LUKA 17

1Kandi abwira abigishwa biwe ati: "Ibitsitaza abantu ntibizobura kuza, ariko uwubizana azobona ibara." 2Ivyoba vyiza ni uko yohambirirwa urusyo ruremereye kw'izosi, agatererwa mu kiyaga, hako atsitaza n'umwe muri aba bato. 3Mwirinde; mugenzawe musangiye ukwizera ni yakora icaha, umuhanure; ni yihana, umuharire. 4Kandi ni yakugirira nabi indwi ku musi umwe, agahindukira incuro indwi, akubwira ko yihanye uzobimuharire. 5Kandi za ntumwa zibwira Umwami Yesu ziti: "Ni utwongere ukwizera." 6Umwami arabishura ati: "Namba mufise ukwizera kungana n'akabuto k'umukaratusi, mwobarira iki giti c'umusukamino muti: 'Randuka, ubadikwe mu kiyaga,' kandi cobumvira. 7Ariko ni nde muri mwebwe afise umushumba amurimira canke amuragirira intama, iyo yinjiye avuye ku kivi canke kuragira, mbega yomubarira ko aza ningoga akicara akarya? 8Ariko ntiyomubarira ko yarura ivyo kurya vyiwe, agakenyera akamugaburira, gushika aho ahejeje kurya no kunywa na we hanyuma abone kurya no kunywa? 9Mbega akengurukira uwo mugurano kuko yakoze ivyo yamugezeko? 10Mube ari ko namwe mugira, ni mwaheza gukora ivyo mwagezweko vyose, muvuge ko muri abaja gusa, mwakoze ivyo mwategerezwa gukora vyonyene. 11Maze bari mu nzira baja Yerusalemu, aca hagati y'i Samariya n'i Galilaya. 12Ashitse mu mihana, asanganirwa n'abanyamibembe icumi, bahagarara kure, 13baratabaza cane bati: "Yesu, Mwigisha, tugirire imbabazi." 14Ababonye arababwira ati: "Ni mugende, mwiyereke abaherezi." Bariko baragenda barakira, barahumanuka. 15Umwe muri bo, abonye akize, agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga. 16Yikubita imbere y'ibirenge vyiwe, aramushima; kandi uwo yari Umusamariya. 17Yesu arabaza ati: "Ntibahumanutse bose uko ari icumi?" Abandi icenda bari hehe? 18Nta bandi babonetse ngo bagaruke guhimbaza Imana, atari uwu munyamahanga? 19Kandi aramubarira ati: "Va hasi, ugende; ukwizera kwawe kuragukijije." 20Abafarisayo bamubajije igihe ubwami bw'Imana buzozira, arabishura ati: "Ubwami bw'Imana ntibuzoza bwerekanwa, 21kandi ntibazovuga bati: 'Ehe ngubu; canke nguburiya; kuko ubwami bw'Imana buri muri mwebwe." 22Abwira abigishwa biwe ati: "Hazoza imisi muzokwifurizamwo kubona umusi umwe musa w' Umwana w'umuntu, ntimuzowubona." 23Kandi bazobabwira ngo nguriya; canke ngo nguwu. Ntimuzojeyo, kandi ntimubakurikire. 24Kuko nk'uko umuravyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru, ukarabagiranira mu rundi, uko ni ko Umwana w'umuntu azoba ku musi wiwe. 25Ariko akwiye kuzobanza kubabazwa uburyo bwinshi no kwankwa n'abo iki gihe. 26Kandi uko vyari biri mu misi ya Nowa, ni ko bizoba mu misi y'Umwana w'umuntu: 27bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa musi Nowa yinjiye muri bwa bwato, umwuzure ukaza ukabahonya bose. 28No mu misi ya Loti vyabaye bityo: bararya, baranywa, baradandaza, baragura, baratera, barubaka. 29Maze umusi Loti yaviriye i Sodomu, umuriro n'ibizuku biratibuka bivuye mw'ijuru, birabahonya bose. 30Ni ko bizoba, umusi Umwana w'umuntu azoserukirako. 31Uwo musi, uzoba ari hejuru ku nzu, ibintu vyiwe biri mu nzu, ntazokwururutswe no kubisahura, n'uwuri mu mirima ni uko, ntazosubire inyuma. 32Mwibuke muka Loti. 33Uwuzogerageza gukiza ubugingo bwiwe azobubura; ariko uwuzoheba ubugingo bwiwe azoburokora. 34Ndababwire, muri iryo joro abantu babiri bazoba ku buriri bumwe, umwe azojanwa, uwundi arekwe; 35aho abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe, umwe azojanwa, uwundi arekwe; [ 36aho babiri bazoba mu mirima, umwe azojanwa, uwundi arekwe. ] 37Baramubaza bati: "Bizoba hehe ga Mushingantahe?" Arabishura ati: " aho umuvyimba uri hose, ni ho ibikona bizokoranira."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\