LUKA 13

1Ico gihe abantu bari aho bamwiganira ivyo Abanyagalilaya Pilato yishe akavanga amaraso yabo n'ayo ibitungwa bariko barashikana. 2Arababaza ati: "Mbega mwiyumvira yuko abo Banyagalilaya barusha abandi Banyagalilaya kuba abanyavyaha, kuko bagizwe batyo?" 3Ndababwire, si ko biri; ariko ni mutihana, namwe muzohona mutyo mwese. 4Canke ba bandi icumi n'umunani, bamwe umunara muremure w'amatafari w'i Silowamu wahomvokeyeko, ukabica, mwiyumvira yuko barusha abandi b'i Yerusalemu bose kuba abanyabicumuro? 5Oya na mba! Si ko biri. Na mwebwe ni mutihana muzohona mutyo mwese. 6Kandi abacira uwu mugani ati: "Habaye umuntu yari afise igiti c'umusukoni catewe mu murima wiwe w'umuzabibu akironderako ivyamwa arabibura." 7Abwira umukozi w'uwo murima w'inzabibu ati: "Raba, ubu haheze imyaka itatu nza kurondera ivyamwa ku giti c'umusukoni, sindabibone; ni uwuce, kigasarira iki aha hantu?" 8Na we aramwishura ati: "Ehe databuja, kireke uwu mwaka na wo, ndacorohereze, ndagitabirire. 9Hanyuma ni cama insukoni bizoba ari vyiza; ariko ni yo kitama, uzogica. 10Ku musi w'isabato Yesu yariko yigishiriza mu rusengero rumwe rw'Abayuda. 11Hari umugore yinjiwemwo n'impwemu itera ubumuga, yari amaze imyaka icumi n'umunani ahetamye, adashobora kwunamuka na gatoya. 12Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati: "Nyina wanje, urabohowe ubumuga bwawe." 13Amurambikako ibiganza, uwo mwanya aragororoka, ahimbaza Imana. 14Ariko umukuru w'isengero ry'Abayuda yitonganiriza ivyo uko Yesu akijije umuntu kw'isabato, abwira abantu ati: "Hariho imisi itandatu, ikwiye gukorwako ibikorwa; mube ari yo muzako mukizwe, ariko atari ku musi w'isabato. 15Umwami Yesu aramwishura ati: "Mwa ndyarya mwe, mbega umuntu wese muri mwebwe ntazitura inka yiwe canke indogoba yiwe mu ruhongore kw'isabato, akayijana, akayishora ku mugezi?" 16None uwu ko ari umukobwa wa Aburahamu, yaboshwe na Satani iyo myaka icumi n'umunani yose, ntakwiye kubohorwa iyo ngoyi ku musi w'isabato? 17Akivuga ivyo, abamurwanya bose baramaramara, ishengero ryose rinezererwa ivyiza vy'agahebuza yakora vyose. 18Kandi aravuga ati: "Ubwami bw'Imana busa n'iki, kandi ndabushushanye ni igiki?" 19Busa n'akabuto k'umukaratusi, umuntu yakiriye, akagatera mu ntabire yiwe, kagakura, kakaba igiti, inyoni zo mu kirere zikarika mu mashami yaryo. 20Yongera kuvuga ati: "Ubwami bw'Imana ndabushushanye ni igiki?" 21Busa n'umwambiro umugore yakiriye akawuvanga n'ingero zitatu z'ifu, gushitsa aho bikakamye yose. 22Ari mu nzira, ahita mu bisagara no mu mihana, yigisha, ari ku rugendo aja i Yerusalemu. 23Umuntu aramubaza ati: "Mugenzi, mbega abakizwa ni bake?" Na we arababarira 24ati: "Mushishikare guca mw'irembo ripfunganye. Ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo, ntibabishobore." 25Nyene inzu ni yaheza guhaguruka, akugara urugi, mugatangura gukomanga muhagaze hanze, mukavuga ko umupfasoni abugururira. Ni ho azovuga ko atabazi, atazi n'iyo muvuye. 26Ni ho muzotangura kuvuga ko mwarira, mwanywera imbere yiwe kandi yigishiriza mu nzira z'i wanyu. 27Azobabwira ati: "Ndababwire, sinzi iyo muvuye; mviraho, mwebwe mwese mwabakora ibizira mwe." 28Aho ni ho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo, aho muzobonera Aburahamu, Isaka, Yakobo n'abavugishwa n'Imana bose bari mu bwami bw'Imana, namwe muhindiwe hanze. 29Hazoza abava mu buseruko, mu burengero, mu buraruko no mu bumanuko, bazokwicara mu bwami bw'Imana. 30Kandi hari abo inyuma bazoba abo imbere, n'abo imbere bazoba abo inyuma. 31Uwo mwanya haza Abafarisayo bamwe, baramubarira bati: "Ni uve hano ugende, kuko Herode agomba kukwica." 32Arababarira ati: "Ni mugende mubwire iyo mbwebwe ko nirukana abadayimoni, nkiza abantu uwu musi n'ejo, ku musi ugira gatatu nzotunganywa rwose." 33Ariko nkwiye kugenda uwu musi n'ejo na hirya y'ejo, kuko bidashoboka ko uwuvugishwa n'Imana yicwa, atari i Yerusalemu. 34Ewe Yerusalemu, ewe Yerusalemu, wica abavugishwa n'Imana, ugatera amabuye abagutumweko! Ni kangahe nagomvye gukorany'abana bawe, nk'uko inkoko ikoranya imiswi yayo iyibundikira mu vyubi vyayo, ntimwakunda. 35Raba, inzu yanyu murayitanywe izocika umusaka. Kandi ndababwire, Ntimukimbona kugeza aho muzovugira muti: 'Hashemezwe uwuje mw'izina ry'Uhoraho.'"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\