LUKA 19

1Ashika i Yeriko, ariko arahaca. 2Hari umuntu yitwa Zakayo, yari umutozakori mukuru, kandi yari umutunzi. 3Ageza kuraba Yesu, ngo amenye uko asa, bimwankira ku bwo ishengero, kuko yari mugufi. 4Arirukanga, aja imbere, yurira igiti citwa umusukomora ngo amurabe, kuko yagira ace muri iyo nzira. 5Yesu ahashitse, ararangamiza, aramubarira ati: "Zakayo, ururuka vuba, kuko uwu musi nkwiye kurara i wawe." 6Yururuka vuba, amwakirana akanyamuneza. 7Babibonye, bose baridodomba bati: "Ko yinjiye kurarira umuntu w'umunyavyaha!" 8Zakayo arahagarara, abwira Umwami Yesu ati: "Raba Mugenzi, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhe aboro; kandi umuntu wese nagunze ndabimurihe kane." 9Yesu amuvugako ati: "Uwu musi agakiza gashitse muri iyi nzu, kuko uwu na we ari umwana wa Aburahamu." 10Kandi Umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icari cazimiye. 11Bakiriko barumva ivyo, avyongerako umugani, kuko yari hafi y'i Yerusalemu, kandi kuko biyumvira yuko ubwami bw'Imana bugira buboneke uwo mwanya; 12nuko aravuga ati: "Habaye umuganwa yagiye mu gihugu ca kure kwimikirwayo, ngo agaruke." 13Ahamagara icumi bo mu bishikira biwe, abaha ibingorongoro icumi vy'izahabu, arababarira ati: "Muyacuruze, gushika aho nzozira." 14Ariko abantu biwe baramwanka, bamukurikiza intumwa bati: "Uwo ntitugomba ko atuganza." 15Agarutse, amaze kwimikwa, ahamagaza ba bishikira yasigaranye ya mahera, ngo amenye inyungu umuntu wese yungutsemwo mu kuyacuruza. 16Uwa mbere arengutse, aravuga ati: "Mugenzi, ibingorongoro cawe cungutsemwo ibindi bingorongoro vy'inzahabu icumi." 17Aramubwira ati: "Wagize neza, muntu wanje mwiza, ko wabaye umwizigirwa no kuri gito cane, ni ube umutware w'ibisagara icumi." 18Uwa kabiri arengutse, aravuga ati: "Mugenzi, ibingorongoro cawe cungutsemwo ibindi bingorongoro bitanu." 19Uwo na we aramubarira ati: "Nawe twara ibisagara bitanu." 20Uwundi arengutse, aravuga ati: "Mugenzi, ngiki kingorongoro cawe, nabitse kitekeye mu kiremo; 21kuko nagutinye ko uri umuntu w'umuhambazi, uterura ivyo utahateretse, wimbura ivyo utarimye." 22Aramubwira ati: "Ndagucira urubanza ku vyakuvuye mu kanwa, wa muntu wanje mubi we. Ko wari uzi yuko ndi umuntu w'umuhambazi, nterura ivyo ntahateretse, nimbura ivyo ntarimye; 23none se cakubujije guha abacuruza amahera yanje, nanje nagaruka nkayakwaka n'inyungu yayo?" 24Abarira abahagazeho ati: "Ni mumwake ca kingorongoro, mugihe uwufise ibingorongoro icumi." 25Baramubwira bati: "Mugenzi, mbega ko afise icumi !" 26Ndababwire, Uwufise wese azohabwa, ariko uwudafise azokwakwa n'ico yarafise. 27Ariko abo bansi banje batakunze ko ndabaganza ni mubazane hano, mubicire imbere yanje. 28Yesu ahejeje kuvuga ivyo, aja imbere, aduga aja i Yerusalemu. 29Ageze hafi y'i Betifage n'i Betaniya, ku musozi witwa Elayono, atuma babiri bo mu bigishwa, 30arababarira ati: "Nimuje muri iriya mihana iri imbere yanyu, ni mwayishikamwo, murabona inyana y'indogoba iziritse, ata muntu yigeze kuyigenderako; muyiziture muyizane. 31Kandi ni hagira uwubabaza igitumye muyizitura? mumwishure ko Sobuja ari we ayigomba." 32Abatumwe baragenda, babisanga uko yabibabwiye. 33Bariko barazitura ya nyana y'indogoba, bene yo barababaza bati: "Ko muzitura iyo nyana ni ibiki?" 34Barabishura bati: "Databuja ni we ayigomba." 35Bayizanira Yesu, bayishirako impuzu zabo, bayiterekako Yesu. 36Ariko aragenda, basasa impuzu zabo mu nzira. 37Agira ashike, ageze ku kamanuko k'umusozi wa Elayono, ishengero ryose ry'abigishwa ritangura kunezerwa no guhimbaza Imana n'ijwi rirenga, bayishimira ibitangaza babonye vyose 38bati: "Nihashemezwe Umwami, aje mw'izina ry'Uhoraho, Amahoro abe mw'ijuru, Icubahiro ni kibe mw'ijuru ahasumba vyose." 39Abafarisayo bamwe bo mw'ishengero baramubarira bati: "Mwigisha, zibiza abigishwa bawe." 40Arabishura ati: "Ndababwire, Aba ni bahora, amabuye arasemerera." 41Ashitse hafi, abona igisagara, arakiririra 42ati: "Uwu musi iyo umenya ivyo amahoro! Ariko ubu bihishijwe amaso yawe." 43Kuko imisi izokuzako, aho abansi bawe bazokurundira ikirundo c'ivu kigukikije, na bo ubwabo bakagukikiza, bakakwugariza impande zose, 44bakagukekana n'abana bawe bo muri wewe; kandi ntibazogusigariza ibuye na rimwe rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagendewemwo. 45Yinjira mu rusengero, atangura guhindira hanze abarudandarizamwo, 46arababwira ati: "Vyanditswe, ngo ingoro yanje izoba inzu yo gusengeramwo; ariko mwebwe mwayihinduye nk'isenga ry'abambuzi." 47Kandi yigishiriza mu rusengero imisi yose. Ariko abaherezi bakuru n'abahinga b'ivyanditswe n'abantu bakurubakuru bo muri ubwo bwoko barondera ingene bomwica, 48babura uko bamugira; kuko abantu bose bari bamurundanyeko, batamariwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\