MATAYO 14

1Muri ico gihe umwami Herode yumva inkuru za Yesu. 2Abwira abagendanyi biwe ati: "Uwo ni Yohana Umubatizi yazutse mu bapfuye; ni co gituma ivyo bitangaza bikorera muri we." 3Kuko Herode yari yarafashe Yohana, akamuboha, akamushira mw'ibohero kubwa Herodiya, muka Filipo mwene se. 4Kuko Yohana yari yarabwiye Herode ati: "Ni ikizira ko umurongoye." 5Yagomba kumwica, ariko atinya abantu, kuko bamwiyumvira ko ari umuntu avugishwa n'Imana. 6Umusi wo kwibutsa ukuvuka kwa Herode ushitse, umukobwa wa Herodiya atambira hagati ya bose, anezereza Herode. 7Ni co catumye amwemerera amurahiye ko amuha ico yomusaba cose. 8Na we amaze kwoshwa na nyina aramusaba ati: "Mpera ngaha ku mubehe umutwe wa Yohana Umubatizi." " 9Buno umwami arijirwa; ariko kubwa za ndahiro, no kubwo abasangira na we, abwiriza ko bawumuha; 10atuma mw'ibohero ngo bace izosi Yohana. 11Bazana umutwe ku kibehe, bawuha wa mwigeme, awushira nyina. 12Abigishwa biwe baraza, bajana ikiziga, baragihamba, maze baja kubikira Yesu. 13Yesu avyumvise, arahava, agenda mu bwato, aja ahantu h' agahinga kwihererayo. Ishengero rivyumvise, riva mu bisagara, rimukurikira rijanye inkokoro 14Avuye mu bwato, abona ishengero ryinshi, rimutera akagongwe, abakiriza abarwaye. 15Bugorovye, abigishwa baramwegera bati:" "Mbega hano hantu ko ari mu gahinga, kandi bukaba buriko burira, sezera abantu baje mu mihana kwirondererayo ivyo kurya." 16Yesu arababwira ati: "Ntibarinda kugenda. Ni mube ari mwebwe mubagaburira." 17Baramwishura bati: "Nta vyo dufise hano atari udutsima dutanu n'udufi tubiri." 18Na we ati: "Ni mubinzanire hano." 19Abwira abantu kwicara hasi ku vyatsi, yakira ya mitsima itanu na za fi zibiri, ararangamiza, araba mw'ijuru, arabihezagira; amanyagura ya mitsima, ayiha abigishwa, abigishwa bagaburira ishengero. 20Bararya bose, barahaga. Begeranya utumanyagu tw'imisigazwa twuzura ibiseke icumi na bibiri. 21Kandi abariye bari abagabo nk'ibihumbi bitanu, ukuyemwo abagore n'abana. 22Uwo mwanya agobera abigishwa ngo batambukire mu bwato babe barajabuka hakurya, nawe abanze gusezera ishengero. 23Ahejeje gusezera ishengero, aduga umusozi gusenga yiherereye. Bwagorovye ariyo ari wenyene gusa. 24Ubwato bushitse hagati mu kiyaga, bari batamijwe n'imipfunda, kuko umuyaga wari ubaturutse imbere. 25Buri mu guca, aza aho bari, agendesha amaguru hejuru ku kiyaga. 26Abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru ku kiyaga, basimbwa n'umutima bati: "Ni igihume; bahindishwa agashitsi n'ubwoba." 27Uwo mwanya Yesu arababwira ati: "Humura, ni jewe, ni mureke gutinya." 28Petero aramwishura ati: "Mushingantahe, asangwa ari wewe, mbarira nze aho uri ku mazi." 29Na we ati: "Ngo." Petero yururuka mu bwato, agendesha amaguru ku mazi, ngo aje aho Yesu ari. 30Abonye igihuhuta, aratinya, atanguye kuroka aratakamba ati: "Ntabara Mugenzi." 31Buno Yesu agorora ukuboko, aramucakira, aramubwira ati: "Yewe w'ukwizera guke, ni igiki cagukekeranishije?" 32Buriye mu bwato, umuyaga uraca. 33Abari mu bwato baramupfukamira bati: "Ni ukuri uri Umwana w'Imana." 34Bamaze kujabuka hakurya, bafata i musozi mu ntara y'i Genesareti. 35Abantu b'aho hantu baramumenya, batumatumanako muri ico gihugu cose, bamuzanira abarwaye bose, 36baramwinginga ngo bakore ku buyonga bw'impuzu yiwe gusa, ababukozeko bose barakira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\