LUKA 10

1Mu nyuma y'ivyo, Umwami Yesu atoranya abandi mirongo irindwi, atuma babiribabiri, ngo babe baragenda mu gisagara vyose n'ahantu hose aho yagira ace. 2Arababwira ati: "Ivyimburwa ni vyinshi, ariko abimbuzi ni bo bake. Nuko ni mwinginge nyene ivyimburwa, arungike abimbuzi mu vyimburwa vyiwe." 3Ni mugende; raba ndabatumye muri nk'abana b'intama mu mabingira hagati. 4Ntimujane umupfuko w'amahera, canke isaho, canke ibirato; kandi ntihagire n'uwo muramukanya mu nzira. 5Inzu yose muzokwinjiramwo, muzobanze muvuge muti: "Amahoro abe muri iyi nzu." 6Ni yaba irimwo umunyamahoro, amahoro yanyu azoba kuri we. Ni bitamera bityo, azobagarukako. 7Kandi iyo nzu nyene muzoyigumemwo, murya munywa ivyo babahaye; kuko umukozi akwiye ingero yiwe. Ntimugende murararaguza. 8Kandi igisagara cose mujamwo bakabakira, muzorye ivyo babahaye, 9mukize abarwaye baho, mubabwire muti: 'Ubwami bw'Imana burabegereye.' 10Ariko igisagara cose mujamwo ntibabakire, muzosohoke muje mu nzira zaco 11muti: 'Ni umukungugu wo mu gisagara canyu, ufashe mu birenge vyacu, turawubakunkumuriye. Ariko mumenye iki, yuko ubwami bw'Imana buri hafi.' 12Ndababwire, Kuri wa musi w'imanza, Sodomu hazogira agahengekezo kurusha nya gisagara. 13Uzobona ibara, Korazini; uzobona ibara, Betsayida; kuko ibikomeye vyakorewe muri mwebwe iyo biba vyarakorewe muri Tiro n'i Sidoni, baba barihanye kera, bicaye bambaye amagunira, bisize umunyota. 14Ariko muri Tiro n'i Sidoni hazogira agahengekezo ku musi w'imanza kurusha mwebwe. 15Nawe, Kaperinawumu, mbega uzoshirwa hejuru, ushike kw'ijuru? Oya, uzocokezwa i kuzimu. 16Uwubumviye ni jewe aba yumviye; uwubanse, ni jewe aba yanse; uwunyanse, aba yanse uwantumye. 17Nuko bamwe mirongo irindwi bagarukana umunezero bati: "Mugenzi, abadayimoni na bo baratwumvira mw'izina ryawe." 18Arababwira ati: "Nabonye Satani, avuye mw'ijuru, akoroka nk'umuravyo." 19Ehe ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo, n'ubwo kunesha ubushobozi bwa wa Mwansi bwose, kandi nta kintu kizogira ico kibagira na gatoya. 20Ariko ntimunezerezwe n'uko izo mpwemu zibumvira, yamara munezerezwe n'uko amazina yanyu yanditswe mw'ijuru. 21Uwo mwanya anezererwa cane muri Mpwemu Yera, aravuga ati: "Ndaguhimbaza Data, Mwami w'ijuru n'isi, kuko ivyo wabihishije abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira inzoya. Ego me Data, kuko washimye ko biba bityo imbere yawe. 22Vyose nabihawe na Data; kandi nta wuzi Umwana uwo ari we, atari Data; na Data nta wumuzi uwo ari we atari Umwana, n'uwo Umwana agomba kumuhishurira." 23Ahindukirira abigishwa, ababwira biherereye ati: "Harahiriwe amaso abona ivyo mubona. 24Ndababwira yuko abavugishwa n'Imana benshi n'abami benshi bagomvye kubona ivyo mubona ntibabibona, no kwumva ivyo mwumva, ntibavyumva." 25Maze umwe mu bigisha ivyagezwe ava hasi, aramugeza ati: "Mwigisha, nkore iki, ngo nzoragwe ubugingo budashira?" 26Na we aramubaza ati: "Vyanditswe bite mu vyagezwe, kandi usoma iki?" 27Aramwishura ati: "Mukundishe Uhoraho, Imana yanyu, imitima yanyu yose, n'ubugingo bwanyu bwose, n'inkomezi zanyu zose, n'ubwenge bwanyu bwose; kandi mukunde ababanyi banyu nk'uko mwikunda." 28Aramubwira ati: "Wishuye neza, gira utyo, uzogira ubugingo." 29Maze uwo agomvye kwiyerekana nk'uwugororotse, abaza Yesu ati: "Mbega umubanyi wanje ni nde?" 30Yesu aramwishura ati: "Habaye umuntu yari avuye i Yerusalemu, ariko aramanuka aja i Yeriko, agwa mu bambuzi, baramukoba, baramukubita, barigira. Basiga asigaje gatoya agahwera." 31Hariho n'umuherezi amanuka muri iyo nzira, amurengukako, amubonye aca i ruhande. 32Kandi n'Umulewi ahashitse agira kuno, amubonye aca i ruhande. 33Maze Umusamariya yari mu nzira ashika kuri we, amubonye amutera akagongwe. 34Aramwegera, amupfuka inguma, amutimburisha amavuta ya elayo n'umuvinyu, amushira ku ndogoba yiwe, amujana mu ndaro y'abahita, aramurwaza. 35Bukeye asokorora idenariyo zibiri, aziha nyene indaro ati: "Umurwaze, kandi ivyo uzotanga vyose birenze ivyo ni nagaruka nzobikwishura." 36Muri abo batatu ugira ngo ni nde yabonetse ko ari umubanyi w'uwaguye mu bambuzi? 37Aramwishura ati: "Ni uwamugiriye imbabazi." Yesu aramubarira ati: "Nawe genda ugire utyo." 38Maze bariko baragenda bashika mu mihana. Umugore yitwa Marita aramwakira amushikiza mu nzu yiwe. 39Uwo mugore yari afise mwene nyina yitwa Mariya, yicara imbere y'ibirenge vy'Umwami Yesu, yumva ijambo ryiwe. 40Ariko Marita ahagarikira umutima kuzimana vyinshi; aramwegera, aramubwira ati: "Mugenzi, ntibikubabaje yuko mwene mama yantereranye ibikorwa?" Nuko mubarire amfashe. 41Umwami Yesu aramwishura ati: "Marita, Marita, uriganyira wigora muri vyinshi. 42Ariko igikwiye rwose ni kimwe; erega Mariya ahisemwo umugabane mwiza atazokwakwa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\