa ko wikorera ikirago cawe." 11Na we arabishura ati: "Uwankijije ni we yambariye ati: 'Ikorere ikirago cawe, ugende.'" 12Baramubaza bati: "Uwo muntu ni nde yakubariye ngo ikorere ugende?" " 13Ariko uwakijijwe ntiyari azi uwo ari we, kuko Yesu yaciye yigira, kuko aho hantu hari abantu benshi. 14Hanyuma y'ivyo Yesu amubona mu rusengero, aramubwira ati: " "Raba wakize; ntugasubire gukora icaha, kugira ngo ntuzobone ibiruta ivya mbere." 15Uno muntu aragenda, abwira Abayuda ko ari Yesu yamukijije. 16Ni co catumye Abayuda bahama Yesu, kuko yakoze ivyo kw'isabato. 17Yesu arababwira ati: "Data arakora kugeza n'ubu, nanje ndakora." 18Ni co catumye Abayuda barushiriza kurondera ingene bomwica, kuko atakengereye isabato gusa, ariko agatako akita Imana ko ari Se bwite, akiringaniza n'Imana. 19Nuko Yesu asubira kubabwira ati: "Ni ukuri, ni ukuri ndababwire. Nta co Umwana ashobora kwigenera, atabonye Se agikora, kuko ivyo Se akora vyose n'Umwana aca abikora kuno. 20Kuko Se akunda Umwana, akamwereka ivyo akora vyose ubwiwe, kandi azomwereka ibikorwa biruta ivyo, kugira ngo mwebwe mutangare. 21Nk'uko Se azura abapfuye akabaha ubugingo, ni ko n'Umwana aha ubugingo abo agomba. 22Kuko Se ata n'umwe acira urubanza, ariko imanza zose yazishikirije Umwana, 23ngo bose bubahe Umwana nk'uko bubaha Se; uwutubaha Umwana ntaba yubaha Se yamutumye." 24Ni ukuri ndakubwire koko, Uwumva ijambo ryanje, akizera uwantumye, ni we afise ubugingo budashira, kandi ntazoshirwa mu rubanza, ariko aba avuye mu rupfu, ashitse mu bugingo. 25Ni ukuri ndakubwire koko. Igihe kiza, kandi kirashitse, aho abapfuye bazokwumvira ijwi ry'Umwana w'Imana, kandi abazoryumva bazoba bazima. 26Nk'uko Se ari n'ubugingo muri we, ni ko yahaye Umwana kugira ubugingo muri we na we. 27Yamuhaye ububasha bwo guca imanza, kuko ari Umwana w'umuntu. 28Ntimutangazwe n'ico; kuko igihe kija kuza, aho abari mu mva bose bazokwumvira ijwi ryiwe, 29bakazivamwo; abakoze ivyiza bakazukira ubugingo, abakoze ibibi bakazukira gutsindwa n'urubanza. 30Nta co nshobora gukora nigeneye; uko numvise ni ko nca urubanza, kandi urubanza nca rurabereye, kuko ntarondera ivyo nigombera, ariko ndondera ivyo uwantumye agomba. 31Asangwa nishingira intahe, intahe yanje ntizoba ari iyo ukuri; 32ariko hari Uwundi anshingira intahe, nanje nzi yuko intahe yiwe anshingira ari iyo ukuri. 33Mwebwe mwatumye kuri Yohana, ashingira ukuri intahe, 34mugabo jewe sindinda gushingirwa intahe n'umuntu; ariko ico mvugiye ivyo ni ukugira ngo mukizwe. 35Uwo yari itara ryaka rikabonesha, kandi namwe mwamaze igihe muhimbawe n'ukwaka kwiwe. 36Ariko jewe mfise ikinshingira intahe kuruta Yohana, kuko ibikorwa Data yampaye ngo ndabiheraheze, ivyo bikorwa nyene nkora ni vyo binshingira intahe yuko Data ari we yantumye. 37Kandi Data yantumye ni we anshingira intahe. Nta ho murumva ijwi ryiwe, kandi ntimurabona ishusho yiwe, 38bitayeko ntimufise ijambo ryiwe riguma muri mwebwe, kuko uwo yatumye mutamwizeye. 39Mwebwe murasoma mwitonze mu vyanditswe, kuko mugira ngo muri vyo ni ho mufise ubugingo budashira, kandi ari vyo binshingira intahe, 40ariko mukanka kuza kuri jewe ngo muronke ubugingo. 41Singomba gushimwa n'abantu, 42ariko mwebwe ndabazi yuko mutagira urukundo rw'Imana mu mitima yanyu. 43Jewe naje mw'izina rya Data, ntimwanyakira, ni hagira uwundi aza mw'izina ryiwe ubwiwe, we muzomwakira. 44Mwoshobora kwizera mute, ari mwebwe mwubahana, ariko icubahiro kiva ku Mana imwe nsa mutakirondera? 45Ntimugire ngo nzobarega kuri Data; hariho uwubarega, ni Mose uwo mwishimiye. 46Iyo mwizera Mose, nanje muba munyizeye, kuko ari ivyanje yanditse. 47Ariko ni mutizera ivyo uwo yanditse, amajambo yanje muzoyizera mute?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\