LUKA 3

1Mu mwaka ugira icumi na gatanu Kayisari Tiberiyo ari ku butware, Pontiyo Pilato ari icegera ciwe i Yudaya, Herode na we ari umwami w'i Galilaya, Filipo mwene se ari umwami w'intara yo muri Ituraya n'i Tirakoniti, Lusaniya ari umwami w'i Abilene, 2Anasi na Kayafa ari abaherezi bakuru, muri uwo mwaka ijambo ry'Imana rishika kuri Yohana umwana wa Zakariya, ari mu bugaragwa. 3Aja mu gihugu cose giherereye kuri Yorodani, yigisha abantu ukubatizwa kwo kwihana ngo bakurweko ivyaha; 4nk'uko vyanditswe mu gitabo c'amajambo y'uwavugishwa n'Imana Yesaya, ngo ijwi ry'uwusemererera mu bugaragwa Ati: "Ni mutegure inzira y' Uhoraho, Mugorore utuyira acamwo twiwe." 5Umwonga wose uzokwuzuzwa, N'umusozi wose n'akarambi bizoringanizwa, Ibigoramye bizogororoka, N'inzira zirimwo udusozisozi zizosenwa. 6Maze abafise umubiri bose, bazobona agakiza k'Imana. 7Nuko abwira ishengero ryari rivuye i wabo rije kubatizwa na we ati: "Mwa bana b'inzoka mwe, ni nde yababuriye ngo muhunge ishavu buzoza?" 8Nuko mwame imbuto zikwiranye n'ukwihana; kandi ntimutangure kwiyumvira mu mitima ngo mufise Aburahamu wanyu, ni we sogokuruza. Ndababwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyavyuramwo abana ba Aburahamu. 9Ariko incabiti igira ice ibitsina vy'ibiti; nuko rero, igiti cose kitama ivyiza kiracibwa, kigatererwa mu muriro. 10Ishengero riramubaza riti: "None tugire dute?" 11Arabishura ati: "Uwufise impuzu zibiri ni ahe imwe uwutarifise, n'uwufise ivyokurya ni agire atyo." 12Kandi haza n'abatozakori kubatizwa, baramubaza bati: "Mwigisha tugire dute?" 13Arabishura ati: "Ntimugatoze abantu ibiruta ivyo mwagezwe." 14N'abasoda baramubaza bati: "Tweho tugire dute?" Arabishura ati: "Ntihakagire umuntu mwambura ivyiwe canke mumwagirize ibinyoma, kandi ingero zanyu zibabumbe." 15Kandi abantu bari barorereye ibizoba, bose bakibaza mu mitima ngo kumbure Yohana yoba Kristo. 16Yohana ababarira bose ati: "Ni ukuri jeho ndababatirisha amazi, ariko hazoza uwundusha ubushobozi, ntibimbereye no gupfundurura utugozi tw'ibirato vyiwe; uwo azobabatiza muri Mpwemu Yera no mu muriro." 17Urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe, ngo akubure imbuga yiwe neza, yimburire ingano mu kigega ciwe, maze umuguruka awuturire mu muriro utazima. 18Kandi abarira abantu ubutumwa bwiza, abahanurisha ibindi vyinshi. 19Maze ahishutse umwami Herode ku vya Herodiya umugore wa mwene se, no ku vy'ibindi bibi vyose Herode yakoze. 20Kuri ivyo vyose Herode agerekako iki, yugaranira Yohana mw'ibohero. 21Nuko abantu bose babatijwe, na Yesu ahejeje kubatizwa, ariko arasenga, ijuru rirakinguruka, 22Mpwemu Yera aramanuka amugwako, afise ishusho y'umubiri usa n'inuma; ijwi riva mw'ijuru riti: "Ni wewe Mwana wanje nkunda ukampimbara." 23Aho Yesu yatangura kwigisha, yari amaze imyaka nka mirongo itatu avutse, kandi biyumvira ko yari umwana wa Yosefu, Yosefu umwana wa Heli, 24Heli umwana wa Matati, Matati umwana wa Lewi, Lewi umwana wa Meluki, Meluki umwana wa Yanayi, Yanayi umwana wa Yosefu, 25Yosefu umwana wa Matatiya, Matatiya umwana wa Amosi, Amosi umwana wa Nahumu, Nahumu umwana wa Esili, Esili umwana wa Nagayi, 26Nagayi umwana wa Mati, Mati umwana wa Matatiya, Matatiya umwana wa Semeyini, Semeyini umwana wa Yoseki, Yoseki umwana wa Yoda, Yoda umwana wa Yohanani, 27Yohanani umwana wa Resa, Resa umwana wa Zerubabeli, Zerubabeli umwana wa Shalutiyeli, Shalutiyeli umwana wa Neri, 28Neri umwana wa Meluki, Meluki umwana wa Adi, Adi umwana wa Kosamu, Kosamu umwana wa Elumadamu, Elumadamu umwana wa Eri, Eri umwana wa Yesu, 29Yesu umwana wa Eliyezeri, Eliyezeri umwana wa Yorimu, Yorimu umwana wa Matati, Matati umwana wa Lewi, 30Lewi umwana wa Simeyoni, Simeyoni umwana wa Yuda, Yuda umwana wa Yosefu, Yosefu umwana wa Yonamu, Yonamu umwana wa Eliyakimu, Eliyakimu umwana wa Meleya, 31Meleya umwana wa Mena, Mena umwana wa Matata, Matata umwana wa Natani, Natani umwana wa Dawidi, 32Dawidi umwana wa Isayi, Isayi umwana wa Obedi, Obedi umwana wa Bowazi, Bowazi umwana wa Salumoni, Salumoni umwana wa Nahasoni, 33Nahasoni umwana wa Aminadabu, Aminadabu umwana wa Aruni, Aruni umwana wa Hesironi, Hesironi umwana wa Peresi, 34Peresi umwana wa Yuda, Yuda umwana wa Yakobo, Yakobo umwana wa Isaka, Isaka umwana wa Aburahamu, Aburahamu umwana wa Tera, Tera umwana wa Nahori, 35Nahori umwana wa Serugi, Serugi umwana wa Reyu, Reyu umwana wa Pelegi, Pelegi umwana wa Eberi, Eberi umwana wa Shela, Shela umwana wa Kayinani, 36Kayinani umwana wa Arupakisadi, Arupakisadi umwana wa Shemu, Shemu umwana wa Nowa, 37Nowa umwana wa Lameki, Lameki umwana wa Metusela, Metusela umwana wa Henoki, Henoki umwana wa Yeredi, Yeredi umwana wa Mahalaleyeli, 38Mahalaleyeli umwana wa Kayinani, Kayinani umwana wa Enoshi, Enoshi umwana wa Seti, Seti umwana wa Adamu, Adamu w'Imana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\