MARIKO 9

1Arababwira ati: "Ndababwira ukuri; muri aba bahagaze hano harimwo bamwe batazobona urupfu gushitsa aho bazobonera ubwami bw'Imana buzananye n'ubushobozi." 2Imisi itandatu ishize, Yesu ajana Petero, Yakobo na Yohana, abadugana igisozi kirekire ari bonyene. Ahinduka ukundi imbere yabo, 3impuzu ziwe zirakayangana, zera derere, kandi nta mumesuzi kw'isi yoshoboye kuzeza atyo. 4Maze Eliya na Mose barabiyereka, bavugana na Yesu. 5Petero abwira Yesu ati: "Mwigisha, bitubereye vyiza ko turi hano, nuko duce uburaro butatu, bumwe rwawe, ubundi bwa Mose, ubundi bwa Eliya." 6Ntiyari azi ico akwiye kuvuga, kuko bari baguye igihumura. 7Maze igicu kiraza kibatera igitutu, ijwi riva muri nya gicu riti: "Nguwu Umwana wanje nkunda, ni mumwumve." 8Maze baraba hirya no hino, ntibaba bakigira uwundi babona, atari Yesu wenyene, ari kumwe na bo. 9Bariko baramanuka ico gisozi, arabihanikiriza ngo ntihagire umuntu badondera ivyo babonye, Umwana w'umuntu atarazuka avuye mu bapfuye. 10Babika iryo jambo, babazanya ivyo ukuzuka mu bapfuye ivyo ari vyo. 11Baramubaza bati: "Mbega abahinga b'ivyanditswe ko bavuga yuko Eliya akwiye kubanza kuza?" 12Arabishura ati: "Eliya abanza kuza koko, akaroranya vyose neza." Ariko vyanditswe bite ku Mwana w'umuntu yuko azobabazwa vyinshi, agatiturwa? 13Ariko ndababwira yuko Eliya yamaze kuza, kandi bamugiriye uko bagomba kwose, nk'uko vyanditswe kuri we. 14Bariko barashikira abigishwa, babona ishengero ryinshi ribakikije, n'abahinga b'ivyanditswe baharira na bo. 15Uwo mwanya ishengero ryose rimurabutswe riratangara rwose, barirukanga baramusanganira, baramuramutsa. 16Arababaza ati: "Mwariko murabahaririza ibiki?" 17Umwe muri iryo shengero aramwishura ati: "Mwigisha, nari nakuzaniye umwana wanje, yinjiwemwo n'impwemu y'ikiragi. 18Aho imufatiye hose, imutura hasi, akabimba ifuro, akazyegenya amenyo, akagenda arananuka; ndabarira abigishwa bawe ngo bayirukane, irabananira." 19Arabishura ati: "Yemwe abo iki gihe mutizera, nzogeza ryari kubana namwe? Nzogeza ryari kubihanganira? Ni mumunzanire." 20Baramuzana. Iyo mpwemu imubonye ica iramujegeza cane, aratemba, arigaragura, abimba ifuro. 21Yesu abaza se ati: "Amaze igihe kingana iki bimutera bityo?" Aramwishura ko vyahereye mu bwana bwiwe. " 22Kenshi cane imuta mu muriro no mu mazi ngo imwice. Ariko namba hari ico woshobora, tugirire akagongwe udutabare. 23Yesu aramwishura ati: "Uvuze uti: 'Namba wobishobora?" Erega vyose bishobokera uwizeye. 24Se w'uwo mwana aca aturika cane ati: "Ndizeye, fasha ukutizera kwanje." 25Yesu abonye abantu bagwirirana biruka, akankamira iyo mpwemu ihumanye ati: "Yewe mpwemu y'ikiragi kandi y'igipfamatwi, ubwanje ndakubariye muvemwo, ntukamugarukemwo namba." 26Iratakamba, iramujegeza cane, imuvamwo, amera nk'uwuhwereye, bituma abenshi bavuga bati: "Arahwereye." 27Yesu amufata ukuboko, aramuvyura, arahagarara. 28Yinjiye mu nzu, abigishwa biwe bamubaza biherereye bati: "Tweho mbega ko vyatunaniye kuyirukana?" 29Arabishura ati: "Bene irya ntikurwamwo n'ikindi atari ugusenga no kwisonzesha." 30Bavayo, baca i Galilaya, agomba ko hatogira uwubimenya. 31Kuko yigisha abigishwa biwe ati: "Umwana w'umuntu azoshirwa mu maboko y'abantu, bazomwica, hashize imisi itatu bamwishe, azozuka." 32Ariko bayoberwa iryo jambo, batinya kurimubaza. 33Bashika i Kaperinawumu. Yinjiye mu nzu arababaza ati: "Mwaharira ibiki mu nzira?" 34Barihorera, kuko mu nzira baharira umukuru wabo uwo ari we. 35Aricara, ahamagara bamwe icumi na babiri, arababwira ati: "Umuntu ni yagomba kuba uwo imbere, ni abe inyuma ya bose, ni abe n'umukozi wa bose." 36Yakira akana, agahagarika hagati yabo; arakarera, arababwira 37ati: "Uwuzokwakira umwe mu twana nk' aka mw'izina ryanje, azoba anyakiriye; kandi uwunyakira, si jewe yakira, ariko yakira uwantumye." 38Yohana aramubwira ati: "Mwigisha, twabonye umuntu yirukana abadayimoni mw'izina ryawe, turamubuza, kuko atadukurikira." 39Yesu aramwishura ati: "Ntimumubuze, kuko ata muntu azokora igitangaza mw'izina ryanje, azoshobora guca amvuga nabi." 40Kuko uwutari umwansi wacu ari mu ruhande rwacu. 41Umuntu wese azobaha n'urwato rw'amazi kuko muri mw'izina rya Kristo, ndababwire ukuri, ntazobura impera yiwe. 42Kandi uwuzotsitaza n'umwe muri abo bato banyizera, iciza ni uko yohambirirwa urusyo ruremereye kw'izosi, agatererwa mu kiyaga." 43Ukuboko kwawe ni kwagutsitaza, uguce igikonjo; vyokubera vyiza kwinjira mu bugingo ucitse igikonjo, hako uja muri Gehinomu mu muriro utazima, ufise amaboko yompi; [ 44aho inyo zabo zidapfa, kandi n'umuriro utazima. ] 45N'ikirenge cawe ni cagutsitaza, ugice; vyokubera vyiza kwinjira mu bugingo ucitse ikirenge, hako utererwa muri Gehinomu, ufise ibirenge vyose; [ 46aho inyo zabo zidapfa, kandi n'umuriro utazima. ] 47N'ijisho ryawe ni ryagutsitaza, urinogore; vyokubera vyiza kwinjira mu bwami bw'Imana upfuye ijisho, hako utererwa muri Gehinomu ufise amaso yompi; 48aho inyo zabo zidapfa, kandi n'umuriro utazima. 49Kandi umuntu wese azoryoshwa n'umuriro, nk'uko umunyu uryosha. 50Umunyu ni mwiza, ariko umunyu woshira uburyohe, mwoba mukiwuryohesha iki? Mugire umunyu mu mitima yanyu, kandi mubane amahoro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\