MARIKO 12

1Hanyuma Yesu atangura kubabwira mu migani ati: "Habaye umuntu yateye umurima w'inzabibu, awuzitirira uruzitiro, yimbamwo ubwato bw'ikinogo, yubakamwo umutara, arusigarana abarimyi, aja mu mahanga." 2Hageze mw'iyera atuma umukozi ku barimyi, ngo aze yake abo barimyi ivyamuwe mu ruzabibu. 3Baramufata, baramushishagura, bamurungika iminwe iri gusa. 4Yongera kubatumako uwundi mukozi, uwo bamuca uruguma mu mutwe, baramutetereza. 5Atuma uwundi, uwo we baramwica; atuma n'abandi benshi, bamwe barabashishagura, abandi barabica. 6Yari agisigaranye umwe, umwana wiwe akunda; hanyuma amubatumako ati: "Bazosonera umwana wanje." 7Maze abo barimyi baravugana bati: "Urya ni we samuragwa; ni muze tumwice, umwandu uzobe uwacu." 8Baramufata, baramwica, bamukwegera inyuma y'umurima w'inzabibu. 9None nyene uwo murima azogenza ate? Abo barimyi azoza abice rubi, umurima w'inzabibu awusigarane abandi. 10Mbega nta ho murasoma iki canditswe, ngo ibuye abubatsi bagaye Ni ryo ryahindutse irigumya imfuruka; 11Ivyo vyavuye k'Uhoraho, Kandi ni igitangaza mu maso yacu? " 12Barondera ingene bomufata, batinya abantu, kuko bamenye yuko ari bo yaciyeko uwo mugani; bamusiga hano, baragenda. 13Bamwe mu Bafarisayo n'abantu ba Herode bamutumako, ngo bamutegeshe amajambo. 14Baje baramubwira bati:" "Mwigisha, turazi yuko uri umunyakuri, kandi ko udatinya umuntu wese ku kigohe, kuko udatinya ijunja ry'abantu, ariko ko wigisha inzira y'Imana vy'ukuri. Mbega biremerwa gutanga ikori rya Kayisari, canke ntivyemerwa? 15Turitange, canke dusigeho?" Maze amenye uburyarya bwabo arababaza ati: "Mungereza iki? Ni munzanire idenariyo, ndayirabe." 16Barayizana. Arababaza ati: "Iki gishushanyo n'ibi vyanditsweko ni ivya nde?" baramwishura bati: "Ni ivya Kayisari." 17Yesu arababarira ati: "Ivya Kayisari ni mubihe Kayisari, ivyo Imana mubihe Imana." " Baramutangarira cane. 18Maze Abasadukayo baza kuri we, abahakana yuko ata kuzuka kuriho, baramubaza 19bati:" "Mwigisha, Mose yatwandikiye yuko mwene nyina w'umuntu ni yapfa, agasiga umugore wiwe, adasize umwana, mwene nyina akwiye gucura uwo mugore, ngo ahonore mwene nyina. 20Habaye abavukana indwi: uwa mbere ararongora, arapfa, ntiyasiga abana; 21uwa kabiri acura umupfakazi wiwe, na we apfa adasize abana n'uwa gatatu aba atyo; 22bose uko ari indwi ntibasiga abana. Hanyuma ya bose, na wa mugore arapfa. 23Mbega mw'izuka azoba muka nde muri bo? Ko bari bamufise bose uko ari indwi!" 24Yesu arabishura ati: "Igituma muzimira mbega si uko mutamenye ivyanditswe canke ubushobozi bw'Imana? 25Aho bazozukira mu bapfuye ntibazorongora kandi ntibazoshingirwa; bazoba nk'abamarayika bo mw'ijuru." 26Ariko ivyo abapfuye yuko bazurwa, nta ho murasoma mu gitabo ca Mose hamwe havuga ivyo Igisaka c'amahwa, ingene Imana yamubwiye iti: "Ni jewe Mana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo?" 27Imana si iyo abapfuye, ni iyo abariho; mwarazimiye cane. 28Haza umwe mu bahinga b'ivyanditswe yumva babazanya, amenye ko abishuye neza, aramubaza ati: "Ibwirizwa ry'imbere muri yose ni irihe?" 29Yesu aramwishura ati: "Iryo imbere ni iri, ngo ni mwumve, yemwe Bisirayeli, Uhoraho Imana yacu ni we Uhoraho wenyene." 30Kandi mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose, n'ubugingo bwanyu bwose, n'ubwenge bwanyu bwose, n'inkomezi zanyu zose. 31Irya kabiri ngiri, Mukunde abavukanyi banyu nk'uko mwikunda; nta rindi bwirizwa risumba ayo. 32Uno muhinga w'ivyanditswe aramubwira ati: "Ni koko, Mwigisha, uvuze ivyo ukuri yuko ari Imwe, nta yindi, atari yo yonyene; 33kandi kuyikundisha umutima wose, n'ugutahura kwose, n'inkomezi zose, bo n'ugukunda mugenzawe nk'uko wikunda, biruta cane ibimazi vyose bituriwe n'ibidaturiye." 34Yesu abonye amwishuranye ubwenge, aramubwira ati: "Nturi kure y'ubwami bw'Imana." Ntihagira uwusubira kwubahuka kugira ico amubaza. 35Kandi Yesu yigishiriza mu rusengero, arababaza ati: "Abahinga b'ivyanditswe bavuga bate yuko Kristo ari umwana wa Dawidi?" 36Dawidi ubwiwe yavugishijwe na Mpwemu Yera, avuga ati: "Uhoraho yabariye Umwami wanje Ati: "Icara i buryo bwanje, Ushitse aho nzoshirira abansi bawe musi y'ibirenge vyawe." 37Dawidi ko ari we amwita Umwami, none ivyo kuba umwana wiwe vyavuye hehe?" Abenshi mw'ishengero banezererwa kumwumva. 38Kandi ababarira mu kwigisha kwiwe ati: "Mwirinde abahinga b'ivyanditswe, bakunda kugenda bambaye imvune, no kugirwako bwakeye mu makoraniro, 39no kwicara ku ntebe z'icubahiro mu masengero y'Abayuda, n'ivyicaro vyo haruguru aho batumiwe. 40Barya ingo z'abapfakazi, kandi basengesha menshi bahumba; abo bazocirwa urubanza ruruta izindi." 41Yicara yerekeye ku masandugu y'amahera, abona ingene ishengero rishikana amahera, bayaterera muri ayo masandugu; benshi b'abatunzi batereramwo menshi. 42Haza umupfakazi w'umworo, atereramwo amasenge abiri, ni yo kuta. 43Ahamagara abigishwa biwe, arababwira ati: "Ndababwire ukuri, uwu mupfakazi w'umworo ashikanye ibirengeye ivyo bose batereye mu masandugu; 44kuko bose bashikanye ku musesekara, ariko we ku bworo


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\