LUKA 4

1Yesu yuzuzwa Mpwemu Yera, ava kuri Yorodani, agendagendeshwa mu bugaragwa na Mpwemu, amarayo imisi mirongo ine, 2ageragezwa n'Umwansi Satani. Kandi muri iyo misi nta co yariye; ishize arasonza. 3Umwansi aramubwira ati: "Ni waba uri Umwana w'Imana, bwira iri buye ricike umutsima." 4Yesu aramwishura ati: "Vyanditswe ngo Umuntu ntatungwa n'umutsima gusa." 5Aramudugana, amwereka ubwami bwose bwo mw'isi mu kanya gato. 6Umwansi aramubwira ati: "Ndaguha ubu bubasha bwose n'ubwiza bwabwo, kuko jewe nabuhawe, kandi ndabuha uwo ngomba wese. 7Nuko ni wampfukamira, ukansenga, ubwo bwose buraba ubwawe." 8Yesu aramwishura ati: "Vyanditswe ngo Usenge Uhoraho, Imana yawe, abe ari yo usaba yonyene." 9Amujana i Yerusalemu, amuhagarika mu gatwe k'urusengero, aramubwira ati: "Ni waba uri Umwana w'Imana, ikororere hasi, 10kuko vyanditswe, ngo azokuragiza abamarayika biwe, ngo bakuzigame; 11kandi ngo Bazokuramira mu maboko yabo, Ngo kumbure ntutsitare kw'ibuye." 12Yesu aramwishura ati: "Vyaravuzwe, ngo ntukagerageze Uhoraho, Imana yawe." " 13Umwansi arangije ivyo amugerageresha vyose, amara igihe amuretse. 14Maze Yesu asubira i Galilaya, ari n'ubushobozi bwa Mpwemu, inkuru yiwe ikwira mu gihugu cose kihakikije. 15Yigishiriza mu nsengero z'Abayuda zabo, bose baramushima. 16Aja i Nazareti, iyo yakuriye; ku musi w'isabato yinjira mu rusengero rw'Abayuda, nk'uko yamenyereye, ava hasi ngo asome. 17Bamuha igitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya, arakizingurura, abona ahantu handitswe, " 18ngo Mpwemu w'Uhoraho ari kuri jewe, Ni co catumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, N'impumyi ko zihumuka, No kubohora imitima iri mu kazitiro, 19No kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho. 20Azinga igitabo, agisubiza umusanzi w'inzu, aricara; abantu bose bari mu rusengero rw'Abayuda bamuhanga amaso. 21Atangura kubabwira ati: "Ivyo vyanditswe birashitse uwu musi, nk'uko amatwi yanyu yiyumviye." 22Bose baramushima, batangazwa n'amajambo y'igikundiro avuye mu kanwa kiwe bati: "Mbega uwu si we umwana wa Yosefu?" 23Arababwira ati: "Ntimuzobura kuncirako uwu mugani muti: 'Muvuzi ni wivure.'" Ivyo twumvise vyose ko wakoreye i Kaperinawumu, ubikorere n'ino mu ntara y'i wanyu. 24Kandi avuga ati: "Ndababwire ukuri, Nta muntu avugishwa n'Imana yemerwa mu ntara y'i wabo." 25Kandi ati: "Ni ivyo ukuri, hariho abapfakazi benshi mu Bisirayeli mu gihe ca Eliya, hamwe ijuru ryakingwa, imvura igatara imyaka itatu n'amezi atandatu, ikigoyi cinshi kigatera mu gihugu cose; 26yamara Eliya ntiyatumwa kuri n'umwe muri bo, ariko atumwa i Zarefati mu gihugu c'i Sidoni ku mugore w'umupfakazi." 27Kandi hariho abanyamibembe benshi mu Bisirayeli mu gihe c'uwavugishwa n'Imana Elisa, ntihakizwa n'umwe muri bo, atari Namani Umusiriya. " 28Abo mu rusengero rw'Abayuda bose bumvise ivyo banigwa n'ishavu, 29bava hasi, baramukwega bamukura mu gisagara cabo, bamujana ku manga y'umusozi wubatsweko igisagara cabo, ngo bamutembagarizeyo; 30ariko aca hagati muri bo, arigira. 31Aramanuka aja Kaperinawumu, igisagara c'i Galilaya: kandi ariko arabigisha kw'isabato, 32batangazwa n'inyigisho ziwe, kuko ijambo ryiwe ryari n'ububasha. 33Kandi mu rusengero rw'Abayuda hari umuntu yinjiwemwo n'impwemu ya dayimoni ahumanye, asemerera n'ijwi rirenga 34ati: " "Yo! Duhuriye hehe ga Yesu Munyanazareti? Uje kuduhonya? Ndakuzi uwo uri we, uri Uwera w'Imana." 35Yesu aramuzibiza ati: "Hora, muvemwo." Dayimoni amutuye hasi hagati yabo, amuvamwo, atagize ico amugira. 36Bose baratangara, barabazanya bati: "Iryo ni ijambo ki? Kubwo ububasha n'ubushobozi afise, ategeka impwemu zihumanye zigasohoka." " 37Inkuru yiwe ikwira hose mu ntara ihakikije. 38Ava hasi, arasohoka ava mu rusengero rw'Abayuda, yinjira mu nzu kwa Simoni. Kandi inabukwe wa Simoni yari afashwe n'umururumbo ukomeye, baramumwingingira. 39Amuhagarara i ruhande, akankamira umururumbo, urazima; avyuka uwo mwanya, arabazimana. 40Kandi ku kirengazuba, abari bafise abarwaye bose barwaye indwara zitandukanye barabamuzanira. Abarambikako ibiganza umwumwe, arabakiza. 41Kandi n'abadayimoni bava muri benshi, basemerera bati: " "Uri Umwana w'Imana." Arabazibiza, ntiyabakundira ko bavuga, kuko bari bazi yuko ari Kristo. 42Kandi ijoro rikeye, arasohoka, aja mu gahinga; ishengero riramurondera, bashika aho ari, bageza kumubuza ngo ntave muri bo. 43Maze arababwira ati: "Nkwiye kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana no mu bindi bisagara, kuko ari co natumwe." 44Nuko avugira ijambo ry'Imana mu nsengero z'Abayuda y'i Galilaya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\