MARIKO 14

1Hari hasigaye imisi ibiri, imisi mikuru ya Pasika ikagera, ni yo yo kurya imitsima itambiwe. Abaherezi bakuru n'abahinga b'ivyanditswe barondera uburyo bwo guhenda Yesu ngo bamufate bamwice; 2kuko bavuga ko batamufata mu misi mikuru, abantu bogumuka. 3Ari i Betaniya mu nzu kwa Simoni umunyamibembe, yicaye ariko ararya, haza umugore afise agacupa k'amavuta amota cane, y'igiciro kinini cane, y'agati kitwa narada; amena ako gacupa k'amavuta ayamusuka ku mutwe. 4Bamwe muri bo baritonganya bati: "Mbega ubu buhombe bw'aya mavuta ni ubwo iki?" 5Kuko yoshoboye kugurwa idenariyo amajana atatu arenga, zigahabwa aboro; baramwidodombera. 6Yesu arababarira ati: "Ni mumureke! Mumubabariza iki? Ankoreye igikorwa ciza. 7Aboro muramana imisi yose; aho mwogombera mwobagirira neza; ariko jeho ntituja kwamana imisi yose. 8Akoze uko ashoboye, ansutse amavuta ku mubiri awutegurira guhambwa bitaraba. 9Ndababwire ukuri, aho ubutumwa bwiza buzovugwa hose mw'isi yose, n'ico uwu akoze kizovugwa, kibe icibutso ciwe." " 10Kandi Yuda Isikaryota, yari umwe muri bamwe icumi na babiri, aja ku baherezi bakuru, ngo azomubaronkere. 11Bavyumvise baranezerwa, basezerana kumuha amahera y'ifeza. Arondera uburyo bwo kumubaronkera. 12Ku musi wo gutangurirako ivyo kurya imitsima itambiwe, uwo babagako umwagazi w'intama wa Pasika, abigishwa biwe baramubaza bati:" "Ugomba ko twoja hehe gutegura ivya Pasika ngo ubirye?" 13Atuma babiri mu bigishwa biwe, arababarira ati: "Ni muje mu gisagara, umugabo muribuhure yikoreye umubindi w'amazi mumukurikire. 14Aho aja kwinjira mubwire nyene urwo rugo muti:'Umwigisha agize ngo indaro yiwe y' aho asangirira ivya Pasika n'abigishwa biwe iri hehe?" 15Ubwiwe aribubereke inzu nini yo hejuru, isezeye, iteguritse; mube ari yo muduteguriramwo." " 16Ba bigishwa baragenda, baja mu gisagara, babisanga uko yabibabariye; bategura ivya Pasika. 17Bugorovye Yesu azanana na bamwe icumi na babiri. 18Bicaye bariko bararya, Yesu arababwira ati:" "Ndababwire ukuri; umwe muri mwebwe, dusangira, agira angure." 19Batangura kubabara, bamubaza umwumwe bati: "Mbega ni jewe?" 20Arabishura ati: "Umwe muri mwebwe icumi na babiri, turiko turakoreza amaboko rimwe mu mubehe, ni we." 21Umwana w'umuntu agira agende nk'uko vyanditswe kuri we; ariko uwo muntu agura Umwana w'umuntu azobona ibara; uwo muntu ivyomubereye vyiza iyaba atavutse. 22Maze bariko bararya, yakira umutsima; awuhezagiye arawumanyagura, arawubaha ati: "Ni mwakire, uwu ni umubiri wanje." 23Yakira igikombe; agishimiye Imana arakibaha, bakinywerako bose. 24Arababarira ati: "Ico ni amaraso yanje y'isezerano, aviriye benshi." 25Ndababwire ukuri, sinzokwongera kunywa ku nzabibu, gushitsa kuri wa musi nzonywera umutobe wazo musha mu bwami bw'Imana. 26Bahejeje kuririmba, barasohoka, baja ku musozi wa Elayono. 27Maze Yesu arababwira ati: "Mwese muhava mutsitazwa; kuko handitswe, ngo nzokubita umwungere, intama zisanzare." 28Ariko ni namara kuzurwa, nzobitangira imbere kuja i Galilaya. 29Maze Petero aramubwira ati: "N'iyo vyotsitaza bose, urakura jeho." 30Yesu aramubwira ati: "Ndakubwira ukuri yuko wewe ubwawe uwu musi muri iri joro nyene, inkoko itarabika uhava unyihakana gatatu." 31Ariko arihanukira cane ati: "Ni iyo noba nkwiye gupfana nawe, sinokwihakana." N'abandi na bo bavuga batyo bose." 32Maze bashika ahantu hitwa i Getsemane, abarira abigishwa biwe ati: "Ba muricaye hano, mbanze nje gusenga." 33Ajana Petero, Yakobo na Yohana, atangura kugira ubwoba no guhagarika umutima cane. 34Arababwira ati: "Umutima wanje uri n'akabonge kagomba kunyica; ba muragumye hano, mube maso." 35Yunguruza imbere gatoya, yubama hasi arasenga ngo ico gihe kimurengane, asangwa bishoboka 36Ati: "Abba, Data, vyose biragushobokera; kura iki gikombe kindengane, ariko ntibibe uko jewe ngomba, yamara bibe uko wewe ugomba." 