LUKA 7

1Yesu ahereje kubwira ishengero ayo majambo yose mu matwi y'abantu, aja i Kaperinawumu. 2Hariyo intwazangabo y'abasoda ijana, umushumba wiwe akunda cane yari arwaye, ari ku mpfiro. 3Yumvise inkuru ya Yesu, imutumako abashingantahe b'Abayuda kumwinginga, ngo aze gukiza umushumba wiwe. 4Na bo bashitse aho Yesu ari, baramwinginga cane bati: "Birabereye ko umugirira utyo, 5kuko akunda ubwoko bwacu, n'urusengero rwacu ni we yarutwubakiye." 6Yesu ajana na bo. Ashitse hafi y'inzu, ya ntwazangabo imutumako incuti ziwe ati: "Mugenzi, nturinde kwigora, kuko bitambereye ko winjira mu nzu yanje; 7ni co catumye niyumvira ko bitambereye ko noza aho uri. Ariko vuga ijambo gusa, uwo muhungu arakira." 8Kuko nanje ndi umuntu agendera musi y'abanganza, mfise abasoda ntwara. Iyo mbariye umwe nti: "Genda," aragenda; n'uwundi nti: "Ngwino," akaza; nabarira umushumba wanje nti: "Kora iki," akagikora. 9Yesu yumvise ivyo, aramutangarira, ahindukirira ishengero rimukurikiye ati: "Ndababwire, Sinaribwabone ukwizera kungana gutyo no mu Bisirayeli." " 10Abatumwe basubiye mu nzu, basanga wa mushumba akomeye. 11Hashize igihe gitoya, aja mu gisagara citwa Nayini; abigishwa biwe n'ishengero ryinshi bajana na we. 12Ashitse hafi y'irembo ry'igisagara, hasokoroka abagiye guhamba umuntu, yari ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri ico gisagara bari kumwe na we bamuherekeje ku maziko. 13Umwami Yesu amubonye amutera akagongwe, aramubarira ati: " "Nta co urira." 14Yigira hafi y'inderuzo, ayikorako, abari bayikoreye barahagarara. Aravuga ati: "Muhungu, ndakubariye nti: ' Vyuka.'" 15Uwari yapfuye aravyuka, aricara, atangura kuvuga; Yesu amuha nyina. 16Bose baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana bati: "Uwuvugishwa n'Imana ahambaye aserutse muri twebwe; kandi Imana igendeye abantu bayo." " 17Iyo nkuru yiwe ikwira i Yudaya hose no mu gihugu cose gihereranye na ho. 18Abigishwa ba Yohana bamudondera ivyo vyose. 19Yohana ahamagara babiri mu bigishwa biwe, abatuma ku Mwami Yesu ngo bamubaze ko ari wa wundi akwiye kuza, canke ko bitega uwundi. 20Abo bagabo bamushikiriye, baramubwira bati: " "Yohana Umubatizi yakudutumyeko, ngo tukubaze ko uri wa wundi canke ko twitege uwundi?" 21Muri ako kanya akiza benshi indwara n'ivyago n'ibisigo bibi; n'impumyi nyinshi arazihumura. 22Maze arabishura ati: "Ni mugende, mubarire Yohana ivyo mubonye n'ivyo mwumvise." Impumyi zirahumuka, abacumbagira bagenda neza, abanyamibembe barakizwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, aboro barabwirwa ubutumwa bwiza. 23Kandi Hahiriwe uwo ivyanje bitazotsitaza." 24Abatumwe na Yohana bagiye, atangura kubwira ishengero ivya Yohana ati: "Mwagiye mu bugaragwa kuraba iki?"Mbega ni irenga rihungabanywa n'umuyaga? 25Ariko mwagiye kuraba iki? Mbega ni umuntu yambaye impuzu nziza? Erega abambara impuzu zishajije n'abidibamiye baba mu ngo z'abami. 