37Aragaruka, asanga basinziriye, abaza Petero ati: "Simoni, urasinziriye? Nturushe uba maso n'isaha n'imwe? 38Ni mube maso, musenge, ntimuje mu mosha mabi. Umutima ni wo ukunze, ariko umubiri ufise intege nke." 39Yongera kugenda, arasenga, avuga amajambo amwe n'aya mbere. 40Yongera kugaruka, asanga basinziriye, kuko amaso yabo yari aremerewe cane, ntibamenya ico bamwishura. 41Agaruka ubugira gatatu, arababarira ati: "Ni mwisinzirire noneho, muruhuke; biraheze. Igihe kirashitse; raba Umwana w'umuntu ashizwe mu maboko y'abanyavyaha. 42Ni muvyuke, tugende, ehe uwunguze ari hafi." 43Buno nyene akivuga, Yuda, umwe muri bamwe icumi na babiri, araza, azananye n'igitero kizanye inkota n'amahiri, kivuye ku baherezi bakuru n'abahinga b'ivyanditswe n'abashingantahe. 44Ariko uwumugura yari yabahaye ikimenyetso ati: "Uwo nja gusoma azoba ari we, mumufate, mumujane mumugumije." 45Ashitse, aca aramwegera ati: "Mwigisha;" maze aramusomagura. 46Bamushorerako amaboko, baramufata. 47Maze umwe mu bahagazeho asokora inkota, ayikubita umushumba w'umuherezi mukuru, amuca ugutwi. 48Yesu arababaza ati: "Mbega munziye kumfata nk'umwambuzi, muzanye inkota n'amahiri? 49Ko namana namwe mu rusengero nigisha imisi yose, ntimumfate; ariko ibi bibaye kugira ngo ivyanditswe bishike." " 50Maze bose baramuta barahunga. 51Kandi umuhungu umwe w'umusore amuja inyuma, yizingiyeko impuzu imwe gusa, baramufata; 52abatana impuzu yiwe, ahunga ataco yambaye. 53Bajana Yesu ku muherezi mukuru, abaherezi bakuru bose n'abashingantahe n'abahinga b'ivyanditswe bakoraniraho." 54Petero amuja inyuma barenga arenguka, ashika imbere mu rugo rw'umuherezi mukuru; yicarana n'abagendanyi yota umuriro. 55Maze abaherezi bakuru n'abashingantahe ba sentare bose baronderera Yesu ibirego vyomwicisha, barabibura. 56Naho abamurega ibinyoma bari benshi, ibirego vyabo ntivyari bihuye. 57Bamwe bava hasi, baramubeshera 58bati: "Twebwe twaramwumvise avuga ngo yosambura uru rusengero rwubatswe n'intoke akubaka urundi rutubatswe n'intoke mu misi itatu." 59Ariko na ho nyene amajambo yabo ntiyari ahuye. 60Umuherezi mukuru arahaguruka, ahagarara hagati, abaza Yesu ati: "Nta co wiregura? Aba bakwagirije iki?" 61Arihorera, ntiyamwishura na rimwe. Umuherezi mukuru yongera kumubaza ati: "Ni wewe Kristo, Umwana w'Iyishimwa?" 62Yesu aramwishura ati: "Ndi we; kandi muzobona Umwana w'umuntu yicaye i buryo bw'ububasha bw'Imana, azananye n'ibicu vyo kw'ijuru." 63Maze umuherezi mukuru yitabagurirako imyambaro yiwe, aravuga ati: "Turacaronderera iki ivyabona? 64Muriyumviye ingene atutse Imana; mugira ngo iki?" Bose bamucira urubanza ngo akwiye gupfa. 65Bamwe batangura kumuvuma amate, bamupfuka mu maso, bamukubita ibipfunsi bati: "Ni udupfindure." " Abagendanyi bamushikizako amashi. 66Petero akiri mu rugo ahahera hepfo, haza umwe mu ncoreke z'umuherezi mukuru, 67abonye Petero yota umuriro, aramwitegereza, aramubwira ati:" "Nawe nyene mwari kumwe na wa Munyanazareti Yesu." 68Na we arabihakana ati: "Sinzi ico uvuze, sindagitahuye." Maze arunguruza, ashika mu bikingi vy'irembo; inkoko irabika. 69Ya ncoreke imubonye, itangura kwongera kubwira abahagazeho iti: "Uwu ni uwo muri bo." 70Na we yongera kubihakana. Maze hahise akanya, abahagazeho bongera kubwira Petero bati: "Ni ivyo ukuri uri uwo muri bo, bitayeko uri Umunyagalilaya." 71Na we atangura kurahira arisiba ati: "Uwo muntu muvuga sindanamuzi." 72Uwo mwanya inkoko ibika ubugira kabiri. Petero yibuka rya jambo Yesu yamubwiye ati: "Inkoko itarabika, uja kunyihakana gatatu;" avyiyumviriye, ararira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\