26Ariko mwajanywe no kuraba iki? Umuntu avugishwa n'Imana? Ego me ni vyo; kandi ndababwire, Aruta uwuvugishwa n'Imana cane. 27Uwo ni we yanditswe, ngo Umve, ngira ntume integuza yanje imbere y'amaso yawe, Ikuroranirize inzira imbere yawe. 28Ndababwire, Mu bavyawe n'abagore nta wuruta Yohana; ariko umutoya mu bwami bw' Imana aramuruta. 29Kandi abantu bose n'abatozakori bumvise Yohana bemeye ukugororoka kw' Imana, kuko babatijwe na Yohana. 30Ariko Abafarisayo n'abigisha ivyagezwe bibujije inama z'Imana, kuko batabatijwe na we. 31Nuko abantu b'iki gihe ndabagereranya ni iki, kandi basa ni igiki? 32Basa n'abana bicaye mw'isoko bahamagarana bati: 'Twavugije imyironge, ntimwatamba; twakomye induru, ntimwarira.' 33Yohana Umubatizi yaje atarya umutsima, atanywa umuvinyu, mugira muti: 'Ahagazweko na dayimoni.' 34Umwana w'umuntu yaje arya, anywa, mugira muti: 'Nguwu umukunzi w'inda kandi ari n'umunoho w'umuvinyu, incuti y'abatozakori n'abanyavyaha.' 35Kandi ubwenge bw'Imana bwerekanwa ko ari ubwo ukuri n'abana babwo bose. 36Maze umwe mu Bafarisayo aramuhamagara ngo amuzimane. Yinjira mu nzu y'uwo Mufarisayo, aricara ngo arye. 37Umugore wo muri ico gisagara, yari umunyavyaha, amenye yuko arira mu nzu y'uwo Mufarisayo, azana agacupa k'amavuta amota cane. 38Ahagarara inyuma yiwe, hafi y'ibirenge vyiwe, arira. Atangura kumutonyangiriza amosozi ku birenge, abihanaguza umushatsi wiwe. Arabisomagura, abisiga ya mavuta. 39Wa Mufarisayo yamuhamagaye abibonye, aribwira ati: "Uwu muntu iyo aba uwuvugishwa n'Imana, yari kumenya uwu mugore amukozeko, uko ari n'uko asa, ko ari umunyavyaha." 40Yesu aramubwira ati: "Simoni, mfise ico ngomba kukubwira." Aramwishura ati: "Mbarira, Mwigisha." 41Aramubwira ati: "Habaye umuntu yagurana, hariho abantu babiri bamufitiye umwenda. Umwe yari amufitiye idenariyo amajana atanu, uwundi mirongo itanu. 42Maze badafise ico kumwishura, azibahebera bompi. Mbega uwuzorushiriza kumukunda ni uwuhe? 43Simoni aramwishura ati: "Ngira ngo ni uwo yahebeye nyinshi." Na we aramubwira ati: "Uvuze ukuri." 44Ahindukiriye wa mugore, abwira Simoni ati: "Urabona uwu mugore?" Ninjiye mu nzu yawe, ntiwampa amazi yo kwoga ibirenge; ariko uwu antonyangirije amosozi ku birenge, abihanaguza umushatsi wiwe. 45Ntiwansomye; ariko uwu uhereye aho ninjiriye ntiyasizeho kunsomagura ibirenge. 46Ntiwansutse amavuta ku mutwe; ariko uwu ansize amavuta amota cane ku birenge. 47Iki ni co gitumye ndakubwira yuko ahariwe vya vyaha vyiwe vyinshi; kuko yagize urukundo rwinshi; ariko uhariwe bike agira urukundo ruke. 48Abwira wa mugore ati: "Urahariwe ivyaha vyawe." 49Maze abasangira na we batangura kwibaza bati: "Uwo ni nde, ko aharira n'ivyaha?" 50Abwira wa mugore ati: "Ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\